UTW-UR: Statut, Regulamin,Kodeks etyczny, Hymn.

 

Uchwała nr 99/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia

Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

              Na podstawie art. 62 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1842 z późn.zm.) oraz §7 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senat UR postanawia:

§1 Zatwierdzić Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

§4 Traci moc Uchwała Senatu UR nr 244/12/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęty Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.

Mając na celu kontynuację i rozwój otwartych form dokształcania i rozwoju intelektualnego osób dorosłych, niebędących studentami, a w szczególności emerytów i rencistów pragnących nadal pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w formie zajęć zbliżonych do działania uczelni wyższych, na podstawie §7 i §99 ust. Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (tekst jednolity z dn.30 kwietnia 2015 r.), Senat Uniwersytetu  Rzeszowskiego zatwierdza niniejszy Statut.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytwtu Rzeszowskiego jako studium otwarte Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dobrem  szczególnie cennym dla społeczności seniorów regionu podkarpackiego i jej ma służyć.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego posługuje się pieczęcią: Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz ma swoje logo (stanowiące załącznik Nr 1).

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada siedzibę w Rzeszowie i prowadzi biuro w lokalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.  Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego jest: UTW-UR.

5.  Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawuje patronat i nadzór nad działalnością UTW-UR oraz zapewnia warunki organizacyjne, lokalowe i dydaktyczne dla pracy studium.

     Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia.                                                        

6.  UTW-UR działa w pełnym zakresie na zasadzie dobrowolności swoich słuchaczy, a w ramach  studium otwartego UR korzysta z autonomii i samodzielności.

7.  Prezes Zarządu UTW-UR reprezentuje UTW-UR wobec Rektora i na zewnątrz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Może on udzielić pełnomocnictwa innym członkom Zarządu do załatwienia

     poszczególnych spraw leżących w jego kompetencji.

8. UTW-UR opiera swą działalność na pracy społecznej słuchaczy.

9. Pracownicy dydaktyczni UR prowadzą wykłady i seminaria dla słuchaczy UTW-UR  nieodpłatnie. Pracownicy UR i osoby niebędące pracownikami UR prowadzące zajęcia, seminaria lub warsztaty mogą być wynagradzane na  podstawie umowy zlecenia.

§ 2. Działalność UTW-UR.

1. Celem UTW-UR jest:

-  ustawiczne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo,  rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz

   upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,

-  zmienianie  tradycyjnego postrzegania starości jako bierności, samotności, pogrążania się w dolegliwościach fizycznych, natomiast dostrzeganie pozytywnego obrazu siebie w wieku

   podeszłym, bogatego w doświadczenia i refleksje,

-  budzenie aktywności intelektualnej i przeświadczenia, że osoby „trzeciego wieku” są potrzebne sobie nawzajem i innym członkom społeczności,

-  stwarzanie pola do aktywności człowieka starszego, do zaspokajania jego potrzeb: uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni i afirmacji siebie i otaczającego świata, a przez to

   do samorealizacji,

-  propagowanie i inicjowanie różnorodnych form twórczej aktywności stosownie do wieku, możliwości i oczekiwań słuchaczy,

-  umożliwianie zdobywania nowych umiejętności ułatwiających seniorom życie  we współczesnym świecie.

2. Cele, o których mowa w ust.1 realizowane są między innymi, poprzez:

-  prowadzenie działalności edukacyjnej w formie otwartych wykładów ogólnych i seminariów,

-  prowadzenie lektoratów języków obcych, warsztatów komputerowych, sekcji, klubów i grup zainteresowań, m.in. w zakresie kultury i sztuki,

-  umożliwienie uczestniczenia w zajęciach z zakresu kultury fizycznej,

-  organizowanie wycieczek turystycznych  krajoznawczych i zagranicznych,

-  integrowanie środowiska w formie spotkań towarzyskich i imprez okolicznościowych,

-  organizowanie pomocy koleżeńskiej w załatwianiu spraw życiowych,

-  umożliwianie uczestnictwa słuchaczy w wybranych zajęciach prowadzonych na UR za zgodą wykładowców.

§ 3. Słuchacze UTW-UR.

1.  Słuchaczem UTW-UR  na zasadzie dobrowolności może zostać osoba, bez względu na wykształcenie, która ukończyła 55 lat, emeryt/rencista, złoży wypełnioną deklarację wraz ze

    zdjęciem oraz opłaci wpisowe i aktualną składkę roczną.

