Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. nr 188, poz. 1347 z późn. zm.). Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna.
 2. Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie uchylone przez Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość.
 4. Uchwała  nr 119/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość.
 5. Zarządzenie nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie szkoleń dla nauczycieli akademickich UR z zakresu tworzenia kursów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861).
 7. Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
 8. Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 9. Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 10. Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4.09.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 11. Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11.08.2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020
 12. Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2020/2021