Dział Księgowości Majątkowej

Dział Księgowości Majątkowej
tel.: +48 17 872 10 50
e-mail: [email protected]

Kierownik Działu
mgr Bożena Traore
pokój nr 20
tel.: +48 17 872 10 50

mgr Beata Malec
pokój nr 20
tel.: +48 17 872 10 50

mgr Agnieszka Kuszewska
mgr inż. Katarzyna Matuła
mgr inż. Jolanta Żytecka-Grych
pokój nr 19
tel.: +48 17 872 10 51

 

Zakres przedsięwzięć Działu Księgowości Majątkowej

 • Kontrola, weryfikacja i dekretacja dokumentów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, materiałów w przerobie, produktów, metali szlachetnych, księgozbioru i czasopism oraz inwentarza żywego.
 • Ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania oraz wszelkich operacji z nimi związanych.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników majątku trwałego.
 • Ewidencja aktywów trwałych w programach komputerowych.
 • Ewidencja ilościowa aktywów trwałych obcych będących w użyczeniu UR, gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntu.
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa polikwidacyjnego majątku trwałego.
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na amortyzację podatkową i bilansową.
 • Rozliczanie skontrum i powstałych w ich wyniku braków względnych
  i bezwzględnych księgozbioru UR - wystawianie not obciążeniowych w przypadku zawinionych braków bezwzględnych księgozbioru UR oraz innych zawinionych niedoborów i szkód.
 • Kontrola i weryfikacja planu inwentaryzacji rzeczowych aktywów Uczelni oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 • Kontrola i nadzór nad powierzaniem odpowiedzialności materialnej pracownikom.
 • Okresowa weryfikacja stanów wszystkich składników aktywów z Działem Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych Uczelni.
 • Przygotowywanie danych o aktywach trwałych UR do ubezpieczeń majątkowych i rozliczanie składek ubezpieczeniowych we współpracy z Działem Administracji.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i załączników do sprawozdania finansowego.