Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

ZARZĄDZENIE NR ……….REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia ……….. r.
w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 89/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego (później Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji) zarządzam, co następuje: 

                                                                                  § 1

1. Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 
2. Do zaliczenia roku (semestru), na którym zgodnie z programem i planem studiów przewidziane są zajęcia z wychowania fizycznego, wymagane jest uzyskanie przez studenta zaliczenia z oceną tego przedmiotu. Zaliczenie potwierdza się poprzez odpowiedni wpis w wirtualnej uczelni, oraz podpisem na wydrukowanym protokole zbiorczym.
                                                                                   § 2

1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze 30 godzin w semestrze, przez dwa semestry.
2. Dopuszcza się inny wymiar godzin zajęć z wychowania fizycznego niż określony w ustępie 1, na kierunkach, na których kształcenie odbywa się zgodnie ze standardami kształcenia określonymi na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, zajęcia z wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe, w wymiarze godzin określonym w planie studiów. 

                                                                                   § 3

1. Zaliczenie z wychowania fizycznego student może uzyskać uczestnicząc praktycznie w jednej poniżej wymienionych form organizacyjnych:
1) zajęcia z wychowania fizycznego organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji UR (zwanego dalej SWFiR) - wpisu dokonuje prowadzący zajęcia;
2) zajęcia w ramach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (KUAZS UR) - wpisu dokonuje prowadzący zajęcia dla danego kierunku, na którym studiuje student.
3) Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” - wpisu dokonuje Kierownik Studium Kulturalno-Oświatowego lub prowadzący zajęcia dla danego kierunku, na którym studiuje student, na podstawie przekazanej listy studentów;
4) inne formy zajęć organizowane przez SWFiR takie jak obozy, kursy, szkolenia specjalistyczne - wpisu dokonuje prowadzący zajęcia;
5) zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne (na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza Przychodni Akademickiej) - wpisu dokonuje prowadzący zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne.
2. Z zastrzeżeniem § 4, studentowi, który nie uczestniczy w zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 1, nie zostaje zaliczony semestr (rok studiów). Student może uzyskać powtórnie zaliczenie na zasadach określonych w Regulaminie Studiów UR w trybie powtarzania przedmiotu.
                                                                         
                                                                             § 4

1. Student wybitnie uzdolniony i zaangażowany w proces treningowy w innym klubie sportowym, może ubiegać się o zwolnienie z programowych zajęć wychowania fizycznego, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o posiadanej minimum II klasie sportowej.
2. Student długotrwale niezdolny do uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego posiadający skierowanie od lekarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, zgłasza się na początku semestru do prowadzącego zajęcia z usprawnienia ruchowego (rehabilitacji) celem zapisu na zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne. W przypadku gdy student nie zostanie zapisany na żadne zajęcia nie otrzymuje zaliczenia z wychowania fizycznego.

                                                                              § 5

1. Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć z wychowania fizycznego podaje do wiadomości studentów zasady odbywania zajęć oraz szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu z uwzględnieniem kryteriów oceniania, maksymalnej liczby godzin nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, sposobu i terminu ich usprawiedliwiania lub odrabiania zajęć.
2. Student może zmienić grupę zajęć tylko za zgodą prowadzącego. 

                                                                              § 6

1. Liczba usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach z wychowania fizycznego nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
2. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się krótkotrwałą nieobecność na zajęciach z wychowania fizycznego spowodowaną niezdolnością do uczestniczenia w nich wynikającą ze stanu zdrowia studenta. Student fakt niezdolności zobowiązany jest potwierdzić zaświadczeniem lekarskim.
3. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia, w sposób określony w § 6 ust 2, student może odrobić, jednakże nie więcej niż dwa razy. Termin i miejsce odrobienia zajęć ustala prowadzący zajęcia na wniosek studenta.
4. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną, która nie powoduje obniżenia oceny końcowej.
5. Dopuszcza się odrobienie 1 zajęć dziennie (z wyłączeniem dnia, w którym odbywają się zajęcia wynikające z harmonogramu).
6. Nie można odrobić zajęć w ostatnim tygodniu semestru.                                                                                                                                                                

7. Przepisanie oceny następuje tylko po ustaleniu warunków przepisania oceny na początku danego semestru z prowadzącym daną grupę.
                                                                      
                                                                                  § 7

1.Za realizację niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnym Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji                                                                                

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
                                                                       
                                                                                  § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

 

 

 

 

 

Regulamin oparty jest na   ZARZĄDZENIU .............................. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia ...........................r. w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Student Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w danym semestrze ma w planie zajęć przedmiot: wychowanie fizyczne aktywuje  konto na Wirtualnej Uczelni  i wybiera  jedną z wybranych form zajęć lub pozostaje w grupie do której został przydzielony.

