Dr Jolanta Zawora

Contact details

 • phone: +48 17 872 1679
 • e-mail: jolazawora@gmail.com
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-102

Research interests (with JEL Codes)

 • H71 State and Local Taxation, Subsidies, and Revenue
 • H72 State and Local Budget and Expenditures
 • H74 State and Local Borrowing

Selected publications

 • Zawora J., The financial situation of municipalities in Poland, [w:] Economic and legal challenge 2016, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju (NANR), Lwów 2016, s. 151-157.
 • Zawora J., Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego, „Finanse Komunalne” Nr 7-8/2016, s. 59-71.
 • Zawora J., Działalność gminy w Niemczech i Polsce – uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 439, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 393-404.
 • Zawora J., Sytuacja dochodowa polskich gmin i ich możliwości inwestycyjne,[w:] Koncepcje zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, red. R. Kucęba, R. Olejnik, K. Smoląg, Wyd. Wydziału zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 103-114.
 • Zawora J., Zawora P., Realizacja inwestycji samorządowych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, Przedsiębiorstwo i Region, nr 7/2015, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 123-133.
 • Zawora J., Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, nr 3 (4), SGGW, Warszawa 2015, s. 33-46.
 • Zawora P., Zawora J., Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 44 (4/2015), Rzeszów 2015, s. 420-432.
 • Zawora J., Finansowanie działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce, Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 3, SGGW, Warszawa 2015, 169-179.
 • Zawora J., Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce [w:] Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, D. Głuszczuk, M. Obrębalski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 392, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 164-172.
 • Zawora J., Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” Nr 1-2/2015, s. 43-54.
 • Zawora J., Możliwości finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Zeszyt 6, Wyd. WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., Warszawa-Poznań-Lublin 2014, s. 554-560.
 • Zawora J., Sytuacja dochodowa samorządów gminnych w Polsce, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 346, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 368-376.
 • Zawora P., Zawora J., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 40, s. 324-333.
 • Zawora J., Obligacje komunalne jako zewnętrzne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65, Szczecin 2014, s. 205-216.
 • Zawora J., Samodzielność finansowa gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych, „Finanse Komunalne” Nr 10/2014, s. 22-33.
 • Zawora J., Ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 39, Rzeszów 2014, s. 432-442.
 • Zawora J., Zawora P., Stan finansów samorządowych u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, [w:] Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie, Przedsiębiorstwo i Region 6/2014, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 59-70.
 • Zawora J., Zadłużenie i wynik operacyjny gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych,  Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 103, Warszawa 2013, s. 41-51.
 • Zawora J., Zawora P., The role of municipality self-government in supporting local development, [w:] Determinants and sources of development of enterprises in the region, red. R. Fedan, K. Szara, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 19-27.
 • Zawora J., Zawora P., Deficyt i zadłużenie samorządów gminnych w świetle ograniczeń ustawowych, [w:] Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów, Przedsiębiorstwo i Region 5/2013, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 131-139.
 • Zawora J., Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce – Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 5, Wyd. WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 388-393.
 • Zawora J., Samodzielność finansowa samorządów gminnych w warunkach spowolnienia gospodarczego, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski,  A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 306, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 523-533.
 • Zawora J., Ocena zdolności inwestycyjnej gmin Podkarpacia na tle kraju – ujęcie finansowe, [w:] Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,  t. 46, nr 1, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2013, s. 113-123. 
 • Zawora J., Struktura dochodów samorządów gminnych a ich samodzielność finansowa [w:] Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej, red. P. Filip, M. Grzebyk, Nauka dla gospodarki, nr 1/2012, Wyd. MITEL, Rzeszów 2012, s. 169-185.
 • Zawora J., Dochody podatkowe jako źródło finansowania gmin [w:] Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 41/2012, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2012, s. 243-253.
 • Zawora P, Zawora J., Zadłużenie samorządów gminnych a ich wydatki inwestycyjne, [w:] Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, red. R. Przygodzka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 225-235.
 • Zawora J., Zadłużenie gmin wiejskich Podkarpacia na tle uwarunkowań ich rozwoju, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIV, Zeszyt 3, Wyd. WIEŚ JUTRA, Warszawa – Poznań – Białystok 2012, s. 451-455.
 • Zawora J., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe UE nr 247, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.449-458.
 • Zawora J., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 27, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 136-147.
 • Zawora J., Uwarunkowania zarządzania deficytem budżetowym i długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, red. M. Dylewski, B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 37/2011, Wyd. WSB, Poznań 2011, s. 83-92.
 • Zawora J., Sytuacja finansowa gmin w województwie podkarpackim na tle kraju, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe UE nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 566-578.
 • Zawora J., Finansowanie inwestycji samorządowych na przykładzie gmin wiejskich Podkarpacia, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 3, Wyd. WIEŚ JUTRA, Warszawa –Poznań – Wrocław 2011, s. 356-360.
 • Zawora J., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w zakresie kreowania deficytu budżetowego [w:] Deficyt budżetowy i jego wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Zając, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 17-26.