Wykłady ogólne.

SPRAWOZDANIE z realizacji wykładów ogólnych UTW-UR w roku akad.2020/2021 - wiceprezes ds. naukowych Danuty Kamienieckiej-Przywara, w załączeniu.

TEMATY wykładów online - maj 2021:

11.05.2021dr Renata Jurasińska, Centrum Dydaktyczne Nauk Techniczno-Przyrodniczych, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR                                                                                               

„Fascynujące związki matematyki z przyrodą”.

18.05.2021dr hab. prof.UR Edyta Czop, Instytut Historii, Kolegium Nauk Humanistycznych UR                                                                                                                                                        „Sylwetki Prezydentowych II Rzeczypospolitej” .

25.05.2021 - dr n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska,Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych UR

 “Fizjoprofilaktyka w dobie pandemii Covid-19”

 1.  Ogólne zasady fizjoprofilaktyki w obliczu pandemii
 2. Aktywność fizyczna a odporność - wpływ wysiłku na układ immunologiczny
 3. Formy aktywności fizycznej - zasady samodzielnego planowania wysiłku przez seniorów
 4. Ćwiczenia oddechowe i rehabilitacja postcovidowa

 

TEMATY wykładów on-line - kwiecień 2021:

13.04.2021dr hab. prof.UR Joanna Rusin, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Wspomnienie o Karolu Olgierdzie Borchardzie.” - wykład o kapitanie żeglugi wielkiej i pisarzu, którego wykładowczyni miała szczęście znać osobiście.

20.04.2021 - dr inż. Natalia Matłok, Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Kolegium  Nauk Przyrodniczych UR

„Czerwone złoto” - żurawina wielkoowocowa źródłem witamin i związków bioaktywnych."

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1618571710373?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

27.04.2021 - prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Polskie pieśni religijne - uniwersum wiary, języka i kultury."

 

TEMATY wykładów on-line - marzec 2021:

2.03.2021 - dr hab. prof.UR Krystyna Leśniak-MoczukInstytut Nauk Socjologicznych Kolegium Nauk Społecznych

"Imię jako element biografii"

Zagadnienia:

 1. Kształtowanie tożsamości przez imię
 2. Wybór imienia (onomastyka)
 3. Psychologiczne konsekwencje niedopasowania imienia do osoby
 4. Konotacyjne znaczenie imienia
 5. Wpływ imienia na trajektorię życiową z punktu widzenia religii, psychologii, socjologii.

9.03.2021 - dr Ewa Konieczna,  Katedra Anglistyki Kolegium Nauk Humanistycznych

„Mówię innym językiem i myślę inaczej: jak język kształtuje myśl.” 

Zagadnienia:

1.Wpływ języka ojczystego na sposób myślenia jego użytkowników na przykładzie języków, które są nam kulturowo odległe (np. koreański, język Eskimosów i rdzennych Indian)

2.Wyrazy warunkowane kulturowo, np. nazwy potraw, czy słowa i wyrażenia określające emocje

3.Pojęcie czasu w różnych kulturach i językach 

4.Językowe tabu w kulturze zachodnioeuropejskiej i w (ginących) kulturach plemiennych.

16.03.2021 -  dr Henryk Grzyś, Instytut Neofilologii, Katedra Rusycystyki

„Rosja jako cywilizacja”

 • Pojęcie cywilizacji lokalnej (dlaczego Rosję należy traktować jako odrębną cywilizację tego typu?) - kryteria identyfikacji.
 • Rys historyczny powstania i rozwoju cywilizacji rosyjskiej. Czynniki:
 • a/ geograficzno-przyrodnicze,
 • b/ etniczne,
 • c/ polityczne,
 • d/ kulturowe.
 • Cechy charakterystyczne mentalności narodu rosyjskiego.
 • Mity i stereotypy - Rosja w odbiorze Zachodu.
 • Dokąd zmierza Putinowska Rosja - prognozy i hipotezy.
 • Krótkie podsumowanie i wnioski.
 • Odpowiedzi na ewentualne pytania.

 23.03. 2021 - dr hab. prof. UR Krzysztof Bochenek, Instytut Filozofii

„Człowiek wobec ponowoczesności”

1. Problemy człowieka z tożsamością w zmiennej ponowoczesności (kim jest dzisiejszy człowiek)
2. Kryzys więzi społecznych (egoistyczny indywidualizm)
3 Zmiany w obszarze moralności (kryzys wartości czy nowa moralność?}
4. Zjawisko laicyzacji i jej konsekwencje (czy możliwy jest świat bez Boga i religii?}
5. Człowiek w konsumpcyjnym raju (świat bez cierpienia i śmierci?)

30.03.2021 - dr Kinga FinkInstytut Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych

,,Muzyka Wielkiego Tygodnia” - Wykład ilustrowany utworami muzycznymi

Misterium cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa stanowi niewyczerpane źródło inspiracji artystycznej. Do wątku Męki Pańskiej od wieków sięgają kompozytorzy. Muzyczne opracowania wydarzeń pasyjnych na przestrzeni epok przyjmowały różną postać. Podczas wykładu zostaną omówione i zaprezentowane najpiękniejsze dzieła muzyki pasyjnej począwszy od epoki średniowiecza aż do współczesności, skłaniające do refleksji nad sensem istnienia i zadumy nad ludzkim losem, które pomogą w głębszym przeżyciu czasu Wielkiego Tygodnia.

