Professor Dariusz Zając

Contact details:

telephone:  (+48) 17 872 16 89 e-mail: dzajac@ur.edu.pl address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Room 301

Position:

Associate Professor

Courses taught:

 • Economic Assessment of Economic Conditions 
 • Local Government
 • Local Government Finance
 • Regional and Local Institutions
 • Starting and Running Business Activity
 • Fundamentals of Company Economics
 • MA Seminar

Scope of scientific research:

 • Regional and local conditions of socio-economic development
 • Multifunctional and sustainable development of agriculture and rural areas
 • Non-agricultural economic activities in rural areas
 • Scope of scientific research according to the JEL classification:
 • Q01, Q10, Q50, R10, R30, R50

Grants and research projects:

 • Manager of the NCN Kraków research grant ”The role of farmers’ non-agricultural economic activity in the process of development of multifunctional agriculture and rural areas” (No. N N114 191240); duration: 2011-1014.
 • Participated in the Polish Ministry of Higher Education (MNiSW) research grant “The Role of Local Institutions in the Transformation of Agriculture with Fragmented Farm Structure (following Poland’s accession to the EU)” (No.  N11400931/2320); duration: 2007-2008
 • Participated in the UE funded research grant “Networking in the Area of Innovation Between Rural Entrepreneurs and R&D in the Rzeszowski, Ropczycko-Sędziszowski and Bieszczadzki Districts” (No. Z/2.18/II/2.6/65/06); duration 2006-2007
 • University of Rzeszów research grant  “Farmers’ Non-agricultural Economic Activity in the Subcarpathian Region”; duration: 2002.

International scholarships, internships and research visits:

 • Study visit to University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, UK, October 2010.

Past and present functions:

 • Chair of the Faculty of Economics Committee for Teaching Quality
 • Member of the Faculty of Economics Admissions Committee
 • Member of the Faculty of Economics Committee for  Student Internship 
 • Member of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Publications (since 2011):

 • Kata R., Zając D., Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1, 2016, s. 15-31.http://pdgr.ur.krakow.pl/2016-Zeszyt-1.html
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Społeczno-ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (343), Warszawa 2015, s. 40-60. http://zer.waw.pl/
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., The importance of non-agricultural economic activity of farmers in the modernization process of farms, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 14 (4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, s. 83-92. 
 • Ostromęcki A., Zając D., Vplyv zmien výrobných faktorov v poľnohospodárstve na životné protredie Podkarpatského regiónu, [w:] Prírodné a socjálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky, red. B. Grzebyk, A. Walenia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2014, s. 274-290 – w języku polskim, s. 131-146.
 • Zając D., Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 385.
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Znaczenie zasobów ziemi w działalności rolniczej rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 347, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 373-381. http://pracenaukowe.ue.wroc.pl/?p=255
 • Zając D., Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, red. A. Czudec, M. Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2013, ss. 147.
 • Zając D., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, część 1, red. D. Kołodziejczyk, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, nr 85, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013, ss. 126.
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Determinants of Change in Production Factors as Indicators of Farm Structure Transformations in Highly Fragmented Agriculture, Olsztyn Economic Journal nr 7 (1/2012), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 107-119.
 • Zając D., Sprzedaż bezpośrednia jako forma dywersyfikacji działalności rolników-przedsiębiorców, [w:] Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 321-329.
 • Zając D., Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Zeszyt nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 284-294.
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Wpływ zmian wybranych czynników produkcji na towarowość i strategię rozwoju gospodarstw rolnych, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 322-332.
 • Zając D., Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych, red. D. Kołodziejczyk, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, nr 47, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012, ss. 165.
 • Zając D., Realizacja „Programu Rolnośrodowiskowego” w gospodarstwach z działalnością pozarolniczą, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 182-186.
 • Kata R., Zając D., Role of territorial government in the development of agriculture and non-agricultural entrepreneurship in rural areas, [w:] Rural development: Quo Vadis?, Z. Floriańczyk (editor), Rural areas and development - vol. 8, European Rural Development Network, Institute of Agriculture and Food Economics – National Research Institute, Warsaw 2011, s. 23-31. http://www.erdn.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=6&Itemid=7
 • Zając D., Towarowość gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 811-821.
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Importance of farmer – institutions relationship intensity for farm development, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 10 (3), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 109-122. http://acta_oeconomia.sggw.pl/opublikowane-numery/