Dział Płac

Dział Płac
tel.: +48 17 872 10 40
       +48 17 872 10 44
       +48 17 872 12 92
e-mail: [email protected]

 

pokój 10A

Kierownik
mgr inż. Elżbieta Hader
tel.: +48 17 872 12 92

 

pokój 9

Zastępca Kierownika
Dorota Karwasz
tel.: +48 17 872 10 44

mgr Anna Bereś 1044
mgr Monika Bosek 1040
mgr Ewelina Kłósek 1040
mgr inż. Magdalena Kogut 1040
mgr Marzena Kuna 1040
mgr Anita Przybyła 1040
mgr Karina Paściak 1044
mgr Iwona Trybała 1040
mgr Marzena Nycz 1040
lic Marta Skóra 1040

PKZP

mgr Agnieszka Wojtas
tel.: +48 17 872 10 44 

 

Zakres przedsięwzięć Działu Płac

 • Całokształt spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych, zasiłków ZUS.
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzanie go do Urzędu Skarbowego.
 • Potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oraz przekazywanie ich do ZUS wg raportów rozliczeniowych.
 • Całokształt spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników cudzoziemców z państw unijnych wg przepisów obowiązujących na terenie miejsca zamieszkania.
 • Przelewanie, wg zleceń pracowników, wynagrodzeń na rachunki bankowe i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 • Sporządzanie informacji o dochodach rocznych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-ów).
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z potrąceniami od wynagrodzeń: egzekucji, alimentów, czynszów, pożyczek PKZP, ZFŚS, ubezpieczeń itp. (potrącanie, przelewanie na konta wierzycieli).
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach.
 • Stała współpraca z Działem Księgowości w zakresie podziału wynagrodzeń osobowych na konta kosztowe Uczelni - sporządzanie dekretów wynagrodzeń.
 • Dokonywanie (na decyzje ZUS) rozliczeń składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania osobowego funduszu płac wg działalności i stanowisk.
 • Całokształt spraw związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową.
 • Zgłaszanie, wyrejestrowywanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne doktorantów i studentów obcokrajowców.
 • Archiwizowanie dokumentów płacowych, kart wynagrodzeń i pozostałych dokumentów.