ZP/UR/148/2013 „Wybór Banku w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 18 milionów złotych”

28.10.2013

Termin składania ofert –  07.11.2013 r. godz. 13:00

 NOWY Termin składania ofert  - 12.11.2013 r. godz. 13:00

 

Zmiana Siwz  z dnia 31.10.2013 r.

Zmiana ogłoszenia Nr 2 z dnia 31.10.2013 r.

 

Zamawiający  udostępnia dodatkowo następujący dokument:

1. Bilans i RZiS do 2017 r.

 

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia 25.10 2013 r.

 

Zamawiający na prośbę Wykonawców udostępnia nastepujące dodatkowe  dokumenty i informacje:

1. Bilans i rachunek zysków i strat na 30.06.2012 r.

2. Bilans i rachunek zysków i strat na 30.06.2013 r. poprawiony.

3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Należności i zobowiązania terminowe na 30.06.2013 r.

5. poz.A II 10 rachunku przepływów pieniężnych za 2012 r.

6. Prognoza - bilans.

7. Prognoza - rachunek zysków i strat.

8. Przepływy za 2012 r.

9. Struktura wiekowa należności na 30.06.2013 r.

10. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

11. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

12. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

Zmiana ogłoszenia Nr 1 z dnia 11.10.2013 r.

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia 11.10.2013 r.

 

Zamawiajacy na prośbę Wykonawców udostępnia następujące dokumenty i informacje:

1. Pełne sprawozdanie finansowe za 2011 r. 

- część 1: sprawozdanie   F-01s,

- cześć 2: dokumentacja z  badania sprawozdania finansowego,

2. Pełne sprawozdanie finansowe za 2012 r.

- część 1: sprawozdanie F-01s,

- część 2: dokumentacja z badania sprawozdania finansowego,

3. Prognoza finansowa za cały okres kredytowania.

4. Statut uczelni - dostępny pod adresem: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/statut

5. Bilans i rachunek zysków i strat  na dzień  30.06.2013 r.

6. Liczba studentów Uczelni w 2011 r. i 2012 r.

7. Informacja o przedmiocie inwestycji, która ma być finansowana środkami z kredytu.

8. Informacja o nieruchomościach mających stanowić zabezpieczenie kredytu:

- odpis zwykły księgi wieczystej - Dom Studenta Laura i Dom Studenta Filon,

- odpis zwykły księgi wieczystej - nieruchomość przy ulicy Wyspiańskiego

( Operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości są w trakcie opracowywania ).

9. Aktualne zestawienie kredytów oraz innych zobowiązań pozabilansowych.