Prof. Oksana Weretiuk Ph.D.

Professor, Ph. D. (Dr hab.) Oksana Weretiuk

 

Specialities: Slavic literatures and comparative literature; literary criticism; contemporary Polish, Ukrainian, Russian, British and Commonwealth literature

 

Ph.D. 1991, Lviv University, Ukraine

Ph. Dr hab.  2001, Warsaw University, Poland

Professor’s title, Comparative Literature, 2005

Full professor, Comparative Literature  2008, Rzeszów University

Head of Comparative Literary and Cultural Studies

 

Current Research: comparative study of Slavic literatures, confrontation of Slavic literatures with literatures of  English-speaking countries; literatures of borderlands; cultural identity; imagology, problems of literary reception and literary translation; geopoetics and ecocriticism.

 

The most important publications:

Books

1.Oksana Weretiuk, Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (L. Buczkowski, A. Kuśniewicz, W. Odojewski, U. Samczuk, I. Wilde, R. Andrijaszyk), Warszawa 1998.

2.Оксана Веретюк, Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі (Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти), Тернопіль 2001.

3. Oksana Weretiuk, Podobieństwa i różnice, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2014.

4. Pogranicze kulturowe (odrębność- wymiana - przenikanie - dialog), red. Oksana Weretiuk, Jan Wolski, Grzegorz Jaśkiewicz, wstęp Oksana Weretiuk. Rzeszów  2009,  527 s.

5. Oksana Weretiuk, Alina Cybulska (red.), Horyzonty metodologii, Rzeszów: Biblioteka „Frazy” 2010, 250 s.

7.  Wdrożenia metodologiczne, red. Oksana Weretiuk, Rzeszów: Biblioteka „ Frazy”, 2012, 204 s.

8. Metodologia dzisiaj: na tropach bezsensu,  red. Oksana Weretiuk, Greta Jagiełlo, Piotr Domka, Rzeszów: Biblioteka “Frazy” 2014, 251 s..

 

Articles and Chapters

Prawda i legenda o Polsce w życiu i twórczości Ułasa Samczuka. “Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 2, s. 81-88.

Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej, “Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 3, s. 36-40.

Wchodzimy, wracamy czy wyrzekamy się Zachodu? (Kundera, Gretkowska, Dibrowa), "Akcent", 2003, nr 4, s. 69-79.

Zmiana form czasowo-osobowych a perspektywa narracyjna w sztuce opowiadania, [w:] Punkt   widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004.      

Filozofia porażki: Beresteczko Liny Kostenko, „Przegląd Humanistyczny”, 2006, nr 1, s.123-136.

„Drugie płuco” (o recepcji poezji Karola Wojtyły na Ukrainie – lektura, tłumaczenie)” [w:] Karol Wojtyła – poeta, Warszawa, 2006, s. 68-76.

 Tożsamość literatury narodowej w epoce globalizacji [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań 2007.

 Британський Їтс, або синдром постколоніалізму (на прикладах сучасної слов’янської прози) [w:] Україна. Тексти і контексти/ Ukraina.Teksty, konteksty. Pod red. B. Nazaruka, W. Sobol, W. Aleksandrowycza, Warszawa 2007, s. 477-484.

 Komparatystyczne pułapki czyhające na tłumacza  [w:] Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej,  pod red. Marty Skwary i in., Szczecin 2008.

 The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s Writings: Paradox or Norm?, [w:] (Un)masking Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations ed. Kris van Heuckelom, Dieter de Bruyn, Rodopi 2009.

 Betwixt and between: literature mniejszości-literatura większości  [w:]  Etniczność, tożsamość, literatura, zbiór studiów, pod red. Paweł Bukowiec, Dorota Siwor, Kraków: Universitas 2010.

 „The red and the green” w angielskiej i irlandzkiej powieści inicjacyjnej [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura, pod red. Lucyny Wille i Marii Malinowskiej, Jarosław 2010.

 Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej (na materiale wybranych publikacji z lat 2001-2007  [w:] Polonistyka bez granic, red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, t.1, Kraków: Universitas ) 2010, s.581-590.

 Between the Center and the Periphery: the Past and the Present of the Literature of the Polish-Ukrainian Borderland [in:] Acta litteraria comparativa. Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, vol. 5, Vilnius: Vilnians Pedagoginio universitato leidykla 2010-2011, pp. 310-321.

Jurij Andruchowycz  i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię, „Porównania”, nr 9, 2011, s.89-100.       

The power of the word – the imagery of shamrock tea (Ciaran Carson, Shamrock Tea ) [in:] Words  in Contexts: from linguistic forms to literary functions, ed. By P. Łozowski & A. Włodarczyk-Stachurska, Radom 2012, p. 213-222.

 Olgi Tokarczuk „przesunięcie znaczenia i uwagi z człowieka na to, co nie jest człowiekiem” w powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych [w] Światy Olgi Tokarczuk, M. Rabizo-Birek, M. Pocałun-Dydycz, A. Bienias, Biblioteka „Frazy” Rzeszów 2013, s. 198-205.29.

Brytyjskie Stowarzyszenie Literatury Porównawczej i jego czasopismo” COMPARATIVE CRITICAL STUDIES”, „Porównania”, nr 9, 2011, s.338-345.

Próba określenia  i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, Porównania, vol. XII, 2013, pp. 25-42.

The Subject of Famine in Irish Fiction of the First  Post-Famine Generation [in] Subcarpathian Studies in English Language, Literature and  Culture, vol.2, eds. Małgorzata Martynuska, Barbara Niedziela, Elżbieta Rokosz-Piejko, Rzeszów Wydawnictwo UR 2014, p. 128-140.

