Dr Alina Walenia

Contact details

 • phone: +48 17 872 16 91
 • e-mail: alinawalenia@poczta.onet.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-306

Scope of scientific research

 • Public sector institutions
 • Local self-government
 • Regional and local development
 • Legal and organizational aspects of local self-government performance

Scope of scientific research according to the JEL classification

 • A 1 General Economics 
 • D 8 Information, Knowledge and Uncertainty
 • Q 18 Agricultural Policy, Food Policy

Grants and research projects

 • Participated in the EU research grant “Networking in the Area of Innovation Between Rural Entrepreneurs and R&D in the Rzeszowski, Ropczycko-Sędziszowski and Bieszczadzki Districts” (No. Z/2.18/II/2.6/65/06); duration 2006-2007
 • Participated in the EFRR grant ”People and the Nature – Transferring Knowledge and Experience in the Carpathian Euroregion” (No. PL-SK/KAR/IPP/III/124); duration: 2013-2014

nternational scholarships, internships and research visits:

 • Study visit to the University of California, Berkeley, USA (Department of Agricultural and Resource Economics, Department of Statistics).

Publications (since 2011):

 • Walenia A., Pawłowska-Mielech J., Czynniki warunkujące proces wykorzystania środków UE na politykę spójności w perspektywie finansowej 2007-2013,[w] Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wilno, 2016, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, ss.406-419.
 • Walenia A., Control Mechanisms in the Process of Preventing Corruption in Public Administration Offices on the Example of Entities in the Podkarpackie Province, 2016, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Volume 19, no.4, s. 155-165.
 • Walenia.A., Determinants of the innovativeness of Polish Enterprises, 2016, Economic Spectrum, 1, s.  5-13
 • Walenia A., Regionalne zróżnicowanie wykorzystania UE wspierających wielofunkcyjny rozwój rolnictwa w regionach Polski [w] Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE, Wilno 2015, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, s.665-677.
 • Kata R., Walenia A., Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich, Journal of Agribusiness and Rural Dev, nr 2(36) 2015, s.225-235.
 • Walenia A., Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym t.18, nr 1, 2015, s.49-59.
 • Walenia A., Polityka konkurencyjności regionów Polski, a rozwój metropolii. Gospodarka i Finanse, Kielce 2015, z.6, s.87-100.
 • Walenia A., Rola instytucji publicznych w procesie wdrażania polityki spójności w regionach peryferyjnych Polski Wschodniej, [w] Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Struktura gospodarki - rynek pracy - środowisko i jakość życia, Białystok, 2015 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss.364-379
 • Kata R., Walenia A., Pyrkosz Damian S., Financial exclusion of the rural population in Poland, 2015, Journal of Agribusiness and rural development, 4(38), s. 705-716.
 • Walenia A., Bednarowa L., Implementation of quality management systems in public administration, 2015, Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management, nr 3, s. 106-114
 • Walenia A., Soltesova J., Polityka regionalna z uwzględnieniem programu współpracy transgranicznej Rzeczypospolitej Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013. [w] „Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji”/ „Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky“, red. naukowa Rzeszów 2014, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2014, s.53-67.
 • Walenia A., Czynnik ludzki w sektorze publicznym w procesie wdrażania polityki spójności UE w regionach Polski Wschodniej [w] Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014, s.121-137
 • Walenia A., Inteligentne specjalizacje w procesie zrównoważonego rozwoju regionów Polski Wschodniej [w] Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: Osiągnięcia i Wyzwania, Wilno, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014 s.391-403.
 • Grzebyk B., Walenia A., „Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji”/ „Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky“, Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe Fosze,  2014, ss.292.
 • Walenia A. Rola instytucji w procesie wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia), Gospodarka i Finanse z. 4, Kielce , Wydawca Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach,  2014, s.61-72
 • Walenia A.,  Zasoby finansowania a działalność innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego w warunkach funkcjonowania we wspólnocie europejskiej, Gospodarka i Finanse z. 5, Kielce 2014, Wydawca Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, 2014, s.73-88.
 • Walenia A., Innowacje w działalności sektora samorządowego Podkarpacia [w] Innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodarczym, Białystok 2013,Wydawnictwo Uniwersytety w Białymstoku  2013, s.151-164.
 • Walenia A., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza jako instrumenty zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego [w]Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 s.42-60 .
 • Walenia A., Sprawność instytucji sektora publicznego w zakresie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w województwach Polski Wschodniej [w] Wpływ globalizacji integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej ,Wilno 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  2013, s.476-488