2. Słuchacz kontynuujący edukację może zapłacić składkę roczną jednorazowo bądź też w dwóch ratach za każdy semestr; szczególowe terminy płatności określi Regulamin UTW-UR.

        3. Słuchacz  otrzymuje legitymację UTWUR podpisaną przez Rektora UR.

        4. Aktualna  legitymacja daje słuchaczowi czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych UTW-UR oraz uprawnia do korzystania ze wszystkich form zajęć

           organizowanych przez studium otwarte, a także do biletów ulgowych przy wyjściach  grupowych do placówek kultury oraz do korzystania z biblioteki i archiwum UR.

5. Słuchacz UTW traci wszystkie w/w uprawnienia w razie nieopłacenia składki członkowskiej za aktualny semestr. Po upływie semestru Zarząd może uchwalić skreślenie go z listy

    słuchaczy z  powodu nieopłacenia składki. Od decyzji Zarządu w tym zakresie przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

 6. Słuchacz może w uzasadnionej sytuacji uzyskać roczny urlop za zgodą Zarządu UTW-UR.

§ 4. Opiekun UTW-UR.

           1. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW-UR sprawuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia, działający z własnej inicjatywy lub poprzez Opiekuna UTW-UR.

           2. Opiekun UTW-UR jest powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu UTW-UR.

           3. Do kompetencji Opiekuna UTW-UR należy miedzy innymi:

               a) współpraca z Samorządem Słuchaczy oraz pośredniczenie pomiędzy Zarządem i innymi organami UTW-UR a władzami uczelni,

               b) przewodniczenie Radzie Programowej,

               c) uczestniczenie w zebraniach Zarządu na zaproszenie,

               d) zatwierdzanie celowości wydatków UTW-UR przedstawionych przez Prezesa Zarządu.

§ 5. Samorząd Słuchaczy UTW-UR.

1.  Najwyższą władzą samorządową UTW-UR jest Ogólne Zebranie  Słuchaczy.

        2.  Organami Samorządu UTW-UR są:

             -   Zarząd, składający się z prezesa, dwóch wiceprezesów oraz innych członków (w sumie nie więcej niż 15 osób),

     -   Komisja Rewizyjna składająca się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i dwóch członków.

3.  Organy te są wybierane w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Ogólne Zebranie Słuchaczy zwykłą większością głosów.

4. Organy Samorządu UTW-UR wybierane są zwykłą większością głosów spośród kandydatów znajdujących się na liście podanej przez zarząd na dwa tygodnie przed zebraniem wyborczym. Lista kandydatów może być uzupełniona w trakcie zebrania o kandydatów z sali.

5. W razie konieczności, skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zostać uzupełniony poprzez uchwałę Ogólnego Zebrania Słuchaczy maksymalnie o 1/3 składu.

6. Ponadto zespołem doradczym Samorządu Słuchaczyjest Zebranie Liderów, w którym oprócz Zarządu UTW-UR i Komisji Rewizyjnej uczestniczą kierownicy sekcji, klubów i grup zajęciowych.

 7. Wszystkie funkcje w organach samorządowych  UTW-UR są pełnione społecznie.

8.  Sposób funkcjonowania i zadania organów Samorządu Słuchaczy określa Regulamin.

9.  Prezes UTW-UR może równocześnie pełnić funkcję prezesa stowarzyszenia, którego statutowym celem jest działalność na rzecz i dla dobra UTW-UR.

§ 6. Rada Programowa UTW-UR.

1. W skład Rady Programowej wchodzą:

   -  opiekun UTW-UR jako Przewodniczący Rady,

   -  pracownicy naukowi powołani przez Rektora UR.

2.  W posiedzeniach Rady biorą udział i z Radą ściśle współpracują: prezes Zarządu i wiceprezesi UTW-UR.

3. Rade Programowa powołuje Rektor UR. Wyznacza ona kierunki edukacyjne UTW-UR oraz dba o wysoki poziom dydaktyczny wykladów i zajęć.

§ 7. Gospodarka finansowa UTW-UR.

1.  UTW-UR posiada własne środki finansowe pochodzące z:

 -  wpisowego,

-  składek słuchaczy,

-  darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej,

-  dofinansowania z funduszy, fundacji, stowarzyszeń i programów dotacyjnych.

