Wyjazdy studentów

Rok akademicki 2013/2014 - archiwum

Rok akademicki 2014/2015-2020/21

 

 

 

 

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 
 
  
Dodatkowa REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKĘ ZA GRANICĄ
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
w semestrze letnim 2020/2021
 
 
UWAGA! Z powodu pandemii COVID-19 złożenie dokumentów i zakwalifikowanie się na wyjazd nie oznacza automatycznie możliwości skorzystania z programu Erasmus+. Wyjazdy odbędą się w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej. Studia lub praktyka mogą być w formie tradycyjnej, mieszanej lub zdalnej. Dofinansowanie jest możliwe tylko i wyłącznie podczas pobytu za granicą. 

 

 
programie Erasmus+ studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
 
wyjazd na studia semestralne lub roczne do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim
wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji
 
  
STUDIA
 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 1 do 2 semestrów (można ew. skrócić do min. 3 miesiący w uzasadnionych przypadkach)
 • student nie płaci czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa+
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim
 • studenci otrzymują stypendium z Programu Erasmus+
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 • stypendium PO WER może być przyznane również studentom niepełnosprawnym
 • zasady przyznawania stypendium
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych
  
PRAKTYKA
 • okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy 
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa+. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim
 • absolwenci mogą wyjechać i wrócić na/z praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów
 • studenci i absolwenci otrzymują stypendium z Programu Erasmus+
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 • stypendium PO WER jest przyznawane również studentom niepełnosprawnym
 • zasady przyznawania stypendium
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem praktyki

Praktyka - gdzie można wyjechać, a gdzie nie

Oferty praktyk dla studentów

W programie Erasmus+ możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Uczelnie mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów. Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki zawodowej w programie Erasmus+.

Studenci uczestniczący w projekcie „Międzynarodowe Programy Kształcenia” nie mogą wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+.

Jak zostać studentem ERASMUSA+ 
O stypendium Erasmusa+ mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają średnią ocen min. 3,5
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • znają język angielski, język kraju, do którego chcą wyjechać i/lub język wykładowy
 • potrafią porozumiewać się w języku obcym
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR 
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni, opiekują się studentami Erasmusa studiującymi w UR
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ należy:

 • być studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora;
 • mieć zaliczony pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia, jeśli wyjazd ma nastąpić na drugim roku akademickim studenta;
 • być na ostatnim roku studiów, aby wyjechać na praktykę jako absolwent UR.

Na studia lub praktykę można wyjechać mając status studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego:

- po I roku studiów pierwszego stopnia,

- od 1 października pierwszego semestru studiów drugiego stopnia

Pierwszeństwo w wyjeździe na studia lub praktykę mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy oraz studenci UR (absolwenci w drugiej kolejności).

Podstawowym kryterium kwalifikowania studentów jest średnia ocen na danym kierunku studiów. Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę również pozostałe kryteria, a w wyborze miejsca studiów czy praktyki weźmie pod uwagę najpierw średnią ocen, a następnie to z kim student/tka chce wyjechać.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, UR będzie finansował mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę oraz mobilność studentów wyjeżdżających na studia i praktykę posiadających uprawnienia do stypendium socjalnego. Więcej informacji znajduje się tutaj

Program Erasmus+ oferuje studentom testy biegłości językowej i kursy językowe on-line, czyli OLS (Online Linguistic Support) tzn. narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. 

OLS jest obowiązkowy dla studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski. W kolejnych latach planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o następne oficjalne języki UE.

Studenci ok. miesiąc przed wyjazdem za granicę będą zobowiązani wypełnić test językowy on-line oraz na zakończenie pobytu w instytucji partnerskiej. Studentom zostanie również przydzielona licencja na kurs on-line. Więcej informacji.

Rekrutacja na wyjazd na studia i praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ odbywa się każdego roku w marcu. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja może być ciągła lub dodatkowa na przełomie września i października. W przypadku rekrutacji ciągłej i dodatkowej bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń - z zachowaniem ww. wymogów - aż do wyczerpania funduszy na realizację mobilności studentów. Informacja o rekrutacji znajduje się pod linkiem poniżej.