 • zajęciach profilowanych;
 • zajęciach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Zespole Pieśni i Tańca "Resovia-Saltans";
 • Zajęciach wyrównawczo-kompensacyjnych  (rehabilitacji) w przypadku dolegliwości zdrowotnych i  długoterminowych zwolnień lekarskich.

Zapisy na  formy zajęć odbywają się od 2 X 2017 do wyczerpania limitu miejsc.

Uwaga! przed zalogowaniem do systemu, należy zapoznać się z Regulaminem zajęć wychowania fizycznego!

 1. Prowadzący na początku zajęć przedstawia regulamin i podaje do wiadomości szczegółowe kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu.
 2. Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie zgłaszają się na początku semestru ze skierowaniem od lekarza specjalisty do gabinetu usprawnienia ruchowego  na zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne.
 3. Krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim. Liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
 4. Nieobecności podczas zajęć:
  1. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną, która nie powoduje obniżenia oceny końcowej.
  2. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia lekarskiego mogą być odrobione (maksymalnie dwa razy w semestrze). W tym celu należy ustalić dogodny termin bezpośrednio z nauczycielem.
  3. Możliwe jest odrobienie 1 zajęć dziennie /z wyłączeniem dnia obowiązkowych ćwiczeń.
  4. Osoby odrabiające nie będą przyjmowane na zajęcia w ostatnim tygodniu semestru.
  5. Odrabianie zajęć może  powodować obniżenie oceny.
 5. Student wybitnie uzdolniony i zaangażowany w proces treningowy w innym klubie sportowym, może ubiegać się o zwolnienie z programowych zajęć wychowania fizycznego po zapisaniu się do danej grupy oraz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o posiadanej minimum II klasie sportowej.
 6. Przepisanie ocen: Studenci, którzy zaliczyli wychowanie fizyczne na danym poziomie studiów zapisują się do grup poprzez wirtualną uczelnię i uczestniczą w przynajmniej 5 zajęciach (10 godzin).
 7. Studenci posiadający indywidualną organizację studiów muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć.
 8. Student dokonuje zapisu jedynie na zajęcia, które są aktywne dla jego kierunku studiów.
 9. Po wyczerpaniu limitu miejsc, zapisy do danej grupy są zakończone. Student winien zapisać się na inną aktywną grupę z listy dostępnych dla jego kierunku.
 10. Studenci, którzy nie dokonali zapisu na żadne zajęcia wychowania fizycznego w wyznaczonym terminie powinni zgłosić się do Centrum Sportu i Rekreacji UR, ul. Ćwiklińskiej 2 bud. D1 pok. 119b do końca pierwszego tygodnia zajęć celem zapisu w trybie administracyjnym.
 11. W razie jakichkolwiek problemów student kontaktuje się z sekretariatem CSiR 17 872 17 51 lub mailowo [email protected]
 12. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor  CSiR lub działający z jego upoważnienia Zastępca.
 13. W przypadku nie uczęszczania na wybrane zajęcia, przedmiot jest niezaliczony i student ma obowiązek go powtórzyć, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Obowiązkowe uczestnictwo podlega zaliczeniu z oceną.
 15. Kryteria ocen:
  1. Ocena bardzo dobry - wybitna aktywność, zaangażowanie, bardzo dobra średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
  2. Ocena plus dobry - wysoka aktywność, zaangażowanie, bardzo dobra lub dobra średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
  3. Ocena dobry - wysoka aktywność, zaangażowanie, dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
  4. Ocena plus dostateczny - przeciętna  aktywność, zaangażowanie, dobra lub dostateczna średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
  5. Ocena dostateczny - przeciętna aktywność,  zaangażowanie, dostateczna średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione.
  6. Ocena niedostateczna - niewystarczająca aktywność, zaangażowanie , negatywna średnia ocen cząstkowych lub trzy i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych.