UTW: Statut, Regulamin i "Kodeks Etyczny".

 

Uchwała nr 99/02/2017

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia

Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

              Na podstawie art. 62 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1842 z późn.zm.) oraz §7 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senat UR postanawia:

§1

Zatwierdzić Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

§4

Traci moc Uchwała Senatu UR nr 244/12/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęty Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.

Mając na celu kontynuację i rozwój otwartych form dokształcania i rozwoju intelektualnego osób dorosłych, niebędących studentami, a w szczególności emerytów i rencistów pragnących nadal pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w formie zajęć zbliżonych do działania uczelni wyższych, na podstawie §7 i §99 ust. Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (tekst jednolity z dn.30 kwietnia 2015 r.), Senat Uniwersytetu  Rzeszowskiego zatwierdza niniejszy Statut.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytwtu Rzeszowskiego jako studium otwarte Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dobrem  szczególnie cennym dla społeczności seniorów regionu podkarpackiego i jej ma służyć.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego posługuje się pieczęcią: Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz ma swoje logo (stanowiące załącznik Nr 1).

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada siedzibę w Rzeszowie i prowadzi biuro w lokalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.  Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego jest: UTW-UR.

5.  Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawuje patronat i nadzór nad działalnością UTW-UR oraz zapewnia warunki organizacyjne, lokalowe i dydaktyczne dla pracy studium.

     Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia.                                                        

6.  UTW-UR działa w pełnym zakresie na zasadzie dobrowolności swoich słuchaczy, a w ramach  studium otwartego UR korzysta z autonomii i samodzielności.

7.  Prezes Zarządu UTW-UR reprezentuje UTW-UR wobec Rektora i na zewnątrz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Może on udzielić pełnomocnictwa innym członkom Zarządu do załatwienia

     poszczególnych spraw leżących w jego kompetencji.

8. UTW-UR opiera swą działalność na pracy społecznej słuchaczy.

9. Pracownicy dydaktyczni UR prowadzą wykłady i seminaria dla słuchaczy UTW-UR  nieodpłatnie. Pracownicy UR i osoby niebędące pracownikami UR prowadzące zajęcia, seminaria lub warsztaty mogą być

    wynagradzane na  podstawie umowy zlecenia.

§ 2. Działalność UTW-UR.

1. Celem UTW-UR jest:

-  ustawiczne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo,  rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz

   upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,

-  zmienianie  tradycyjnego postrzegania starości jako bierności, samotności, pogrążania się w dolegliwościach fizycznych, natomiast dostrzeganie pozytywnego obrazu siebie w wieku

   podeszłym, bogatego w doświadczenia i refleksje,

-  budzenie aktywności intelektualnej i przeświadczenia, że osoby „trzeciego wieku” są potrzebne sobie nawzajem i innym członkom społeczności,

-  stwarzanie pola do aktywności człowieka starszego, do zaspokajania jego potrzeb: uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni i afirmacji siebie i otaczającego świata, a przez to

   do samorealizacji,

-  propagowanie i inicjowanie różnorodnych form twórczej aktywności stosownie do wieku, możliwości i oczekiwań słuchaczy,

-  umożliwianie zdobywania nowych umiejętności ułatwiających seniorom życie  we współczesnym świecie.

2. Cele, o których mowa w ust.1 realizowane są między innymi, poprzez:

-  prowadzenie działalności edukacyjnej w formie otwartych wykładów ogólnych i seminariów,

-  prowadzenie lektoratów języków obcych, warsztatów komputerowych, sekcji, klubów i grup zainteresowań, m.in. w zakresie kultury i sztuki,

-  umożliwienie uczestniczenia w zajęciach z zakresu kultury fizycznej,

-  organizowanie wycieczek turystycznych  krajoznawczych i zagranicznych,

-  integrowanie środowiska w formie spotkań towarzyskich i imprez okolicznościowych,

-  organizowanie pomocy koleżeńskiej w załatwianiu spraw życiowych,

-  umożliwianie uczestnictwa słuchaczy w wybranych zajęciach prowadzonych na UR za zgodą wykładowców.

