95 LAT SŁUŻB POLICYJNYCH W POLSCE

Justyna Kuśnierz-Chmiel

Wojciech Zając

 

95 LAT SŁUŻB POLICYJNYCH W POLSCE

Głównym  założeniem  konferencji „95 lat służb policyjnych  w  Polsce.  Teoria  i praktyka” było ukazanie przemian ustrojowo-organizacyjnych  i  funkcjonalnych  od  uchwalenia  w  roku 1919 ustawy o Policji Państwowej do czasów współczesnych oraz ich wpływu na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie.  Ta szeroka problematyka  została ujęta w bloki tematyczne, które dotyczyły zagadnień historycznych, służby w Policji, funkcjonowania Policji, jak również zagadnień ruchu związkowego. Obradowano (w dniach 23-24 listopada 2014 r.) w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu. Konferencja była wspólną inicjatywą Katedry Prawa Publicznego i Zakładu Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji UR oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wśród gości konferencji znaleźli się wybitni uczeni z krajowych ośrodków akademickich zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawiciele praktyki,
w tym Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, komendanci miejscy
i powiatowi Policji z województwa podkarpackiego, reprezentanci związków zawodowych, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz goście zagraniczni ze Słowacji i Ukrainy. W obradach wzięli udział również przedstawiciele samorządu terytorialnego. Łącznie w konferencji uczestniczyło 80 osób.   
            Uroczystej inauguracji konferencji wraz z powitaniem uczestników dokonali: prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura oraz prof. Stanisław Pieprzny, którzy obok wskazania celów konferencji podkreślili niewątpliwy walor tego typu spotkań, które łączą rozważania teoretyczne z praktyką. Następnie Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk z uznaniem wypowiedział się o pomyśle organizacji konferencji przez Wydział Prawa i Administracji. Zwrócił  również uwagę na potrzebę systematycznych spotkań pracowników formacji mundurowych z nauczycielami akademickimi. Prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego wyraził pochwalił akademicką inicjatywę zorganizowania  konferencji, która w zamyśle nauczycieli akademickich ma być płaszczyzną wymiany poglądów.

         W trakcie konferencji referaty wygłosili m.in. prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bonusiak „Powstanie Policji Państwowej na ziemiach polskich na przełomie 1918 i 1919 r.”, prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan „Modele Policji”, prof. zw. dr hab. Daniel Markowski „Policja jako zinstytucjonalizowana organizacja ładu publicznego a zachowania zbiorowe”, prof. dr hab. Jan Maciejewski „Policja wobec zjawisk kryzysowych w państwie”, dr hab. Jarosław Dobkowski „Zasada wykonawczości Policji”, dr hab. Marcin Szewczak „Rola Policji w procesie tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego jako elementu polityki rozwoju państwa”, dr Konrad Kędzierski „Style kierowania w Policji”, dr Roman Stec, mgr Łukasz Ciołek, mgr Mariusz Filipiuk „Nadzór Policji nad strażami przyrodniczymi”, płk dr hab. Piotr Płonka „Współdziałanie Policji z Żandarmerią Wojskową”, płk dr n. med. Jan Wilk „Zachowania policjanta w czasie interwencji”,  insp. Adam Pietrzkiewicz „Geneza kształtowania się organów Policji na Podkarpaciu do 1939 roku”, , mł. insp. dr Bogdan Jaworski „Organizacja i kadry w podkarpackiej Policji”, insp. Witold Szczekala „Problemy zwalczania przestępczości przez Policję”, insp. dr Krzysztof Pobuta. „Przestępczość transgraniczna w świetle postępowań przygotowawczych prowadzonych w KMP w Przemyślu”, Wiktor J. Mikusiński „Ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w 1981 r., Pkl. PhDr. František Leško „Organizačná śtruktúra KR PZ w Preśove a bezpećnostná situácia v tamto regióne”, płk Junak Jarosław Marianovich „Struktura i zakres działalności organizacji związkowych na Ukrainie”.

         Podczas iwonickiej konferencji jej  uczestnicy mieli możliwość poznać mundury używane przez Policję Państwową w latach 1919-1939, które zaprezentowali funkcjonariusze, członkowie grupy rekonstrukcji historycznej, działającej przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie.

.