Zadania pracowników Działu Współpracy z Zagranicą

 

 • Prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem i realizacją umów o współpracy bezpośredniej pomiędzy uczelniami zagranicznymi a UR.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami pracowników i studentów UR za granicę - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wyjazd, stały kontakt z partnerami zagranicznymi, uzgadnianie z partnerami zagranicznymi przedmiotów zaliczanych przez studentów, programu praktyk, programu szkolenia, tematyki przeprowadzanych zajęć, kontrola i rejestracja wyjazdów, przygotowywanie do wyjazdów studentów i pracowników UR, wypłacanie dofinansowania,  rozliczanie wyjazdów, stały kontakt e-mailowy ze studentami przebywającymi za granicą.
 • Prowadzenie spraw związanych z  przyjazdami cudzoziemców w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, realizację tematów badawczych, itp. - formalna kontrola i rejestracja przyjazdów, merytoryczne i finansowanie rozliczanie przyjazdów, przygotowywanie pobytu gości we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, uzgadnianie z partnerami zagranicznymi przedmiotów zaliczanych przez studentów w UR (studia semestralne lub roczne), stały kontakt e-mailowy ze studentami studiującymi w UR.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów międzynarodowych, a w szczególności Programu Erasmus+ z krajami programu oraz krajami partnerskimi.
 • Prowadzenie spraw związanym z projektem PO WER - Erasmus+
 • Przygotowywanie aplikacji o przystąpienie do programów międzynarodowych.
 • Pozyskiwanie międzynarodowych partnerów dla wszystkich kierunków i wydziałów UR.
 • Propagowanie idei wymiany międzynarodowej wśród studentów i pracowników
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagranicznymi ofertami stypendialnymi (staże, studia, kursy językowe, „misje profesorskie”, realizacja tematów badawczych, etc).
 • Informowanie studentów i pracowników o możliwościach wyjazdów zagranicznych i niezbędnych dokumentach
 • Przygotowywanie sprawozdań z prowadzonej przez UR współpracy międzynarodowej na Senat, do MNiSzW, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Komisji Europejskiej w Brukseli itp.
 • Prowadzenie spraw związanych z pobytem cudzoziemców, otrzymujących stypendia rządu polskiego, Kasy Mianowskiego itp.
 • Przesyłanie raportów oraz comiesięcznych wniosków o dokonanie płatność do NAWA w Warszawie.
 • Prowadzenie korespondencji oraz przeprowadzanie rozmów ze studentami i pracownikami z zagranicy w języku polskim i angielskim.
 • Przygotowywanie aktualnych informacji na stronę internetową Działu, do Gazetki Uniwersyteckiej.