Jeśli już przeczytałaś/eś powyższe informacje i  jesteś zdecydowana/y wyjechać za granicę to klinknij poniżej

Rekrutacja na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021

 

KONTAKT: 

Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów
Bud. D2, I piętro, pok. 112
tel. 17 872 10 71
mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, - [email protected]ur.edu.pl 

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - koordynator ds. programów międzynarodowych - umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+, przyjazdy pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+, wyjazdy pracowników UR i przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi - [email protected] 

mgr Anna Zając - wyjazdy pracowników UR na szkolenia, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+, [email protected]  

 

 
  
 
LINKI:
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rok akademicki 2013/2014                                                                              A R C H I W U M

 

   

       Extended Erasmus University Charter (2007-2013)

67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

Erasmus code: PL RZESZOW02

 

 

Rekrutacja na studia i praktykę za granicą
w roku akademickim 2013/2014 w ramach programu Erasmus

 

Informacje dla studentów UR zakwalifikowanych na studia za granicą w ramach Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

 

 

 

WYJAZDY STUDENTÓW      A R C H I W U M

W programie Erasmus studenci mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów - do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim
 • wyjazd na praktykę - do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim

Co warto wiedzieć:

STUDIA CZĄSTKOWE

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 3 miesięcy do 1 roku
 • stypendium ERASMUSA na studia można otrzymać tylko raz
 • student nie musi płacić czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus
 • grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych.
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramch Programu Erasmus student nie może być na urlopie dziekańskim

Studenci mogą podnieść swoje kwalifikacje językowe poprzez uczestnictwo w Intensywnych Kursach Przygotowawczych (EILC- Erasmus Intensive Language Course) organizowanych przez uczelnie zapraszające. EILC dotyczy język obcych rzadziej używanych. Kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego nie są organizowane w ramach EILC.

PRAKTYKI

 • okres praktyki trwa od 3 miesięcy do 1 roku
 • stypendium ERASMUSA na praktyki można otrzymać tylko raz
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus
 • grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych.
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramch Programu Erasmus student nie może być na urlopie dziekańskim

Cele programu Erasmus:

 • stworzenie studentom możliwości podniesienia poziomu znajomości języka, poznania innych kultur i poszerzenia swej wiedzy o studiach w kraju pobytu
 • wzbogacenie środowiska edukacyjnego uczelni goszczącej
 • promowanie współpracy między uczelniami, które uczestniczą w wymianie studentów
 • wzbogacanie społeczeństwa poprzez kształcenie przyszłej kadry profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, otwartym umyśle i międzynarodowym doświadczeniu.

Jak zostać studentem ERASMUSA
O stypendium Erasmusa mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają wysoką średnią ocen (min. 4,0)
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • posiadają certyfikaty znajomości języka obcego
 • potrafią porozumiewać się w języku obcym
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku)
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr;
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym);

Kwestionariusz na wyjazd w ramach Programu Erasmus, który można składać w Dziale Współpracy z Zagranicą w marcu każdego roku oraz w wyznaczonych terminach dodatkowej rekrutacji.

Na stypendium Erasmusa można wyjechać do wszystkich krajów członkowskich UE, 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz do krajów kandydujących - Chorwacji i Turcji, o ile jest podpisana umowa bilateralna na dany kierunek studiów.

Wykaz uczelni partnerskich

Na praktyki w ramach programu Erasmus można wyjechać do firm, z którymi współpracuje Uniwersytet Rzeszowski lub do instytucji, które student znajdzie na własną rękę. Należy przy tym pamiętać, że praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i że firma przyjmująca na staż musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE lub w jednym z czterech krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii lub w krajach kandydujących, tj. w  Chorwacji  i Turcji.

Wykaz instytucji partnerskich

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem zgłoś się do Działu Współpracy z Zagranicą UR, ul. Rejtana 16 C, Rzeszów

 

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/mobilnosc-szkoly-wyzsze-rok-akademicki-201213.

 

 

A R C H I W U M

Najczęściej zadawane pytania

Wyjazdy studentów za granicę na studia w ramach Programu Erasmus

Wyjazdy studentów za granicę na praktyki w ramach Programu Erasmus

 

Zasady realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich

Koordynatorzy kierunkowi

Harmonogram działań - wyjazdy studentów

Wzór umowy, jaką student podpisuje przed wyjazdem