§ 3. Słuchacze UTW-UR.

1.  Słuchaczem UTW-UR  na zasadzie dobrowolności może zostać osoba, bez względu na wykształcenie, która ukończyła 55 lat, emeryt/rencista, złoży wypełnioną deklarację wraz ze

    zdjęciem oraz opłaci wpisowe i aktualną składkę roczną.

2. Słuchacz kontynuujący edukację może zapłacić składkę roczną jednorazowo bądź też w dwóch ratach za każdy semestr; szczególowe terminy płatności określi Regulamin UTW-UR.

        3. Słuchacz  otrzymuje legitymację UTWUR podpisaną przez Rektora UR.

        4. Aktualna  legitymacja daje słuchaczowi czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych UTW-UR oraz uprawnia do korzystania ze wszystkich form zajęć

           organizowanych przez studium otwarte, a także do biletów ulgowych przy wyjściach  grupowych do placówek kultury oraz do korzystania z biblioteki i archiwum UR.

5. Słuchacz UTW traci wszystkie w/w uprawnienia w razie nieopłacenia składki członkowskiej za aktualny semestr. Po upływie semestru Zarząd może uchwalić skreślenie go z listy

    słuchaczy z  powodu nieopłacenia składki. Od decyzji Zarządu w tym zakresie przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

        6. Słuchacz może w uzasadnionej sytuacji uzyskać roczny urlop za zgodą Zarządu UTW-UR.

§ 4. Opiekun UTW-UR.

           1. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW-UR sprawuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia, działający z własnej inicjatywy lub poprzez Opiekuna UTW-UR.

           2. Opiekun UTW-UR jest powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu UTW-UR.

           3. Do kompetencji Opiekuna UTW-UR należy miedzy innymi:

               a) współpraca z Samorządem Słuchaczy oraz pośredniczenie pomiędzy Zarządem i innymi organami UTW-UR a władzami uczelni,

               b) przewodniczenie Radzie Programowej,

               c) uczestniczenie w zebraniach Zarządu na zaproszenie,

               d) zatwierdzanie celowości wydatków UTW-UR przedstawionych przez Prezesa Zarządu.

§ 5. Samorząd Słuchaczy UTW-UR.

1.  Najwyższą władzą samorządową UTW-UR jest Ogólne Zebranie  Słuchaczy.

        2.  Organami Samorządu UTW-UR są:

             -   Zarząd, składający się z prezesa, dwóch wiceprezesów oraz innych członków (w sumie nie więcej niż 15 osób),

     -   Komisja Rewizyjna składająca się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i dwóch członków.

3.  Organy te są wybierane w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Ogólne Zebranie Słuchaczy zwykłą większością głosów.

4. Organy Samorządu UTW-UR wybierane są zwykłą większością głosów spośród kandydatów znajdujacych się na liście podanej przez zarząd na dwa tygodnie przed zebraniem wyborczym. Lista kandydatów może być uzupełniona w

    trakcie zebrania o kandydatów z sali.

5. W razie konieczności, skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zostać uzupełniony poprzez uchwałę Ogólnego Zebrania Słuchaczy maksymalnie o 1/3 składu.

6. Ponadto zespołem doradczym Samorządu Słuchaczyjest Zebranie Liderów, w którym oprócz Zarządu UTW-UR i Komisji Rewizyjnej uczestniczą kierownicy sekcji, klubów i grup zajęciowych.

        7. Wszystkie funkcje w organach samorządowych  UTW-UR są pełnione społecznie.

8.  Sposób funkcjonowania i zadania organów Samorządu Słuchaczy określa Regulamin.

9.  Prezes UTW-UR może równocześnie pełnić funkcję prezesa stowarzyszenia, którego statutowym celem jest działalność na rzecz i dla dobra UTW-UR.

§ 6. Rada Programowa UTW-UR.