 

TEMATY wykładów on-line - luty 2021:

02.02.dr hab. prof. UR Wojciech Walat (Instytut Pedagogiki)

"Psychologiczne portrety człowieka  a edukacja."

W wykładzie poruszone zostaną cztery podstawowe psychologiczne portrety człowieka, które decydują o sprawnym uczeniu się. Dominujący w danej sytuacji edukacyjnej portret człowieka wyjaśnia jego działanie, a przede wszystkim motywację do tego, aby wiedzieć i umieć.

Cztery zasadnicze psychologiczne portrety człowieka to:

1)behawiorystyczny, występujący w uczenie się umiejętności praktycznych

    przez nagrody i kary;

2) humanistyczny, występujący w uczeniu się świata wartości;

3) poznawczy, występujący w uczeniu się struktur wiedzy;

4) socjobiologiczny, występujący w uczenie się zachowań i postępowań społecznych.

Prezentacja w pdf. oraz linki do filmów:

- grające schody: https://youtu.be/-rH9QSBPGZc

- hierarchia potrzeb Maslowa: https://youtu.be/UghnlHCqAS4

- inteligencja: https://youtu.be/SBpMfFc6jy0

- "mysia utopia": https://youtu.be/nCZzjA0KzSU

 

09.02.dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak (Instytut Historii)

"Rzeszów jako centrum działań na rzecz środowisk polonijnych.”

 

16.02.dr Anna Steliga (Instytut Sztuki)                                                        

Artystki. O kobietach w sztuce.”  

Podczas wykładu zostaną przedstawione fascynujące życiorysy i twórczość takich artystek jak: mistrzyni „obrazów malowanych smutkiem” - królowej malarek polskich Olgi Boznańskiej; księżniczki polskiego malarstwa, która swoje „życie rodzinne spaliła na ołtarzu sztuki” - Zofii Stryjeńskiej; piewczyni stylu art deco - Tamary Łempickiej; artystki o najsmutniejszym losie - Katarzyny Kobro; rzeźbiarki, która żyła z dotykiem śmiertelnej choroby - Aliny Szapocznikow; artystki totalnej i osobnej - Magdaleny Abakanowicz; i tej, która dokonała „różowej rewolty” - Marii Pinińskiej-Bereś.

 

23.02. - dr Ewa Konieczna (Katedra Anglistyki) 

„Mówię innym językiem i myślę inaczej: jak język kształtuje myśl.” 

Wykład będzie dotyczył następujących zagadnień:

1.Wpływ języka ojczystego na sposób myślenia jego użytkowników na przykładzie języków, które są nam kulturowo odległe (np. koreański, język Eskimosów i rdzennych Indian)

 1. Wyrazy warunkowane kulturowo, np. nazwy potraw, czy słowa i wyrażenia określające emocje
 2. Pojęcie czasu w różnych kulturach i językach 
 3. Językowe tabu w kulturze zachodnioeuropejskiej i w (ginących) kulturach plemiennych.

 

TEMATY WYKŁADÓW  ON-LINE - harmonogram na styczeń 2021:

Zachęcamy do mailowego zgłaszania się na adres biura do udziału w wykładach online - będziemy pomagać przy włączaniu się.

12.01.2021 -  dr Małgorzata Marmola (Instytut Pedagogiki)

 „Tradycja a nowoczesność. Tradycje wspólnoty rodzinnej i ich funkcje.”

Zwyczaje, obyczaje, rytuały i obrzędy. tradycja a rytm życia rodzinnego. Współczesne modyfikacje tradycji. Tradycje świąteczne. Badania dotyczące tradycji świątecznych. Ponadto Pani Doktor proponuje część spotkania m poświęcić na  porady psychologiczne w pandemii, o które słuchacze prosili, ale nie chcę o tym wykładu głosić, bardziej widzi to jako rozmowę.

19.01.2021 - dr Anna Mazur (Instytut Pedagogiki)

"Sztuka komunikacji- jak mówić by nas słuchano, jak słuchać by do nas mówiono."

Zapraszam Państwa do refleksji na temat niezwykle ważnej sfery naszego życia, jaką jest zdolność komunikowania się, czyli zdolność porozumiewania się człowieka z człowiekiem oraz z samym sobą. Od sposobu komunikacji w dużym stopniu zależy to co się z nami dzieje, ponieważ wynika to z faktu, że człowiek jako istota społeczna pragnie kontaktu z innymi ludźmi. W czasie wykładu będzie możliwość zrozumienia na czym polega "dobra" komunikacja, co powoduje, że wchodzimy w konflikty i czy konflikty w życiu to coś złego. Ponadto będzie można dowiedzieć się o stosowaniu sztuki porozumiewania się bez przemocy (język szakala i żyrafy), a więc jak rozmawiać by nasi odbiorcy nas rozumieli i jak słuchać by inne osoby chciały z nami rozmawiać. 

26.01.2021 - dr Danuta Ochojska (Instytut Pedagogiki)  

„Psychologiczne strony pandemii. Jak radzić sobie z sytuacją trudną?”

Wykład będzie odnosił się do negatywnych, ale i pozytywnych stron pandemii. Skoncentruję się tu na indywidualnych sposobach radzenia sobie z lękiem i stresem oraz  czynnikach (zasobach), które są pomocne w zmaganiu się z trudnościami. Uwzględnię tu rolę mechanizmów obronnych osobowości, ale i różnych działań sprzyjających poprawie samopoczucia.

Danuta Kamieniecka-Przywara

wiceprezes ds.naukowych