2.  Środki finansowe UTW-UR są do dyspozycji Zarządu, a gromadzone są na koncie UTW-UR.

3.  Gospodarka finansowa UTW-UR jest prowadzona na podstawie Regulaminu obowiązującego w UR.

4.  Pod względem merytorycznym celowość wydatków potwierdza prezes Zarządu i opiekun UTW-UR.

5.  Nadzór nad gospodarką finansową UTW-UR  sprawuje odpowiedni Prorektor UR.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1.  Szczegółowe zasady działania  UTW-UR określa jego Regulamin.

2.  Słuchaczom UTW-UR nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.

3.  Przyjęcie do UTW-UR i skreślenie słuchacza z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów KPA (Kodeks  Postępowania Administracyjnego).

4.  Wszelkie zmiany Statutu UTW-UR wymagają uchwały Senatu podjętej na wniosek Rektora UR.

5.  Zarząd UTW-UR ma prawo wnioskować o dokonanie zmian w Statucie  za pośrednictwem  Opiekuna UTW-UR.

6. Statut UTW-UR obowiązuje z dniem uchwalenia go przez Senat UR.

 

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

zatwierdzony przez Rektora UR 18 czerwca 2021 r.

Na podstawie § 78 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, przyjętego przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego Uchwałą nr 424/04/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.), uwzględniając rozwiązania, wypracowane w ciągu ubiegłych lat działania, ustala się następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 1. Postanowienia ogólne

Art. 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany w skrócie UTW-UR, jest dydaktycznym studium otwartym Uniwersytetu Rzeszowskiego, które prowadzi ustawiczne dokształcanie i kształcenie osób dorosłych już nieaktywnych zawodowo.

Art. 2. UTW-UR posługuje się pieczęcią: Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ma siedzibę w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz posiada swoje logo, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.

Art. 3. UTW-UR działa na zasadzie dobrowolności swoich słuchaczy, a w ramach studium otwartego korzysta z autonomii i samodzielności.

Art. 4. Rektor UR zapewnia warunki organizacyjne, lokalowe i dydaktyczne dla funkcjonowania UTW-UR.

Art. 5. Nadzór nad działalnością UTW-UR sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Art. 6. Pełnomocnik ds. UTW-UR jest powoływany przez Rektora na okres kadencji Senatu i sprawuje nad jego słuchaczami bezpośredni nadzór ze strony władz uczelni oraz reprezentuje ją w kontaktach z samorządem słuchaczy i jego organami.

Art. 7. Celem działalności UTW-UR jest podtrzymanie i dalsze rozbudzanie aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej osób starszych oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, a także propagowanie i inicjowanie różnych form twórczej aktywności, stosownie do wieku i możliwości oraz oczekiwań słuchaczy.

Art. 8. UTW-UR opiera swą działalność na pracy społecznej słuchaczy.

Art. 9. Wykłady otwarte i seminaria dla słuchaczy UTW są nieodpłatnie. Uczestnictwo w innych zajęciach może być odpłatne.

        II. Działalność UTW-UR

Art.10. Celem UTW-UR, poza wymienionym w art. 7, jest:

 1. Zmienianie tradycyjnego postrzegania starości jako bierności, samotności i pogrążania się w dolegliwościach fizycznych, a dostrzeganie pozytywnego obrazu siebie w wieku podeszłym, bogatego w doświadczenia i refleksje.
 2. Stwarzanie pola do aktywności człowieka starszego, zaspokajania jego potrzeb: uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni, afirmacji siebie i otaczającego świata, a przez to samorealizację.
 3. Umożliwianie seniorom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności ułatwiających seniorom życie we współczesnym świecie.

Art. 11. Cele UTW-UR są realizowane poprzez:

 1. Działalność edukacyjną polegającą na prowadzeniu:

          - otwartych wykładów,

          - seminariów tematycznych,

          - zajęć dodatkowych - fakultatywnie w sekcjach, klubach i grupach: językowych, komputerowych, artystyczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowo-turystycznych.