1. W skład Rady Programowej wchodzą:

   -  opiekun UTW-UR jako Przewodniczący Rady,

   -  pracownicy naukowi powołani przez Rektora UR.

2.  W posiedzeniach Rady biorą udział i z Radą ściśle współpracują: prezes Zarządu i wiceprezesi UTW-UR.

3. Rade Programowa powołuje Rektor UR. Wyznacza ona kierunki edukacyjne UTW-UR oraz dba o wysoki poziom dydaktyczny wykladów i zajęć.

§ 7. Gospodarka finansowa UTW-UR.

1.  UTW-UR posiada własne środki finansowe pochodzące z:

 -  wpisowego,

-  składek słuchaczy,

-  darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej,

        -  dofinansowania z funduszy, fundacji, stowarzyszeń i programów dotacyjnych.

2.  Środki finansowe UTW-UR są do dyspozycji Zarządu, a gromadzone są na koncie UTW-UR.

3.  Gospodarka finansowa UTW-UR jest prowadzona na podstawie Regulaminu obowiązującego w UR.

4.  Pod względem merytorycznym celowość wydatków potwierdza prezes Zarządu i opiekun UTW-UR.

5.  Nadzór nad gospodarką finansową UTW-UR  sprawuje odpowiedni Prorektor UR.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1.  Szczegółowe zasady działania  UTW-UR określa jego Regulamin.

2.  Słuchaczom UTW-UR nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.

        3.  Przyjęcie do UTW-UR i skreślenie słuchacza z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów KPA (Kodeks  Postępowania Administracyjnego).

        4.  Wszelkie zmiany Statutu UTW-UR wymagają uchwały Senatu podjętej na wniosek Rektora UR.

  5.  Zarząd UTW-UR ma prawo wnioskować o dokonanie zmian w Statucie  za pośrednictwem  Opiekuna UTW-UR.

        5.  Statut UTW-UR obowiązuje z dniem uchwalenia go przez Senat UR.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

ZARZĄDZENIE  Nr  19/2017

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

z dnia  30 marca 2017 r.

w  sprawie:   wprowadzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na podstawie  art. 66 ust 2  ustawy z dnia 27 lipca  2005 r.  Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 7  Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego i §8 Uchwały nr 99/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza  się Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 183/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  31.12.2013r. w  sprawie:   wprowadzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

       

REKTOR

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Prof. dr hab.  SYLWESTER CZOPEK

 

 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 1

Postanowienia ogólne.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany dalej UTW-UR, działa na podstawie Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzonego przez  Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwałą  Nr  99/02/2017 z dnia 23 lutego 2017  r.

§ 2

Działalność UTW.

1.  Działalność UTW-UR realizowana jest zgodnie z celami zawartymi w § 2 Statutu UTW-UR.

2.  Ustawiczne kształcenie słuchaczy prowadzone jest na wykładach o charakterze otwartym. Wykłady odbywają się w okresie roku akademickiego co tydzień (oprócz świąt) w auli głównej Uniwersytetu   Rzeszowskiego. Na pół godziny przed wykładem słuchaczom przekazywane są informacje o wszystkich sprawach organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością  UTW-UR poprzez komunikaty pisemne, ustne i na telebimie. Ponadto słuchacze w tym czasie mogą, zapisać się na imprezę kulturalną lub wycieczkę oraz  zasięgnąć porady prawnej.

3.  Zajęcia dodatkowe w sekcjach, grupach i klubach odbywają się wg planu zajęć, który szczegółowo ustala Zarząd UTW-UR z kierownikami sekcji, grup i klubów przed każdym  semestrem. Zajęcia odbywają się  w salach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz instytucjach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych współpracujących z UTW-UR.

§ 3

Słuchacze UTW-UR.

1.  Słuchacze UTW-UR dzielą się na:

            - zwyczajnych,

            - honorowych.

2.  Podstawą przyjęcia do UTW-UR jest:

            - wypełnienie i złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej wraz ze zdjęciem,

            - uiszczenie opłaty wpisowej i składki za dany rok akademicki.

