Czy Unia Europejska i jej prawodawstwo wspierają rozwój młodych ?

Marek Podraza

Dawid Szczepankiewicz

 

Czy Unia Europejska i jej prawodawstwo wspierają rozwój młodych ?

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne narzędzia UE w służbie wsparcia aktywizacji młodych” została zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, we współpracy z Zakładem Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Patronat nad konferencją objęli m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem Konferencji było zwiększenie wśród młodych ludzi świadomości, dotyczącej możliwości rozwoju, jakie daje Unia Europejska. Podczas trzech paneli tematycznych zostały poruszone tematy związane z prawnymi narzędziami wsparcia aktywności młodych, szansami i możliwościami w nowej perspektywie finansowej oraz z oceną obecnej pozycji młodzieży
w rozwijającej się Unii Europejskiej.

Obrady odbyły się 20 lutego 2014 r. w Auli budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W czasie konferencji referaty wygłosili przedstawiciele środowisk naukowych z różnych części Polski, reprezentujący 5 uczelni wyższych oraz aktywni członkowie prężnie działających na rzecz młodych ludzi organizacji pozarządowych z całej Polski. Organizatorzy rzeszowskiego spotkania odnotowali udział  prawie 200 słuchaczy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali J.M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab. Aleksander Bobko oraz Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego
i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego –
dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia.  Pobudki organizacji Konferencji wyjaśnił Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej – Dawid Szczepankiewicz, a jej merytoryczne ramy nakreślił Koordynator Konferencji – Marek Podraza.

                 Pierwszy panel tematyczny nosił nazwę Instrumentarium prawne Unii Europejskiej wspomagające aktywizacje i rozwój młodych. Referat pt. „Prawne podstawy polityki młodzieżowej Rady Europy i Unii Europejskiej” wygłosiła  dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, która była również moderatorem tego panelu. Kolejne wystąpienie to prelekcja mgr Jadwigi Urban-Kozłowskiej „Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie aktywizacji młodych na rynku pracy”. Mgr Aleksandra Kluczewska - Rupka przedstawiła referat „Pomoc finansowa na pobieranie nauki w ramach szkolnictwa wyższego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE”. Zakończenie panelu to wystąpienie, na temat: „Erasmus +, jako narzędzie realizujące założenia Traktatowe w dziedzinie rozwoju kształcenia i zatrudnienia
w Unii Europejskiej”, które wygłosił Tadeusz Kozieł.

Moderatorem drugiego panelu tematycznego Praktyczne możliwości wykorzystania instrumentów rozwoju był Dawid Szczepankiewicz, a pierwszą prelekcję pt. „Perspektywa dla młodych w Unii Europejskiej 2014-2020” przedstawioną w formie nagrania audiowizualnego, wygłosiła Poseł do Parlamentu Europejskiego - Elżbieta Łukacijewska. Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Mgr Paweł Rak, przedstawił wystąpienie pt. „Szanse i możliwości dla młodych w nowej perspektywie finansowej”. Mateusz Czosnyka, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Projekt Tarnów”,
wygłosił referat pt.,, „Program "Młodzież w działaniu" i "Erasmus +" jako przykłady działań Unii Europejskiej wspierających edukację i aktywizację młodzieży”. Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rzeszowie - mgr Grzegorz Kolasiński zaprezentował temat  „Instytucje otoczenia biznesu jako narzędzie rozwoju i sukcesu. Zmień swoje myślenie”.  Dawid Szczepankiewicz - Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej– wystąpił z prelekcją pt.,,Edukacja obywatelska i prawna Unii Europejskiej - stan obecny
i perspektywa rozwoju”. Melanie Raczek  - Członek Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, omówiła zagadnienie  „Dialog usystematyzowany”.
Mgr Agnieszka Kandzia, stażystka w Parlamencie Europejskim, przedstawiła wywód „Staże
w Parlamencie Europejskim – wielkie wyzwanie i świetna zabawa”.  Zamknięciem drugiego panelu było wystąpienie mgr Patrycji Stępień pt. „Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan - 7 program ramowy”.

Trzecia cześć Konferencji miała charakter panelu dyskusyjnego pn. „Nasze pokolenie – pokolenie straconej młodzieży ?”,  w którym wzięli udział: dr Anna Gądek  - Dyrektor Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie, mgr Monika Kozdraś – Grzesik - Wiceprezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji, mgr Dominik Łazarz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, mgr Paweł Dubis - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, a moderatorem była mgr Bernadeta Szczypta – dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów. Po burzliwej dyskusji, do której włączyli się również zgromadzeni słuchacze, wniosek był jeden – dzisiejsza młodzież ma dużo większe szanse na rozwój niż pokolenie jej rodziców i dziadków. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest aktywność studencka, przybierana w każdą możliwą formę, praktyk, staży, czy wolontariatu. Jednak w pewnym sensie młodzi ludzie zostali oszukani – głównie przez to, że idąc na studia byli pewni, że po ich ukończeniu znajdą dobrze płatną pracę w wyuczonym kierunku. Rzeczywistość zweryfikowała ich marzenia, a niejednokrotnie pokazała, że droga życia zawodowego bez ukończenia studiów byłaby dla nich korzystniejsza.

Konferencja pt. „Prawne narzędzia Unii Europejskiej w służbie wsparcia aktywizacji młodych” okazała się niezwykle ważnym przedsięwzięciem z punktu widzenia praktycznego, ale także teoretycznego. Pozwoliła na wymianę doświadczeń różnych struktur, mających
w swojej codziennej praktyce, kontakt zarówno z prawem unijnym, narzędziami rozwoju, jakie daje to prawo, a także młodymi ludźmi. Aspekty prawne, poruszone podczas poszczególnych wystąpień pozwoliły w dużej mierze dostrzec, jak wielkie możliwości daje młodzieży Unia Europejska, poprzez swoje prawodawstwo. Młodzi ludzie nie posiadają odpowiednich zasobów wiedzy o możliwościach własnego rozwoju, dlatego istnieje nadal potrzeba organizacji podobnych konferencji.

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Panów Rektorów prof. dr hab. Aleksandra Bobko oraz prof. dr hab. Sylwestra Czopka, za okazane wsparcie, bez którego Konferencja nie mogłaby zostać zrealizowana.