 1. Działalność integracyjną.

        III. Słuchacze UTW-UR

Art.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Słuchaczem UTW-UR może zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na wykształcenie, która ukończyła 55 lat, jest emerytem lub rencistą nieaktywnym zawodowo oraz złoży wypełnioną i podpisaną deklarację ze zdjęciem, opłaci wpisowe i aktualną składkę roczną.                                                                                                                                              2. Słuchacz kontynuujący edukację, może uiszczać składkę w dwóch ratach za każdy semestr.                                                                                                                                                                         3. Wysokość wpisowego i składek uchwala Ogólne Zebranie Słuchaczy. Słuchaczom 80+ może zostać przyznana zniżka. Terminy zapisów oraz płatności Zarząd ustala każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                           4. Wpisowe i składki muszą być wpłacone przelewem bankowym na konto bankowe UTW-UR.

Art.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.Słuchacz otrzymuje legitymację UTW-UR.                                                                                                                                                                                                                                                      2.Posiadanie aktualnej legitymacji potwierdza posiadanie przez słuchacza czynnego i biernego prawa wyborczego do organów samorządowych UTW-UR oraz uprawnia do korzystania ze wszystkich form zajęć organizowanych jako studium otwarte, a także w zakresie uzgodnionym z odpowiednimi podmiotami, do biletów ulgowych przy wyjściach grupowych na imprezy do placówek kulturalnych oraz do korzystania z biblioteki i archiwum UR.                                                                                                                                                                                                                                                                3. W razie nieopłacenia składki za aktualny semestr, słuchacz traci wszystkie ww. uprawnienia.                                                                                                                                                                         4. Po upływie semestru Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy słuchaczy z powodu nieopłacenia składki.                                                                                                                                          5. Na koniec roku akademickiego Zarząd przeprowadza aktualizację listy członków.                                                                                                                                                                                   Słuchacz, który nie opłacił składki przez cały rok akademicki, zostaje obligatoryjnie skreślony z listy słuchaczy.                                                                                                                                                 6. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                                                                                            7. Słuchacz może, w uzasadnionej sytuacji, np. choroba, wyjazd lub trudna sytuacja materialna, uzyskać - na pisemny wniosek - zwolnienie z obowiązku opłacania składek na okres nie dłuższy niż 2 semestry. Zwolnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, udziela Zarząd.                                                                                                                                                                                               8. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i może być odpłatny.                                                                                                                                                                                                            9. Słuchacz nieprzestrzegający zasad kulturalnego i koleżeńskiego współżycia lub łamiący zasady Kodeksu etycznego słuchacza UTW-UR, może być wykluczony z grona słuchaczy uchwałą Zarządu, po wcześniejszym wysłuchaniu i zasięgnięciu opinii pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR.                                                                                                                                                                                           10. Tytuł „Honorowego Słuchacza UTW-UR” może być nadany na wniosek Zarządu przez Ogólne Zebranie Słuchaczy osobie, która wniosła wybitny wkład w rozwój lub działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku albo w inny sposób przyczyniła się do polepszenia funkcjonowania środowiska seniorów.

         IV. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR

Art. 14. 1. Nadzór nad działalnością UTW-UR sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, działający z własnej inicjatywy lub poprzez pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR.

 1. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR jest powoływany przez Rektora na kadencję Senatu, po zasięgnięciu opinii Zarządu UTW-UR.
 2. Do kompetencji Pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR należy:

          1/ współpraca z Samorządem Słuchaczy przez pośredniczenie między Ogólnym Zebraniem Słuchaczy i Zarządem UTW-UR a Rektorem i innymi władzami uczelni.

           2/ zatwierdzanie celowości wydatków UTW-UR przedstawionych przez Prezesa Zarządu.

 1. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR może:

          1/przewodniczyć sprawozdawczo-wyborczym Ogólnym Zebraniom Słuchaczy,

          2/ przewodniczyć Radzie Programowej,

          3/ brać udział, na zaproszenie, w zebraniach Zarządu lub Liderów.

          VRada Programowa

Art. 15. 1. Rada Programowa wyznacza kierunki edukacyjne UTW-UR oraz dba o wysoki poziom dydaktyczny wykładów i zajęć.

 1. Radę Programową powołuje Rektor UR.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą:

           - Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR - jako jej Przewodniczący,

           - pracownicy naukowi - powołani przez Rektora,

           - prezydium Zarządu UTW-UR / wiceprezes ds. naukowych.