3.  Wysokość opłaty wpisowej i składki rocznej jest ustalana  przez Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW-UR. Opłata wpisowa i składki muszą być wpłacane przelewem na konto bankowe UTW-UR.

4.   Zapisy słuchaczy do UTW-UR odbywają się od 15 września do 15 października, a także od 15 stycznia do 15 lutego. Słuchacze kontynuujący edukację mogą opłacić składki za pierwszy semestr do 15 października, a za drugi semestr do końca stycznia. Terminy opłat za zajęcia dodatkowe są ustalane poprzez uchwały Zarządu UTW-UR.

5.   Słuchacz traci uprawnienia wynikające ze Statutu w razie nieopłacenia składki za aktualny semestr. Słuchaczy, którzy ukończyli 80 lat Zarząd może częściowo zwolnić z opłacania opłaty wpisowej i składek członkowskich.

6.  Słuchacz może w uzasadnionej sytuacji (długotrwała choroba, opieka nad członkiem rodziny, wyjazd zagraniczny itp.) zwrócić się pisemnie do Zarządu przed terminem lub  w  trakcie kolejnego terminu opłacania składek (zgodnie z ust. 4) o udzielenie zgody na zwolnienie od opłacania składek za semestr/rok akademicki, w którym nie może w pełni korzystać z  uprawnień studenta UTW-UR.

7.  Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i może być płatny.

8.  Na koniec roku akademickiego Zarząd UTW - UR przeprowadza aktualizację słuchaczy. Nie opłacenie składki za cały rok akademicki, skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. Od tej decyzji można złożyć odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

9.  Słuchacz nieprzestrzegający zasad kulturalnego i koleżeńskiego współżycia  oraz funkcjonowania w UTW-UR może być wykluczony z grona jego słuchaczy w drodze uchwały  Zarządu i po zasięgnięciu opinii Opiekuna UTW-UR.

 10. UTW-UR może ustanowić słuchaczem honorowym osobę, która nie wypełniła deklaracji i nie uiszcza składki członkowskiej, ale która wniosła wybitny wkład w rozwój idei  uniwersytetów trzeciego wieku lub działalności UTW-UR.

11. Tytuł słuchacza honorowego nadaje Ogólne Zebranie Słuchaczy na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 4

Samorząd Słuchaczy

I    Postanowienia ogólne.

1.  Organy Samorządu Słuchaczy, ich kadencja i sposób wyboru zostały określone w § 4  Statutu UTW-UR.

2.  Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd lub Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich      członków. Głos prezesa lub przewodniczącego jest decydujący w przypadku równiej ilości głosów za i  przeciw.

II  Ogólne Zebranie Słuchaczy.

1. Ogólne Zebranie Słuchaczy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Ogólne Zebranie Słuchaczy może być organizacyjne, sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.

3.  Na początku i na końcu każdego roku akademickiego odbywa się zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy. Na początku roku akademickiego na zebraniu o charakterze organizacyjnym Zarząd przedstawia wszystkim słuchaczom UTW plan działalności oraz propozycję budżetu. Na końcu roku akademickiego Zarząd składa na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy sprawozdanie z  działalności, Komisja Rewizyjna dokonuje jego oceny. Ogólnym Zebraniom UTW-UR przewodniczy wybrany przez Ogólne Zebranie Słuchaczy Przewodniczący Zebrania.

4. Ogólne Zebranie Słuchaczy sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co trzy lata po przewodnictwem Opiekuna UTW-UR, według uchwalonego na początku zebrania porządku obrad i regulaminu.

5. Na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy sprawozdawczo-wyborczym ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności, Komisja Rewizyjna dokonuje oceny całokształtu działalności oraz wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Słuchacze w wyniku jawnego głosowania podejmują decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu sprawozdania, udzielają lub nie udzielają absolutorium Zarządowi oraz dokonują wyboru nowych władz samorządowych. na
3 - letnią kadencję.

