Zasady wyjazdu studentów za granicę

1. Złożenie wniosku o wyjazd zagraniczny.

Student Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zamierza wyjechać służbowo za granicę składa zatwierdzony Dziekana Kolegium Wniosek o wyjazd zagraniczny - minimum 10 dni przed planowanym wyjazdem:

  • wyjazd naukowy - Dział Nauki (Al. Rejtana 16 C) 
  • wyjazd dydaktyczny - Dział Kształcenia, Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych (ul. Ćwiklińskiej 1, Bud. D2, I piętro, pok. 112) 

Dziekan Kolegium określa wysokość środków finansowych przyznanych studentowi na wyjazd służbowy oraz źródło finansowania. 

Do wniosku należy dołączyć:

-  program konferencji, zaproszenie - w przypadku wyjazdu na konferencję

- krótki program pobytu, zaproszenie - w przypadku wyjazdu w celu realizacji tematu badawczego,   wyjazdu na staż

Po zatwierdzeniu wyjazdu przez Prorektora, właściwy pracownik rejestruje wyjazd studenta w systemie EOD.

 

Przy wyjeździe grupowym studentów UR, opiekun grupy składa podanie o zgodę wyjazd z podaniem szczegółów wyjazdu oraz źródła finansowania. Do podania powinna zostać dołączona lista studentów (nazwisko, imię, kierunek studiów, PESEL).

 

2. Koszty podróży

- Zakup biletu

Studenci wyjeżdżający służbowo za granicę dokonują osobiście rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych i promowych.
Do właściwego Działu należy dostarczyć fakturę wystawioną na Uniwersytet Rzeszowski (ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, NIP 813-32-38-822).
 

- Podróż samochodem prywatnym

Student podróżujący samochodem prywatnym składa wraz z Wnioskiem o wyjazd zagraniczny - podanie oraz  umowę o użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

Rozliczenie następuje po powrocie na podstawie złożonej ewidencji przebiegu pojazdu

 

3. Diety

Dział realizujący wyjazd studenta nalicza diety pobytowe, hotelowe i dojazdowe zgodnie ze stawkami uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Diety naliczane są do wysokości środków finansowych przyznanych przez władze Kolegium na wyjazd studenta.

 

Zwrot kosztów podróży i diet nastąpi po powrocie studenta z zagranicy do wysokości  przyznanych środków.

 

4. Ubezpieczenie

Wyjazd do krajów objętych ubezpieczeniem NFZ

- Na wyjazd do pozostałych krajów studenci UR zobowiązani są wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

5. Formalności wizowe

Wyjeżdżający służbowo za granicę załatwiają formalności wizowe osobiście w działach wizowych ambasad i konsulatów lub za pośrednictwem biur turystycznych.
W razie potrzeby właściwy Dział przygotowuje pismo do odpowiedniej ambasady/konsulatu potwierdzające wyjazd służbowy i wydaje je osobie wyjeżdżającej.

Rozliczenie za zakup wizy następuje po powrocie studenta z wyjazdu służbowego na podstawie rachunku za wizę (akceptowana jest kopia) oraz kopii wizy.

 

6. Rejestracja w systemie Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca polskim obywatelom zarejestrowanie się w systemie Odyseusz przy każdej podróży zagranicznej

https://odyseusz.msz.gov.pl/

 

7. Rozliczenie wyjazdu służbowego

Do 7 dni po powrocie, student zobowiązany jest do rozliczenia się z wyjazdu, składając nw. dokumenty:

- wypełnione oświadczenia do rozliczenia podróży służbowej

- rachunek za nocleg (wystawione na Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, NIP 813-32-38-822)

- bilety, karty pokładowe, fakturę za zakup biletu

- sprawozdanie z wyjazdu

 

Zasady wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ dostępne są TUTAJ.

Zasady wyjazdów w ramach projektów realizowanych przez UR znajdują się na stronach poszczególnych projektów.