Wyjazdy studentów

 

ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ZA GRANICĘ

 

1. Złożenie Wniosku o wyjazd zagraniczny (poza programem Erasmus+)

Student Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zamierza wyjechać służbowo za granicę składa w Dziale Współpracy z Zagranicą (pokój nr 26, Al. Rejtana 16 C) - minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem - Wniosek o wyjazd zagraniczny zatwierdzony Dziekana Kolegium.

Dziekan Wydziału określa wysokość środków finansowych przyznanych studentowi na wyjazd służbowy oraz źródło finansowania.

Do wniosku należy dołączyć:

-  program konferencji, zaproszenie - w przypadku wyjazdu na konferencję

- krótki program pobytu, zaproszenie - w przypadku wyjazdu w celu realizacji tematu badawczego, wyjazdu na staż

Po zatwierdzeniu wyjazdu przez Rektora/Pełnomocnika, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą rejestruje wyjazd studenta w systemie EOD.

Przy wyjeździe grupowym studentów UR, opiekun grupy składa podanie o zgodę wyjazd z podaniem szczegółów wyjazdu oraz źródła finansowania. Do podania powinna zostać dołączona lista studentów (nazwisko, imię, kierunek studiów, PESEL).

 

2. Koszty podróży

- Zakup biletu

Studenci wyjeżdżający służbowo za granicę dokonują osobiście rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych i promowych.
Do Działu Współpracy z Zagranicą należy dostarczyć fakturę wystawioną na Uniwersytet Rzeszowski (Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, NIP 813-32-38-822).
 

- Podróż samochodem prywatnym

Student podróżujący samochodem prywatnym składa wraz z Wnioskiem o wyjazd zagranicznypodanie oraz  umowę o użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

Rozliczenie następuje po powrocie na podstawie złożonej ewidencji przebiegu pojazdu

 

3. Diety

Dział Współpracy z Zagranicą nalicza diety pobytowe, hotelowe i dojazdowe zgodnie ze stawkami uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Diety naliczane są do wysokości środków finansowych przyznanych przez władze Kolegium na wyjazd studenta.

Zwrot kosztów podróży i diet nastąpi po powrocie studenta z zagranicy do wysokości  przyznanych środków.

 

4. Ubezpieczenie

Wyjazd do krajów objętych ubezpieczeniem NFZ. Dodatkowo zaleca się wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Na wyjazd do pozostałych krajów studenci UR zobowiązani są wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

5. Formalności wizowe

Wyjeżdżający służbowo za granicę załatwiają formalności wizowe osobiście w działach wizowych ambasad i konsulatów lub za pośrednictwem biur turystycznych.
W razie potrzeby Dział Współpracy z Zagranicą przygotowuje pismo do odpowiedniej ambasady/konsulatu potwierdzające wyjazd służbowy i wydaje je osobie wyjeżdżającej.

Rozliczenie za zakup wizy następuje po powrocie studenta z wyjazdu służbowego na podstawie rachunku za wizę (akceptowana jest kopia) oraz kopii wizy.

 

6. Rejestracja w systemie Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca polskim obywatelom zarejestrowanie się w systemie Odyseusz przy każdej podróży zagranicznej

https://odyseusz.msz.gov.pl/

 

7. Rozliczenie wyjazdu służbowego

Do 7 dni po powrocie, wyjeżdżający zobowiązany jest do rozliczenia się z wyjazdu. W Dziale Współpracy z Zagranicą należy złożyć:

- wypełnione oświadczenia do rozliczenia podróży służbowej

- rachunek za nocleg (wystawione na Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, NIP 813-32-38-822)

- bilety, karty pokładowe, fakturę za zakup biletu

- sprawozdanie z wyjazdu

 

Zasady wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ dostępne są TUTAJ.

Zasady wyjazdów w ramach projektów realizowanych przez UR znajdują się na stronach poszczególnych projektów.

 

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

ul. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów

 

mgr Aleksandra Dańczyszyn - [email protected]ur.edu.pl - tel. +17 872 10 23