 1. Rada Programowa współpracuje z Zarządem, uwzględniając oczekiwania i potrzeby słuchaczy UTW-UR.

          VI. Samorząd Słuchaczy UTW-UR

Art. 16. 1. Wszyscy słuchacze UTW-UR tworzą Samorząd Słuchaczy UTW-UR.

              2. Najwyższym organem Samorządu Słuchaczy UTW-UR jest Ogólne Zebranie Słuchaczy.

             3.Władzami Samorządu Słuchaczy UTW-UR są:

                1/ Ogólne Zebranie Słuchaczy.

                 2/ Zarząd.

                 3/ Komisja Rewizyjna.

Art. 17. 1. Ogólne Zebranie Słuchaczy wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną na trzyletnią kadencję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Ogólne Zebranie Słuchaczy jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu słuchaczy.

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz UTW-UR następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.
 2. Wszystkie zebrania Samorządu Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad oraz sekretarz.

Art. 18. Zebranie Liderów jest zespołem doradczym Samorządu Słuchaczy, składającym się z kierowników grup zajęciowych i klubów oraz koordynatorów sekcji, członków zarządu i współpracowników, zwoływanym przez Zarząd pod koniec każdego semestru.

VI.A. Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW-UR

Art. 19. 1. Ogólne Zebranie Słuchaczy (OZS) może być zwyczajne i nadzwyczajne.

              2. Zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia słuchaczy UTW-UR o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Słuchaczy co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.     

              3.  Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Zarząd:

                    1/ z własnej inicjatywy,

                    2/ na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR,

                    3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

                    4/ na żądanie pisemne co najmniej 15 słuchaczy.

 1. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania wniosku lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. O terminie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Słuchaczy Zarząd zawiadamia słuchaczy co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

Art. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1. Zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy odbywa się na początku i końcu każdego roku akademickiego. Zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy może być organizacyjne lub sprawozdawcze.    

 2. W październiku każdego roku akademickiego na organizacyjnym Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Słuchaczy Zarząd przedstawia plan działalności merytorycznej oraz propozycję budżetu.  

3. Na zakończenie roku akademickiego, w czerwcu, na sprawozdawczym Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Słuchaczy Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności. Komisja Rewizyjna składa swoje sprawozdanie i dokonuje oceny działalności Zarządu.      

4. Ogólne Zebrania Słuchaczy, z zastrzeżeniem sprawozdawczo-wyborczych, prowadzi Prezes Zarządu UTW-UR. Zebrania są protokołowane, protokoły podpisuje prowadzący obrady i sekretarz.

Art. 21. 1. Ogólne Zebranie Słuchaczy sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 3 lata na koniec kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczy mu Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR, na podstawie odrębnego regulaminu.

 1. Ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności za całą kadencję, wnosząc o jego przyjęcie i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie, dokonując oceny całokształtu działalności Zarządu oraz wnosi o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Słuchacze w wyniku jawnego głosowania podejmują uchwałę o przyjęciu lub nie sprawozdania Zarządu i drugą uchwałę o przyjęciu lub nie oceny dokonanej przez Komisję Rewizyjną.
 4. Po podjęciu uchwał przewidzianych w ust.4, Ogóle Zebranie Słuchaczy podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nie udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.
 5. Uchwały Ogólnego Zebrania Słuchaczy sprawozdawczo-wyborczego zapadają7
 6. Po otrzymaniu absolutorium ustępujący członkowie Zarządu mogą kandydować na nową kadencję z „listy”, która może być uzupełniona o kandydatów z sali zgłaszanych przez słuchaczy posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 7. Ogólne Zebranie Słuchaczy sprawozdawczo-wyborcze dokonuje wyboru nowych władz na okres trzyletniej kadencji: Zarząd składa się z co najmniej 4 a nie więcej niż 15 osób, Komisja Rewizyjna z co najmniej 3 a nie więcej niż 5 osób.
 8. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład ten może być uzupełniany w trakcie kadencji przez Uchwałę Ogólnego Zebrania Słuchaczy o wyborze na członków. Wybór uzupełniający dotyczy okresu do końca Kadencji.

Art. 22. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy:

 1. Uchwalanie kierunków i planów działania UTW-UR.
 2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich na dany rok akademicki, na wniosek Zarządu.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu, na wniosek samorządu słuchaczy.
 8. Nadawanie tytułu „Honorowego Słuchacza UTW-UR”.