 • Walenia A., Kierunki i cele polityki rozwoju regionalnego Podkarpacia w latach 2007-2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 320, Wrocław 2013 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013,  s.196-206.
 • Walenia A., Sprawność instytucji sektora publicznego w zakresie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w województwach Polski Wschodniej. Wyd. Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku, red. A .Grynia Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich UE, 2013, s. 476 - 489
 • Walenia A., Innowacje w działalności sektora samorządowego Podkarpacia. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Red. A.Sadowski, A.Wyszkowski „Innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju społeczno – gospodarczym, 2013 s. 151 - 165
 • Walenia A., Zasoby finansowe a innowacyjność jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia. Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Red. R. Fedan „Uwarunkowania konkurencyjności rynkowej organizacji” Kielce 2013, s. 81 - 101
 • Walenia A. ,Zarządzanie jakością w administracji publicznej Podkarpacia. Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. „Gospodarka i finanse”, Zeszyt 3/2013, s. 191 – 205
 • Walenia A., Zasoby finansowe jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia a możliwości absorpcyjne środków z budżetu UE w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania. (red.) M. Poniatowicz. Białystok, 2013, s.85-95.
 • Walenia A., Zarządzanie ryzykiem w sektorze samorządowych finansów publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 306  „Finanse publiczne” (red. J. Sokołowski, A. Żabiński), 2013, s. 454 – 465.
 • Czudec A., Ślusarz G., Baran E., Grzebyk B., Mantaj A., Miś T., Ostromęcki A., Walenia A., Zając D., Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. (red.) A. Czudec, M. Cierpiał – Wolan, 2013, ss.147
 •  Walenia A. - 2012 – Zasilanie finansowe z budżetu państwa a realizacja ustawowych zadań przez samorządy gmin Podkarpacia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 247 „Finanse publiczne” (red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński), s. 401 - 411
 • Walenia A. - 2012 – Działalność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionu. Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, s. 120 - 134 
 • Walenia A. - 2012 – Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego jako zmiany systemowe wynikające z polityki spójności UE. Wyd. CEDEWU.pl – Szkoła Główna Handlowa w Warszawa, red. B.Woźniak, M. Postuła „Budżet zadaniowy – metodą racjonalizacji wydatków”, s. 297 - 308
 • Walenia A.– 2012- Zarządzanie zasobami publicznymi w sektorze samorządowym Podkarpacia w warunkach kryzysu finansów publicznych. Wyd. CEDEWU.pl SGH w Warszawie, red. A. Alińska, B. Pietrzak „ Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania”, s. 125 – 131.
 • Walenia A. – 2012 – Efektywność wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze zamówień publicznych jako metody racjonalizacji wydatków publicznych wynikającej z prawa Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 223 – 232. 
 • Walenia A. – 2012 – Działalność władz samorządowych Podkarpacia w zakresie zarządzania zasobami finansowymi w warunkach kryzysu finansów publicznych. Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Studia i materiały „Gospodarka Regionalna i Turystyka”, Zeszyt 10/2012, s. 13 – 18.
 • Walenia A., - 2012 – Polityka spójności UE jako czynnik zmian instytucjonalnych w makroregionie Polski Wschodniej. Wyd. Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku „Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne. Red. J. Wolkonowski, Wilno 2012, s. 28 – 39.
 • Walenia A. – 2011 - Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Podkarpacia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 180 „Problemy rozwoju regionalnego”(red. R. Brol, A. Raszkowski), s. 230 – 247. 
 • Walenia A. – 2011 – Działalność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie wdrażania innowacyjnych metod zarządzania rozwojem regionalnym. Wydawnictwo .Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości  w Ostrowcu Świętokrzyskim, „Administracja, przedsiębiorczość, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu” (red. P. Dziekański), s. 264 – 284.
 • Walenia A.– 2011 - Kontrakty wojewódzkie jako instrument rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 166 „Polityka ekonomiczna” (red. J. Sokołowski, M. Sosnowski), s. 750 - 761
 • Walenia A. - 2011 – Infrastruktura instytucjonalna jako czynnik wspomagający proces tworzenia klastra w branży rolno – spożywczej Podkarpacia. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 32/2011, s. 512 - 531
 • Walenia A.- 2011 – Funkcje kontroli zarządczej w wykonywaniu budżetu w układzie zadaniowym w sektorze finansów publicznych – Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 6 (55) 2011, s. 129 - 143.
 • Walenia A.- 2011 - Czynniki warunkujące wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Regionalisty nr 11 (2011), s. 347 – 358.
 • Walenia A. - 2011 –  Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Monografia naukowa „W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” (red. P. Sochaczewski), s. 194 – 218.
 • Walenia A. - 2011 –  Działalność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Gospodarka i Finanse – zeszyt 1 „Oblicza kapitałów”, s. 7 – 20.