6. Zwołania Ogólnego Zebrania Słuchaczy dokonuje Zarząd podając na dwa tygodnie przed planowanym terminem jego datę i godzinę oraz ramowy porządek obrad.

7. Ogólne Zebranie Słuchaczy:

     - określa główne kierunki działania UTW-UR,

     - uchwala plan działania i budżet,

     - zatwierdza sprawozdanie Zarządu,

     - powołuje i odwołuje władze samorządowe UTW-UR,

     - akceptuje wysokość „wpisowego” i składki rocznej, proponowaną przez Zarząd,

     - podejmuje uchwały w sprawach wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Zebranie Liderów oraz słuchaczy UTW w tym o nadaniu tytułu honorowego słuchacza,  

     - podejmuje uchwały w innych sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu.

8.  Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Opiekuna lub słuchaczy UTW-UR w liczbie co najmniej 10%, w  terminie  nie dłuższym niż  miesiąc od dnia  złożenia wniosku. Nadzwyczajnym Zebraniom UTW-UR przewodniczy wybrany przez Nadzwyczajne Zebranie Słuchaczy Przewodniczący Zebrania

9. W przypadku nie zwołania zarówno zwyczajnego jak i nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Słuchaczy w regulaminowym terminie,  prawo do jego zwołania ma Opiekun UTW-UR.

10.  Ze wszystkich  zebrań organów samorządowych UTW-UR sporządzane są protokoły.

III   Zarząd.

1.  Po wyborach, na pierwszym posiedzeniu Zarząd się konstytuuje i ustala imienny podział zadań proponowany przez prezesa UTW-UR.

Zarząd składa się z:

        - prezesa

- dwóch wiceprezesów,

- członków Zarządu, których funkcję i zakres czynności określa prezes  Zarządu.

2.  Pracami Zarządu kieruje prezes.

3.  Do zadań Zarządu należy:

    - zwoływanie Ogólnych Zebrań Słuchaczy i Zebrań Liderów,

    - zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania UTW-UR wg założonych planów pracy;

    - ścisła współpraca z Opiekunem UTW-UR i Radą Programową oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW-UR,

    - organizowanie zapisów nowych słuchaczy oraz pełnienie dyżurów w biurze,

    - koordynowanie działalności kierowników sekcji/grup/klubów,

    - podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przygotowanie preliminarza wydatków

    - opracowywanie sprawozdań z działalności oraz dotyczących wydatków finansowych,

    - zatwierdzenie wewnętrznych regulaminów,

    - powoływanie zespołów do opracowywania różnorodnych zagadnień, w tym wniosków o dotacje finansowe oraz udział w realizowanych projektach,

    -  prowadzenie biura UTW-UR, które ma siedzibę w budynku UR,

    -  prowadzenie strony internetowej, kroniki oraz wydawanie corocznego Biuletynu UTW-UR,

    -  wnioskowanie o nadanie tytułu słuchacza honorowego,

    -  prowadzenie współpracy z innymi UTW-UR, władzami miasta, samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami kulturalnymi.

4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Udział w nich członków Zarządu jest obowiązkowy; na posiedzenia mogą być zapraszani  goście np. Opiekun UTW-UR, członkowie Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia Przyjaciół UTW-UR.

 IV. Komisja Rewizyjna.

1.  Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i gospodarką finansową UTW-UR.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i dwóch członków.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może być zapraszany na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez Ogólne Zebranie Słuchaczy.

5.  Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Ogólnego Zebrania Słuchaczy o odwołanie poszczególnych członków Zarządu w przypadku rażącego niewykonywania przyjętych obowiązków.

6.  Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania członków UTW-UR od decyzji Zarządu.

V.  Zebranie Liderów.

1. Zebranie Liderów jest zwoływane przez Zarząd  pod koniec każdego semestru. Na zebranie mogą być zapraszane  osoby wyróżniające się aktywną pracą w UTW-UR i z nim  współpracujące w szczególności członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół UTW-UR. Na zebraniu koordynatorzy i kierownicy mają obowiązek złożyć sprawozdania z działalności sekcji/grup/klubów oraz zaproponować wnioski do dalszej pracy.