VI.B. Zarząd UTW-UR

Art. 23. 1. Bieżącą pracą UTW-UR kieruje Zarząd, mając do pomocy biuro, zatrudniające dwóch pracowników wspierających funkcjonowanie Zarządu.

              2. Zarząd składa się z:

                  - prezesa, który kieruje pracą Zarządu,

                  - dwóch wiceprezesów: ds. naukowych i organizacyjnych, którzy wspólnie z prezesem tworzą Prezydium Zarządu,

                   - członków Zarządu.

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zasady pracy biura UTW-UR ustala Zarządu odrębnym regulaminem wewnętrznym.

Art. 24. Do zadań Zarządu należy:

 1. Zapewnienie prawidłowego i sprawnego działania UTW-UR poprzez prowadzenie biura, które ma siedzibę w budynku UR.
 2. Zwoływanie Ogólnych Zebrań Słuchaczy oraz Zebrań Liderów.
 3. Realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Słuchaczy.
 4. Współpraca z pełnomocnikiem Rektora, Radą Programową i Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW w Rzeszowie.
 5. Pełnienie dyżurów w biurze w czasie organizowania zapisów nowych słuchaczy.
 6. Koordynowanie działalności sekcji, grup i klubów.
 7. Ustalanie planów działalności, określenie funkcji i zakresu czynności poszczególnych członków Zarządu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania w celu przedłożenia na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8. Prowadzenie strony internetowej, kroniki oraz wydawanie corocznego Biuletynu UTW-UR.
 9. Powoływanie zespołów do opracowywania wniosków o dotacje i udziału w realizowanych projektach.
 10. Prowadzenie współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW, innymi UTW, władzami miasta Rzeszowa, władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami kulturalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami,
 11. Zadania niezastrzeżone dla innych organów UTW.

Art. 25. Uchwał Zarządu wymagają:

- sprawy członkowskie,

- wydatki finansowe i preliminarze wydatków oraz sprawozdania z działalności i realizacji wydatków,

- zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych,

- wnioski o nadanie tytułu Honorowego Suchacza UTW-UR.

Art. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Udział w nich członków Zarządu jest obowiązkowy. Zawiadomienia o jego terminie z porządkiem obrad i protokołem z poprzedniego zebrania członkowie otrzymują pocztą elektroniczną. Prezes Zarządu może zapraszać na zebranie: pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, osoby współpracujące z Zarządem oraz członków zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW w Rzeszowie.                                 
 2.  Wszystkie zebrania Zarządu są protokołowane i podpisuje je prowadzący obrady, tj. prezes lub wiceprezes i protokolant.                                                                                                               
 3.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

VI.C. Komisja Rewizyjna UTW-UR

Art. 27.     

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad całością działalności regulaminowej i gospodarką finansową UTW-UR. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanych kontroli wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2. . Corocznie na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy sprawozdawczym składa sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu i informacją o stanie składek zapłaconych przez słuchaczy UTW-UR.                       
 3. . Na koniec kadencji na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy sprawozdawczo - wyborczym, oprócz sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu, Komisja składa wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu i wniosek o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub członkom Zarządu.

Art. 28. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i co najmniej jednego, a nie więcej niż trzech członków.

Art. 29. Przewodniczący lub członkowie mogą być zapraszani na zebrania Zarządu z głosem doradczym.

 VI.D. Zebranie Liderów UTW-UR

Art. 30. Zebranie Liderów jest zespołem doradczym Zarządu, zwoływanym pod koniec każdego semestru. W zebraniu uczestniczą osoby wyróżniające się aktywną pracą w UTW-UR, takie jak: kierownicy grup i klubów, koordynatorzy sekcji, członkowie zarządu i jego współpracownicy, członkowie SP UTW.

 Art. 31. Koordynatorzy i kierownicy mają obowiązek złożyć podczas zebrania sprawozdanie z działalności sekcji, klubów i grup zajęciowych oraz zaproponować wnioski do dalszej pracy. Zebranie Liderów jest protokołowane, a wnioski przyjmowane zwykłą większością głosów.

         VII. Gospodarka finansowa UTW-UR.

Art. 32. 1UTW-UR posiada własne środki finansowe gromadzone na koncie UTW-UR pochodzące z:

                - wpisowego,

                - składek słuchaczy,

                 - darowizn osób fizycznych i prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej,

                  - dofinansowania z funduszy fundacji i stowarzyszeń oraz programów dotacyjnych.

