Dział Płac

Dział Płac
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokoje nr 9, 10a
e-mail: [email protected]

 

pokój 10a

Kierownik Działu
mgr inż. Elżbieta Hader
tel.: +48 17 872 12 92

pokój 9

Zastępca Kierownika
Dorota Karwasz
tel.: +48 17 872 10 44

mgr Anna Bereś
mgr Monika Bosek
mgr Ewelina Kłósek
mgr inż. Magdalena Kogut
mgr Anita Przybyła
mgr Karina Paściak
mgr Iwona Trybała
mgr Marzena Nycz
lic. Marta Skóra

PKZP

mgr Agnieszka Wojtas
tel.: +48 17 872 10 44 

 

Zakres przedsięwzięć Działu Płac

 • Całokształt spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych, zasiłków ZUS.
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzanie go do Urzędu Skarbowego.
 • Potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oraz przekazywanie ich do ZUS wg raportów rozliczeniowych.
 • Całokształt spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników cudzoziemców z państw unijnych wg przepisów obowiązujących na terenie miejsca zamieszkania.
 • Przelewanie, wg zleceń pracowników, wynagrodzeń na rachunki bankowe i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 • Sporządzanie informacji o dochodach rocznych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-ów).
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z potrąceniami od wynagrodzeń: egzekucji, alimentów, czynszów, pożyczek PKZP, ZFŚS, ubezpieczeń itp. (potrącanie, przelewanie na konta wierzycieli).
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach.
 • Stała współpraca z Działem Księgowości w zakresie podziału wynagrodzeń osobowych na konta kosztowe Uczelni - sporządzanie dekretów wynagrodzeń.
 • Dokonywanie (na decyzje ZUS) rozliczeń składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania osobowego funduszu płac wg działalności i stanowisk.
 • Całokształt spraw związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową.
 • Zgłaszanie, wyrejestrowywanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne doktorantów i studentów obcokrajowców.
 • Archiwizowanie dokumentów płacowych, kart wynagrodzeń i pozostałych dokumentów.