2. Zebraniu Liderów przewodniczy Prezes Zarządu UTW-UR.

3. Kierownicy sekcji, grup i klubów działają na podstawie regulaminu sekcji/grup/klubów uchwalonego przez Zarząd UTW-UR.

§ 5

Rada Programowa.

     Rada Programowa działa zgodnie z § 6 Statutu UTW-UR oraz na podstawie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 6

Gospodarka finansowa.

1.  UTW-UR posiada własne środki finansowe

2.  Gospodarka finansowa UTW-UR jest prowadzona na podstawie regulaminu obowiązującego na UR.

3.  Środki finansowe pochodzące ze składek słuchaczy, a przeznaczone na pokrycie kosztów zajęć lub imprez wymagają akceptacji Zarządu na ich wydatkowanie z merytorycznym zatwierdzeniem przez Prezesa.

§ 7

Postanowienia końcowe.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu  30 marca 2017 r.

 

 

KODEKS ETYCZNY

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

Przynależność do grona Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku nobilituje i dodaje prestiżu, ale również obliguje do przestrzegania zasad, które określa niniejszy kodeks.

Postanowienia ogólne.

Art.1. Kodeks stanowi zbiór zasad moralnych, które powinny być stosowane wśród Słuchaczy UTW. Przestrzeganie ich powinno być zaszczytem dla Seniorów.

,,Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość” to z etycznego punktu widzenia inaczej odczytany skrót naszego Uniwersytetu.

Art.2. Słuchacze - Seniorzy, powinni być dla siebie  mili i uprzejmi, życzliwie nastawieni do siebie, zawsze uśmiechnięci, pozdrawiać się ukłonem z innym uczestnikami zajęć uniwersyteckich.

Art.3. Wszyscy Seniorzy w UTW są sobie równi, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i zawodu oraz pełnionej funkcji, dlatego zwracamy się do siebie po imieniu.

Art.4. Swoje przekonania, nawyki, poglądy i choroby zostawiamy w domu. Na zajęciach UTW jesteśmy otwarci na wiedzę i kulturę oraz chętni do współpracy i samorealizacji w zespole innych Seniorów.

Art.5. Jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni dla innych Słuchaczy, starajmy się iść na ustępstwa, ale nie pozwólmy się terroryzować innym.

Art.6. Jesteśmy wytrwali w kontynuowaniu rozpoczętych zajęć. Nie rezygnujemy z błahego powodu, aby nie zawieść  naszych koleżanek i kolegów z grupy.

Powinności  Słuchacza Seniora.

Art.7. Każdy Słuchacz powinien posiadać legitymację UTW z potwierdzeniem wpisu na dany rok akademicki i aktualnie opłaconych składek. Legitymację należy okazać na żądanie prowadzącego zajęcia lub kierownika grupy. Rzetelne płacenie składek jest zaszczytnym obowiązkiem każdego z nas do ukończenia 80 roku życia.

Art.8. Obowiązkiem każdego Słuchacza jest punktualne przybycie na wykłady i zajęcia, na które się zapisał, uczestniczenie w nich do końca, a także przygotowanie się do zajęć następnych. Na wykładach i zajęciach telefony komórkowe powinny być wyciszone lub wyłączone. Z wykładów wychodzimy dopiero po podziękowaniu i oklaskach dla wykładowcy.

Art.9. Zwyczajowo przyjęte jest w UTW, że Słuchacze uiszczają z góry drobne opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć w grupach, których wysokość ustalają z prowadzącym zajęcia. Kierownik grupy, który zbiera opłaty, powinien się przed nią skrupulatnie rozliczyć z ich przyjęcia i rozchodowania.

