Dr Bogumiła Grzebyk

Contact details

 • phone: +48 17 872 16 76
 • e-mail:  [email protected]
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room 312

Position:

 • Senior Lecturer 

Courses taught:

 • Natural Resource and Environment Economics
 • Ecological Economics
 • Ecological Policy Instruments
 • Structural Funds Allocation Consulting
 • Regional Development Planning
 • Regional and Local Development Conditioning
 • BA Seminar

Scope of scientific research according to the JEL classification:

 • Q01 Sustainable Development
 • Q18 Agricultural Policy • Food Policy
 • Q56 Environment and Development • Environment and Trade • Sustainability • Environmental Accounts and Accounting • Environmental Equity • Population Growth
 • Q57 Ecological Economics: Ecosystem Services • Biodiversity Conservation • Bioeconomics • Industrial Ecology
 • R11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes
 • R58 Regional Development Planning and Policy

Grants and research projects:

 • Manager of the NCN funded research grant (No. 2011/01/B/HS5/05386)„Opportunities and Barriers of Socio-Economic Development of Protected Rural Areas (The Case Study of the Podkarpackie and Świętokrzyski e Districts)
 • Participated in the KBN funded research grant (No. 3PO6R04724) „Market Adjustment Processes of Agribusiness Companies”; the grant manager - prof. dr hab. Bogdan Klepacki
 • Participated in the EU grants „Good Agricultural Practice as the Cornerstone of  Sustainable Agricultural Production in the Subcarpathian Region” and „Economics of Farm Households - The Financial Burden of Current Instruments of Common Agricultural Policy Context”  as a part of Priority 1. „Support for Changes and Adjustments Processes in the Agrifood Sector”, Action 1.3. „Trainings” SPO „Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Areas Development, 2004-2006 (No. S/9/2005)
 • Participated in the EU grant ”Opportunities for Renewable Energy Sources in the Sustainable Development of Rural Areas in the Podkapackie District” as a part of the PHARE 2003 Program „Nongovernment organizations for Sustainable Development” (PL 2003/004-379.01.01.03)
 • International scholarships, internships and research visits:
 • Department of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, New York, USA – research internship, February 2012;
 • Institute for Rural Research, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, UK – study visit, October 2010;

Publications:

 • Grzebyk B., Baran E., Znaczenie zasobów środowiska przyrodniczego w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów górskich, [in:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), A. Czudec (ed.). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010r., pp. 64-86.
 • Grzebyk B., Znaczenie przedsiębiorczości kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów ONW Podkarpacia, Roczniki Naukowe SERiA, t. 12, z. 5, Warszawa, Poznań, Szczecin, pp. 54-59, 
 • Grzebyk B., Baran E., Znaczenie turystyki dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów ONW na Podkarpaciu, Acta Scientiarum Polonorum: Seria Oeconomia nr 9(4), pp. 5-14.
 • Grzebyk B., Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo-cennych województwa podkarpackiego, [in:] Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (ed.), Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011 r., pp. 171-183.
 • Grzebyk B., Baran E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia – Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii UR, Seria: Monografie i Opracowania nr 13, Rzeszów 2011r.
 • Grzebyk B., Baran E., Aktywność w pozyskiwaniu środków UE przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarach ONW, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 27, UR Rzeszów, Rzeszów 2012, pp. 188-199.
 • Grzebyk B., Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie podkarpackim” /in/ „Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa” – Rzeszów 2013, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, pp. 45-59,
 • Grzebyk B., Stan i kierunki rozwoju rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych województwa podkarpackiego, Ekonomia i Środowisko nr 3(46), 2013r., pp. 250-259,
 • Grzebyk B., Obszary przyrodniczo cenne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia [in:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, A. Graczyk, (ed.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z. 317, Wrocław 2013r., pp. 193-202.
 • Grzebyk B., Miś T., Pyrkosz D. S., Changing Trends of the Socio-Economic Development of Rural Areas in Eastern Poland, /in/ Social & Economic Transformations Affecting Rural People and Communities in Central & Eastern Europe Since 1990, ed. naukowa Barbora Babjaková, Anna Bandlerová, David L. Brown, Andrzej Kaleta, Laszlo J. Kulcsar, Joachim Singelmann, Nitra 2013r., pp.18-28.
 • Grzebyk B., Walenia A., Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji/ Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2014, pp. 1-292.
 • Grzebyk B., Środowisko przyrodnicze i jego ochrona a możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, [in:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji/ Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky, B. Grzebyk, A. Walenia (ed.), Rzeszów 2014 r., Wydawnictwo Oświatowe Fosze, pp. 11-28.
 • Baran E., Grzebyk B., Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Słowacja jako instrument wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych, [in:] Polityka Gospodarcza nr 22, Wyd. SGH, Warszawa 2014 r., pp. 27-38.
 • Grzebyk B., Walenia A., Zadania instytucji zarządzających w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w regionach Polski Wschodniej, [in:] Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy, z. 40 (4/2014), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014 r., pp. 56-66.