 1. Gospodarka finansowa UTW-UR prowadzona jest na podstawie regulaminu finansowego obowiązującego w UR.
 2. Środki finansowe UTW-UR pozostają w dyspozycji Zarządu, a celowość ich wydatków pod względem merytorycznym potwierdza Prezes Zarządu, a zatwierdza pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR.
 3. UTW-UR prowadzi tylko tzw. księgowość wstępną, pozostałe sprawy księgowo-finansowe prowadzone są przez księgowość Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Nadzór nad gospodarką finansową UTW-UR sprawuje Kwestor UR.

        VIII. Postanowienia końcowe

Art. 33. Szczegółowe zasady działania organów UTW-UR ustalają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te organy.

Art. 34. Słuchaczom UTW-UR nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 35. Przyjęcie do UTW-UR i skreślenie z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 36. Wszelkie zmiany tego Regulaminu wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez Rektora.

Art. 37. Regulamin i zmiany do niego zaczynają obowiązywać z dniem zatwierdzenia go przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Spis treści Regulaminu UTW-UR

I. Postanowienia ogólne art. 1 - 9.

II. Działalność UTW-UR art. 10 - 11.

III. Słuchacze UTW-UR art. 12 - 13.

IV. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR art. 14.

V. Rada Programowa art. 15.

VI. Samorząd Słuchaczy UTW-UR art. 16-18,

     A.Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW-UR art. 19-22,

     B.Zarząd UTW-UR art 23-26,

     C.Komisja Rewizyjna UTW-UR art. 27-39,

     D.Zebranie Liderów UTW-UR art. 30-31.

VII. Gospodarka finansowa UTW-UR art. 32.

VIII. Postanowienia końcowe art. 33-37.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

KODEKS ETYCZNY

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

Przynależność do grona Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku nobilituje i dodaje prestiżu, ale również obliguje do przestrzegania zasad, które określa niniejszy kodeks.

Postanowienia ogólne.

Art.1. Kodeks stanowi zbiór zasad moralnych, które powinny być stosowane wśród Słuchaczy UTW. Przestrzeganie ich powinno być zaszczytem dla Seniorów.

,,Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość” to z etycznego punktu widzenia inaczej odczytany skrót naszego Uniwersytetu.

Art.2. Słuchacze - Seniorzy, powinni być dla siebie  mili i uprzejmi, życzliwie nastawieni do siebie, zawsze uśmiechnięci, pozdrawiać się ukłonem z innym uczestnikami zajęć uniwersyteckich.

Art.3. Wszyscy Seniorzy w UTW są sobie równi, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i zawodu oraz pełnionej funkcji, dlatego zwracamy się do siebie po imieniu.

Art.4. Swoje przekonania, nawyki, poglądy i choroby zostawiamy w domu. Na zajęciach UTW jesteśmy otwarci na wiedzę i kulturę oraz chętni do współpracy i samorealizacji w zespole innych Seniorów.

Art.5. Jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni dla innych Słuchaczy, starajmy się iść na ustępstwa, ale nie pozwólmy się terroryzować innym.

Art.6. Jesteśmy wytrwali w kontynuowaniu rozpoczętych zajęć. Nie rezygnujemy z błahego powodu, aby nie zawieść  naszych koleżanek i kolegów z grupy.

Powinności  Słuchacza Seniora.

Art.7. Każdy Słuchacz powinien posiadać legitymację UTW z potwierdzeniem wpisu na dany rok akademicki i aktualnie opłaconych składek. Legitymację należy okazać na żądanie prowadzącego zajęcia lub kierownika grupy. Rzetelne płacenie składek jest zaszczytnym obowiązkiem każdego z nas do ukończenia 80 roku życia.

Art.8. Obowiązkiem każdego Słuchacza jest punktualne przybycie na wykłady i zajęcia, na które się zapisał, uczestniczenie w nich do końca, a także przygotowanie się do zajęć następnych. Na wykładach i zajęciach telefony komórkowe powinny być wyciszone lub wyłączone. Z wykładów wychodzimy dopiero po podziękowaniu i oklaskach dla wykładowcy.

Art.9. Zwyczajowo przyjęte jest w UTW, że Słuchacze uiszczają z góry drobne opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć w grupach, których wysokość ustalają z prowadzącym zajęcia. Kierownik grupy, który zbiera opłaty, powinien się przed nią skrupulatnie rozliczyć z ich przyjęcia i rozchodowania.

