Professor Grzegorz Ślusarz

Contact details

 • phone: +48 17 872 1666
 • e-mail: gslusarz@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-303

Position:

 • Associate Professor

Courses taught

 • Economic s of European Integration
 • Regional Economy
 • Theory of Spatial Economy

Scope of scientific research

 • Regional and local aspects socio-economic development
 • Sustainable development 
 • Management of local and regional development
 • Revitalization of local communities
 • Spatial economy
 • Strategic planning in local and regional development  
 • Contemporary integration processes

Grants and research projects

 • Participated in the ”People and the Nature – Transferring Knowledge and Experience in the Carpathian Euroregion” (No. PL-SK/KAR/IPP/III/124). Project co-financed from the EU Regional Development Fund as a part of Poland-Slovakia Transborder Cooperation Program; duration: 2013-2014.
 • Coordinator of the Task 6 “Adjusting the Faculty of Economics training program to the demands of the labor market and knowledge-based economy” of the EU funded project “Building didactic potential of the University of Rzeszów at the European Level”; duration: 2009-2012.
 • Contractor in the UE (EFS ZPORR 2004-2006) funded research grant “Networking in the Area of Innovation Between Rural Entrepreneurs and R&D” at the University of Rzeszów, Faculty of Economics, Department of Economic Policy and Agribusiness; duration: 2006-2007.
 • Contractor in the PHARE 2003 project “Establishment of the consulting and contact offices in Rzeszów and Lvov for agriculture and food entrepreneurs” for the Carpathian Euroregion Society Poland, Rzeszów; Regional Association of Cooperatives of Agricultural Production; Faculty of Economics, University of Rzeszów; National Agricultural University, Lvov; duration: 2006.
 • Contractor in the project “The possibilities of using renewable energy sources in the sustainable development of rural areas” (PHARE 2003 PL 2003/2004-379.01.01.03) for the Association for Transformation of the Polish Agriculture; Integration with Rural Europe Club, Rzeszów;  Department of Economic Policy and Agribusiness, Faculty of Economics, University of Rzeszów; Podkarpackie Agricultural Advisory Centre; duration: 2006.
 • Coordinator of the projects “Good agricultural practice - the basis for sustainable agricultural production in the region of Podkarpackie” and “The economics of farms in the context of the available instruments of the common agricultural policy and the current financial restrictions” (No.  S/57/2005), Faculty of Economics, University of Rzeszów; duration: 2005. 
 • Contractor in the project “Village in the Podkarpackie region in the European Union - a debate on its future” (KNGODP/5440/0057/05) funded by the Office of the Committee of the European Integration and Podkarpackie Farm Chamber; duration: 2005.
 • Expert and moderator of the project “Building sustainable development strategy of the Gródek region (Ukraine) in the context of the European integration processes” (TACIS 61-009/23), Center for Urban and Regional Development, Lvov; duration: 2004-2005.
 • Manager of the project “Support for socio-economic transformation of rural border areas of Poland and Ukraine” funded by the Polish-American-Ukrainian Cooperation Initiative (PAUCI); Department of Economic Policy and Agribusiness, Faculty of Economics, University of Rzeszów; duration: 2002-2003.        

Past and present functions

 • Vice-Rector of University of Rzeszów (2016-now);
 • Dean of the Faculty of Economics, University of Rzeszów (2008-2016);
 • Vice-Dean of the Faculty of Economics in charge of extramural studies (2005-2008); 
 • Vice-Dean of the Faculty of Economics in charge of research and development (2003-2005); 
 • Manager of the postgraduate studies “Organization of self-government administration units” (2010-2013);
 • Manager of the postgraduate studies “Mechanisms of the euro area functioning”, co-organized with support of the National Bank of Poland;
 • Member of the Committee for National Spatial Planning at the Polish Academy of Science (PAN) (2007-2014);
 • Member of the Statistics Scientific Council at the Polish Main Statistical Office (GUS) (since 2014);
 • Member of the Committee for Mountain Region Development at the Polish Academy of Science (2011-2014);
 • Vice-President of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (2011-2014)

Publications

 • Ślusarz G.,  Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Z.6, 2015, s.287-293.
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M,. Czudec A., Ślusarz G., Obszary trans graniczne Polski,   Słowacji i Ukrainy - czynniki progresji i peryferyzacji, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2015, ss 136, ISBN 978-83-7406-217-6
 • Kaliszczak L., Ślusarz G., Przedsiębiorczość lokalna i jej uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z[4]2015, s.57-72, ISSN 1426-9724.
 • Ślusarz G., Pukała R., Strategie w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, (red.) B. Grzebyk A. Walenia, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów 2014, s.40-52.
 • Ślusarz G., Gołębiewska B., Wykorzystanie endogenicznych, cennych przyrodniczo zasobów regionu w jego rozwoju, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Z.6, 2014, s.302-308. 
 • Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Nr 361,· 2014, s.227-238.
 • Gołębiewska B., Ślusarz G., Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005-2012, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr107, 2014, s.93-103. 
 • Ślusarz G., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, Recenzja książki; Anna Matuszczak, Gospodarka Narodowa 5/2014, s.113-119, ISSN 0867-0005.
 • Ślusarz G., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, Recenzja książki; Andrzej Czyżewski i Katarzyna Smędzik-Ambroży, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej z 3/ 2014r, s. 154-160, ISSN 0044-1600,
 • Ślusarz G., Wyzwania rozwojowe regionów rozdrobnionego rolnictwa, Roczniki naukowe SERiA, Tom XV, Z.6, 2013, s.302-308.
 • Ślusarz G., Zasoby ziemi Podkarpacia i ich wykorzystanie, [w:] Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, red. A Czudec, M. Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. FOSZE, 2013, s. 27-45.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo PINTPAP Łódź - Rzeszów 2012, s. 144.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.414.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.354.
 • Ślusarz G., Walenia A., Competitiveness of Rzeszow in Comparison to the Union of Polish Metropolises, w druku Ukraina, Nacjonalna Akademija Nauk Ukraini, Instityt Regionalnich Doslidżeni, Wipusk 1(87), Lwiw 2011, s. 141-149.
 • Cyrek M., Ślusarz G., Wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Współczesne wyzwania  rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych pod red. G. Ślusarza,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, s.5-15.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Współczesne wyzwania  rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych pod red. G. Ślusarza,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, ss. 128.

Editor and Co-Editor of the following:

 • Ślusarz G., (red.), Uwarunkowania zmian w kształceniu na kierunkach ekonomicznych,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010.
 • Ślusarz G., (red.), Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, s.125.
 • Ślusarz G., (red.), Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo PINTPAP Łódź - Rzeszów 2012, s. 144.
 • Ślusarz G., (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.414.
 • Ślusarz G., (red.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.354.
 • Czudec A., Ślusarz G. (red.) Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z.40 (40/2014)