dr. inż. Paweł Wolański

Wolanski.jpg [18.81 KB]

ORCID: 0000-0002-3744-4639

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę doktorską pt. „Przyrodnicza i rolnicza waloryzacja łąk i pastwisk Pogórza Dynowskiego” napisaną na pod kierunkiem prof. dr hab. Czesławy Trąba obronił na Wydziale Agrobioinżynierii Akademii Rolniczej w Lublinie.

 

Realizowane zagadnienia badawcze:

 • Różnorodność florystyczna i ekologia zbiorowisk łąkowych, torfowiskowych oraz muraw kserotermicznych z uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem a także walorów estetycznych i krajobrazowych tych fitocenoz w krajobrazie;
 • Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na plon runi, skład botaniczny i jakość paszy z trwałych łąk i pastwisk;
 • Ekologiczne funkcje użytków zielonych;
 • Zmiany zachodzące współcześnie w roślinności łąk po zaniechaniu użytkowania rolniczego;
 • Ocena stopnia synantropizacji wybranych zbiorowisk roślinnych;
 • Zastosowanie metod fitoindykacyjnych w waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej Doliny Sanu, Pogórza Przemyskiego, Dynowskiego i Bukowskiego.

 

Informacje dodatkowe:

 • współautor 98 prac, w tym 4 monografii i 1 podręcznika akademickiego;
 • członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego i Karpackiej Rady Naukowej;
 • współpracuje z Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Podkarpacia Procarpathia, Stowarzyszeniem Ekoskop, Stowarzyszeniem Inicjatyw Pro Ludzkich Entropia i Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze;
 • wykonawca prac przy Planach Zadań Ochrony dla Obszarów Natura 2000 a także inwentaryzacji przyrodniczych; m. in. w zlewni rzeki Nida i na terenie planowanego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoka;
 • uczestniczył w 10 krajowych oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych oraz społecznych;
 • prowadził szkolenia z zakresu występowania dziko rosnących roślin zielnych i ich zastosowania w życiu człowieka, pozyskiwania, przetwarzania i możliwości sprzedaży na rynku podkarpackim;
 • prowadził szkolenia nt. różnorodności muraw kserotermicznych, mokradeł i torfowisk na Podkarpaciu i ich wykorzystania w turystyce;
 • autor odczytów na temat rzadkich i zagrożonych roślin oraz zbiorowisk roślinnych na Podkarpaciu. Współautor Czerwonej Księgi Roślin Województwa Podkarpackiego;
 • zajmuje się fotografią roślinności nieleśnej Karpat.