Art.10. Naganne zachowanie Słuchacza Seniora podlega ocenie Zarządu. Zarząd ma prawo udzielić Słuchaczowi upomnienia lub pisemnej nagany, a w szczególnie drażliwych przypadkach może podjąć Uchwałę o wykluczenie słuchacza z UTW.  Od Uchwały Zarządu w tej sprawie można odwołać się do Komisji Rweizyjnej UTW. Student wykluczony z UTW powinien zwrócić legitymację.

Prawa Słuchacza Seniora.

Art.11. Słuchacz ma prawo poza sprawami przewidzianymi w Statucie, uczestniczyć w imprezach integracyjnych, wycieczkach, zabawach oraz korzystać z porad prawnych.

Art.12. Słuchacz UTW jest uprawnionym do składania na ręce Zarządu ustnych  i pisemnych wniosków dotyczących  tematów oczekiwanych przyszłych zajęć i wykładów, jak również do otrzymywania w ramach otwartych wykładów informacji o przysługujących mu uprawnieniach.

 

Kodeks został uchwalony na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy UTW w dniu 30 października 2013 r.

i obowiązuje od tej daty.  

 

Opr. Bernadetta Nowicka-Lassota

 

 

REGULAMIN

dofinansowywania działalności Słuchaczy UTW w Rzeszowie.

 

Postanowienia ogólne.

 1. Zarząd może dofinansowywać ze środków własnych UTW społecznie użyteczną działalność słuchaczy, z której korzystają inni członkowie lub jest ona skierowana do szerszego kręgu osób.

 2. Dofinansowanie może dotyczyć działalności artystycznej, kulturalno - oświatowej, sportowej, służącej integracji seniorów i międzypokoleniowej, jeśli wymaga ona nakładów.

 

Zasady dofinansowania.

      3.  Dofinansowania udziela Zarząd na pisemny wniosek kierownika grupy lub z własnej inicjatywy.

      4.  Zarząd inicjuje dofinansowanie olimpiad, konkursów, spotkań integracyjnych, wymiany środowiskowej itp.

      5.  Decyzje podejmuje się w formie protokołowanej uchwały, która powinna określać cel dofinansowania, jego wysokość i osobę lub grupę osób, które obejmuje oraz osobę odpowiedzialną za realizację zadania.

      6.  Osoby objęte dofinansowaniem powinny uczestniczyć w dofinansowanych zajęciach lub imprezach do których się dobrowolnie zgłosiły, w przeciwnym przypadku mają obowiązek pokryć różnicę poniesionych z tego

           tytułu kosztów przez UTW.

      7.  Po zakończeniu zajęć lub dofinansowanej imprezy, kierownik grupy lub osoba korzystająca z dotacji powinni się z niej w biurze rozliczyć dokumentami finansowymi (faktury, rachunki, zestawienie wpłat).

           Nieusprawiedliwiony brak rozliczenia w ciągu miesiąca skutkuje wnioskiem o ukaranie do wykluczenia włącznie.

      8.  Działalność dofinansowana powinna być szczegółowo opisana w sprawozdaniu dla Zarządu UTW.

 

Postanowienia końcowe.

      9.  Regulamin uchwalono na zebraniu Zarządu i przyjęto uchwałą w dniu 17.12.2014 r.

     10. Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Ogólne Zebranie Słuchaczy i jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w biurze i na stronie internetowej UTW.

 

Opracowała: Bernadetta Nowicka - Lassota

 

 

HYMN   Naszego UTW
słowa i muzyka:  Bogusława Błażej

 

1.  Chociaż lat już nam przybyło

        Życia smaki znamy dobrze,

     Świat odkrywać wciąż na nowo,

        Chcemy wspólnie i uparcie.

            Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                          Ugruntujesz co jest nowe.

2. Jak powiedział sam Heraklit

      Wszystko płynie   „panta rei”

    I na fali uniesienia

      Poszybować wraz jak Ikar.  

Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                          Ugruntujesz co jest nowe.

 

3. Nasze dusze ciągle młode,

     Umysł chłonny i gotowy

   Na spotkanie już przygodzie

     Co się Wiedzą zewsząd zowie.

 Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                            Ugruntujesz co jest nowe !