Aktualne konkursy

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI 2020

 

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCN

Konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r. do godz. 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

----------------------------------------------

Międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 2 jest organizowany przez NCN z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie SHENG 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2

----------------------------------------------

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

  • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO- w przypadku wniosków krajowych. (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
  • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu(najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) - w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii  (zwanymi dalej partnerskimi zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

----------------------------------------------------------------

Konkurs TANGO 5 - Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00) z podziałem na rundy:

  • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
  • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

----------------------------------------------------------------

Konkurs JPND - na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech  zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal): 2 marca 2021 r., 15:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2021 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 29 czerwca 2021 r., 15:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 6 lipca 2021r.
  • Wyniki konkursu: październik 2021 r.

W konkursie JPND 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2021

----------------------------------------------------------------

Konkurs ChistERA 2020 na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions, Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET (Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 8 marca 2021 r.)

W konkursie CHIST-ERA Call 2020 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2020

----------------------------------------------------------------

Konkurs JPIAMR na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr/ogloszenie-jpiamr2021 Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do: udziału w webinarium, które odbędzie się 28 stycznia o godz. 15:00 CET. Rejestracja na wydarzenie pod adresem https://invajo.com/l/IxlLhJbppQ

 

 

AKTUALNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCBiR

 

W związku z uruchomieniem przez NCBiR nowej strony internetowej poniżej zamieszczam link do bazy aktualnych konkursów gdzie należy wyfiltrować interesujący Państwa zakres projektu, https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa