Dział Finansowy

Kierownik Działu
mgr Urszula Motyka
tel.: +48 17 872 14 66
tel.: +48 17 872 11 28
e-mail: [email protected]
           [email protected]

Z - ca Kierownika Działu
Halina Gniewek
tel.: +48 17 872 10 52
e-mail: [email protected]

mgr Edyta Kiełb
mgr inż Anna Król-Wisz
mgr inż. Małgorzata Lubelczyk
mgr Liliana Młynek
Małgorzata Nowakowska
Karolina Wiercioch


tel.: +48 17 872 11 05
e-mail: [email protected]

mgr Bożena Drygaś
mgr Diana Walewicz

Zakres przedsięwzięć Działu Finansowego

 • Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzanie do wypłaty wszelkich dokumentów wynikających z dokonanych operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie rejestru pobranych dewiz i rozliczanie zleceń płatniczych w walutach obcych.
 • Prowadzenie rejestru, sprawdzanie i zatwierdzanie do wypłaty rachunków z umów o dzieło i zlecenia.
 • Prowadzenie rejestru, sprawdzanie, wyjaśnianie i kompletowanie dokumentów stanowiących podstawy dokonania przelewu środków pieniężnych ze wszystkich kont bankowych UR.
 • Wprowadzanie do systemu FK wszystkich dokumentów.
 • Zakładanie kont dostawców i odbiorców.
 • Sporządzanie list płatniczych do kasy PBS.
 • Sporządzanie rejestru i dokonywanie wysyłki pocztowej należności gotówkowych.
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich faktur VAT obciążeniowych, wychodzących z Uczelni, prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług, uzgadnianie stanów kont z Działem Księgowości i Kosztów, sporządzanie w tym zakresie deklaracji VAT.
 • Prowadzenie szkolenia osób upoważnionych do wystawiania faktur VAT i innych dokumentów jednostek UR.
 • Weryfikowanie dokumentacji dotyczącej podatku od nieruchomości i sporządzanie deklaracji.
 • Dokonywanie wszelkich przelewów krajowych i zagranicznych z wszystkich kont bankowych.
 • Sporządzanie wzorów podpisów kierowników jednostek UR i do Banku, zakładanie kont bankowych, lokat, występowanie z wnioskami do US i ZUS o różnego typu zaświadczenia, o karty bankowe.
 • Przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum.

Planowanie

 • Sporządzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego we współpracy z wydziałami oraz jednostkami finansowanymi centralnie, planowanie funduszu pomocy materialnej w oparciu o dotację i planowane przychody własne.
 • Podział dotacji rocznej we współpracy z Działem Spraw Osobowych, Działem Spraw Studenckich, Działem Toku Studiów i Akredytacji, Działem Współpracy z Zagranicą oraz Działem Nauki.
 • Sporządzanie planu według obowiązujących wzorów MNiSW.
 • Kontrola wykonywania budżetu w układzie miesięcznym oraz informowanie o wykonaniu budżetu Rektora i Prorektorów, Kanclerza i Zastępców, wszystkich jednostek objętych planem.
 • Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.