Art.10. Naganne zachowanie Słuchacza Seniora podlega ocenie Zarządu. Zarząd ma prawo udzielić Słuchaczowi upomnienia lub pisemnej nagany, a w szczególnie drażliwych przypadkach może podjąć Uchwałę o wykluczenie słuchacza z UTW.  Od Uchwały Zarządu w tej sprawie można odwołać się do Komisji Rweizyjnej UTW. Student wykluczony z UTW powinien zwrócić legitymację.

Prawa Słuchacza Seniora.

Art.11. Słuchacz ma prawo poza sprawami przewidzianymi w Statucie, uczestniczyć w imprezach integracyjnych, wycieczkach, zabawach oraz korzystać z porad prawnych.

Art.12. Słuchacz UTW jest uprawnionym do składania na ręce Zarządu ustnych  i pisemnych wniosków dotyczących  tematów oczekiwanych przyszłych zajęć i wykładów, jak również do otrzymywania w ramach otwartych wykładów informacji o przysługujących mu uprawnieniach.

 

Kodeks został uchwalony na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy UTW w dniu 30 października 2013 r.

i obowiązuje od tej daty.  

 

Opr. Bernadetta Nowicka-Lassota

 

 

REGULAMIN

dofinansowywania działalności Słuchaczy UTW w Rzeszowie.

 

Postanowienia ogólne.

  1. Zarząd może dofinansowywać ze środków własnych UTW społecznie użyteczną działalność słuchaczy, z której korzystają inni członkowie lub jest ona skierowana do szerszego kręgu osób.

  2. Dofinansowanie może dotyczyć działalności artystycznej, kulturalno - oświatowej, sportowej, służącej integracji seniorów i międzypokoleniowej, jeśli wymaga ona nakładów.

 

Zasady dofinansowania.

      3.  Dofinansowania udziela Zarząd na pisemny wniosek kierownika grupy lub z własnej inicjatywy.

      4.  Zarząd inicjuje dofinansowanie olimpiad, konkursów, spotkań integracyjnych, wymiany środowiskowej itp.

      5.  Decyzje podejmuje się w formie protokołowanej uchwały, która powinna określać cel dofinansowania, jego wysokość i osobę lub grupę osób, które obejmuje oraz osobę odpowiedzialną za realizację zadania.

      6.  Osoby objęte dofinansowaniem powinny uczestniczyć w dofinansowanych zajęciach lub imprezach do których się dobrowolnie zgłosiły, w przeciwnym przypadku mają obowiązek pokryć różnicę poniesionych z tego

           tytułu kosztów przez UTW.

      7.  Po zakończeniu zajęć lub dofinansowanej imprezy, kierownik grupy lub osoba korzystająca z dotacji powinni się z niej w biurze rozliczyć dokumentami finansowymi (faktury, rachunki, zestawienie wpłat).

           Nieusprawiedliwiony brak rozliczenia w ciągu miesiąca skutkuje wnioskiem o ukaranie do wykluczenia włącznie.

      8.  Działalność dofinansowana powinna być szczegółowo opisana w sprawozdaniu dla Zarządu UTW.

 

Postanowienia końcowe.

      9.  Regulamin uchwalono na zebraniu Zarządu i przyjęto uchwałą w dniu 17.12.2014 r.

     10. Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Ogólne Zebranie Słuchaczy i jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w biurze i na stronie internetowej UTW.

 

Opracowała: Bernadetta Nowicka - Lassota

 

 

HYMN   Naszego UTW
słowa i muzyka:  Bogusława Błażej

 

1.  Chociaż lat już nam przybyło

        Życia smaki znamy dobrze,

     Świat odkrywać wciąż na nowo,

        Chcemy wspólnie i uparcie.

            Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                          Ugruntujesz co jest nowe.

2. Jak powiedział sam Heraklit

      Wszystko płynie   „panta rei”

    I na fali uniesienia

      Poszybować wraz jak Ikar.  

Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                          Ugruntujesz co jest nowe.

 

3. Nasze dusze ciągle młode,

     Umysł chłonny i gotowy

   Na spotkanie już przygodzie

     Co się Wiedzą zewsząd zowie.

 Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                            Ugruntujesz co jest nowe !