Wskazówki dla Autorów

Uprzejmie informujemy, że od numeru 11/2019 czasopismo Przedsiębiorstwo i Region (Enterprise and Region) będzie wydawane tylko w języku angielskim. W okresie przejściowym tj. w roku 2019 możliwe jest składanie artykułów do recenzji  w j. polskim, pod warunkiem, że Autor zobowiąże się dostarczyć ostateczną wersje artykułu do druku w j. angielskim.    Redakcja zastrzega sobie możliwość zwracania tekstów nie spełniających standardów językowych.

Do druku przyjmowane są teksty o charakterze naukowym, poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem oraz regionem (do 20 stron maszynopisu sformatowanego według zamieszczonych wskazówek).

Wymogi techniczne dla Autorów

Prace powinny zawierać:

 1. Imię i nazwisko Autora (Autorów) w układzie alfabetycznym oraz afiliację.
 2. Tytuł artykułu (czcionka 16 pkt Arial + Bold)
 3. W artykule należy wyodrębnić główne części (przynajmniej wstęp, część właściwą i zakończenie) i oznaczyć je nienumerowanymi śródtytułami (czcionka kapitaliki). Wstęp powinien zawierać cel pracy i metodykę badań, a zakończenie wnioski końcowe i odniesienie do przyjętych we wstępie założeń.
 4. Tytuł w języku angielskim oraz streszczenie w języku angielskim – do 1000 znaków umieszczone na końcu artykułu; streszczenie w sposób syntetyczny i klarowny powinno wskazywać cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki. Dodatkowo pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (key words) – od 4 do 6
 5. Przypisy typu harwardzkiego w tekście, np. [Nazwisko, rok: strona].
 6. Czcionkę dla tekstu właściwego Times New Roman, normalny, 11 pkt z interlinią pojedynczą, tekst wyjustowany z dzieleniem wyrazów. Pierwszy wiersz akapitu wysunięty 0,6 cm. Format B5 (do formatu obowiązkowo należy dostosować rysunki i tabele).
 7. Tabele i rysunki zamieszcza się w tekście artykułu, powinny być ponumerowane i podpisane. Czcionka w tabelach 9 pkt, źródło – 9 pkt proste (tytuły kursywą).
 8. Spis literatury na końcu artykułu bez numeracji w układzie alfabetycznym wg następujących wskazówek:

- wydawnictwa zwarte, np.: Grzebyk M., 2015, Motywowanie pracowników w organizacji, PWE, Warszawa.

- artykuł w pracy zbiorowej, np.: Szara K.,  2004, Tytuł  [w:] Tytuł, red. J. Zawora, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

- artykuł w czasopiśmie, np.: Pierścieniak A., 2014, Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11

- akt normatywny, np.: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. DzU 1990, nr 16, poz. 95.

-  strona internetowa – prosimy o podawanie: nazwy portalu (strony, instytucji), gdy nieznany jest autor i/lub tytuł tekstu/informacji; linków do tekstów/informacji, a nie tylko do portalu; daty dostępu

należy podać identyfikator DOI (w przypadku, gdy publikacja go posiada)

 1. Każdy artykuł powinien być złożony w 2 egzemplarzach, do których należy dołączyć podpisaną płytę z jego elektroniczną wersją oraz dokładny adres miejsca pracy Autora/Autorów, numer telefonu i adres e-mailowy.
 2. Prace, które nie uzyskają pozytywnych recenzji, nie będą kwalifikowane do druku i nie podlegają zwrotowi.
 3. Redakcja nie zwraca tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

 

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, niepublikowane przez inne wydawnictwa, przygotowane zgodnie z zaleceniami. W trosce o rzetelność i uczciwość w nauce autorzy zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (podanie afiliacji oraz kontrybucji poszczególnych osób tj. informacji, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów). Ponadto Redakcja „Przedsiębiorstwa i region” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Dlatego też Redakcja czasopisma wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w jej powstanie (formularz oświadczenia).

Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację. Zgłaszając tekst do redakcji autor zgadza się na jego publikację w formie papierowej oraz elektronicznej w ramach czasopisma, bez honorarium z tego tytułu.

Procedura recenzowania i proces wydawniczy:

Redakcja czasopisma dbając o właściwy poziom merytoryczny tekstów przekazuje artykuły do recenzji zewnętrznej. Publikowane artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Ocena artykułu dokonywana jest z wykorzystaniem formularza recenzji.

Podstawą publikacji tekstu są dwie pozytywne recenzje. Autorzy artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub merytorycznego uzasadnienia braku akceptacji tych uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów, artykuł może być skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta lub kolegium redakcyjnego. W przypadku podwójnej negatywnej oceny tekstu redakcja odrzuca możliwość publikacji artykułu. 

Korekty językowej i stylistycznej dokonuje Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, a decyzję o ostatecznej kwalifikacji artykułu do druku podejmuje kolegium redakcyjne.