Aktualne konkursy

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI 2021

 

Planowany harmonogram konkursów w 2021 roku -  Narodowe Centrum Nauki

Harmonogram konkursów 2021 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Aktualne konkursy NCN

 1. Konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

 

 1. Konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSFtrwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

 

 1. Konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczegodziałania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostanie zamknięty 30 września 2021 r. o godzinie 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

 

 1. Konkurs T-AP na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities. Harmonogram konkursu:
 • Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.,
 • Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania,
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021

5.       Konkurs DIOSCURI - Max-Planck-Gesellschaft (MPG) i NCN otwierają czwarty nabór Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy internetowej do 15.06.2021 r. https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/call-announcement 

 1. Konkursu Weave-UNISONO organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu Weave w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Konkurs Weave-UNISONOjest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

 

 1. Konkurs TANGO 5 - Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00)z podziałem na rundy: 
 • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
 • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

 

8. Konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego ŁaduO finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2021