Geopoetics in Comparative Literature (from « Pochveniks » to Andrew Suknaski)[in] Clément Lévy et Bertrand Westphal (éds), Géocritique : État des lieux / Geocriticism, PULIM (Presses de l'Université de Limoges), collection "Espaces humains", 2014, pp. 84-92.

The Anonymous Letter in the Construction of Racial Prejudice (Julian Barnes, Arthur & George)

Acta Litteraria Comparativa. Laiškas literatūroje ir kultūroje, No 7, 2015, p. 86-96.

 

The whole number 130.

 

Editor: INTERNATIONAL ENGLISH STUDIES JOURNAL. STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA

(LITERARY AND CULTURAL STUDIES). Part II. Comparative Studies (2010-2012); Methodology Studies (2010-2014); Naukowi Zapysky. Literaturoznawstwo (TDPU 2001-2015)

 

Supervision:  promoted doctors 16; promoted Masters of Arts: 125

Membership: ICLA (International Comparative Literature Association), BCLA (British Comparative Literature Association), CCLA; THE EUROPEAN NETWORK OF COMPARATIVE STUDIES (REELC-ENCLS).

Organizer of 1 international conference (2009) and 2 conferences for post gradual students (2013; 2014).

Subjects: Literary criticism with elements of anthropology; Methodology of literary studies; British literature in the European literature context;  Comparative literature

 

Active participation in the most important international conferences:

 1. II International Congress of Slavic Studies. Kraków 1998 (Ukraina w narracjach powieści U.Samczuka i W.Odojewskiego)
 2. ІV International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Odessa 1999 ( Kwestia rodowodu w powieści A. Kuśniewicza, W. Odojewskiego i U. Samczuka);
 3. V International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Czerniowcy 2002 (Komparatystyka w epoce postmodernizmu);
 4. VI International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Doneck, 2005( Білінгвізм і проблеми визначення етнічної ідентичності літератури).
 5. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 2006 (Tożsamość literatury narodowej w epoce globalizacji; IV Kongres Polonistyki Zagranicznej,
 6.  IV Kongres Polonistyki Zagranicznej,Kraków 2008 (Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej (na materiale wybranych publikacji z lat 2001-2007);
 7.  V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole 2012 (Wizerunek Polski i Polaków w ponowoczesnej prozie Ukraińców anglosaskich).
 8. III International Congress of the RÉSEAU EUROPÉEN D'ÉTUDES LITTÉRAIRES, Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, Vilnius 2009 (Between the Center and the Periphery: the Past and the Present of the Literature of the Polish-Ukrainian Borderland)
 9.  The World of  Bruno Schulz//Bruno Schulz and the World.  Leuven, 2007(The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s Writings: Paradox or Norm?)
 10.  CCLA conference: Representations of European Identity, University of Guelph, Canada, 2010 (European identity and European identities in the prose of the Polish-Ukrainian borderland)
 11. BCLA conference: “Fractured, Transformed, Travelling Narratives in Writing, Performance, and the Arts”, Goldsmith University, London 2011 (Presentation of European identification and national identification of Ukrainians and Poles in Andrzej Stasiuk’s (1960) and Juriy Andruhovych’s (1960) travel narratives
 12.  POWRÓT PRZESTRZENI – ŚRODKOWOEUROPEJSKA GEOPOETYKA I NOSTALGIA , UAM, 7-8 maja 2012 Poznań".
 13. BCLA conference: Migration - British Comparative Literature Association XIII International Conference, University of Essex, 2013
 14. International Comparative Literature Association Congress in Paris, Sorbonne. 18-24 July, 2013. The theme of the Congress is 'Comparatism as a Critical Method' (Geocriticism, Geopoetry, Geopolitics in Comparative Literature
 15.  Animals and Their People, Warsaw 2014 (My Dog and Literary“Translation” Criticism ( the Subjectivity of the Dog in Flush by Virginia Woolf and Two Caravans by Marina Lewycka))
 16.  Konferencja „Dokąd prowadzą słowa”, Rzeszów, maj 2014 ( „Gry językowe” Wittgensteina w „Irlandzkiej herbatce” Ciarana Carsona)
 17. Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą , Warszawa, 20-22 maja 2014 r. („Arthur & George” Juliana Barnesa w kontekście rasizmu wiktoriańskiego
 1. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA W LITERATURZE I INNYCH TEKSTACH KULTURY. REINTERPRETACJE I DOPEŁNIENIA, Rzeszów, 17–18 listopada 2014 r.(„Lekcja martwego języka”. Żołnierskie doświadczenia I wojny światowej  w Pożegnaniu z bronią  Ernesta Hemingwaya, Za granicami bólu Osypa
   Turiańskiego oraz Lekcji martwego języka Andrzeja Kuśniewicza.
 1.  International Conference THE LETTER IN LITERATURE AND CULTURE, September 26–27, 2014,Vilnius, Lithuania (The Role of the Anonymous Letter Constructing Fictitious Racism (Arthur & George by Julian Barnes)
 2. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, Uniwersytet Warszawski, 17-19 marca 2015 r. (Od komparatystyki antropocentrycznej do świata przyrody i zwierząt)

Total: about 100.

 

Training:  1993-1994 Warsaw IBL PAN; 1996-1999 – UW;  2010 School of Humanities, University of Derby ( GB).

Subjects: literary theory; literary  methodology; British literaturę in the context of European literatures; comparative literature.