Aktualne konkursy

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI 2020

 

AKTUALNE KONKURSY NCN

Konkurs OPUS 20 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

Konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.
Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

Konkurs dwustronny BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). UWAGA! Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

Konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

Konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodivrestore/ogloszenie2020?language=pl

AKTUALNE KONKURSY NCBiR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Termin naboru wniosków do 31 grudnia 2020 r. https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 7/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Agrotech na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Termin naboru wniosków do 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00). https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/

Konkurs Nr 11/2020 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Składanie wniosków od 21.10.2020 r., od godz. 9.00 do 20.11.2020 r., do godz. 16.00. https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/ogloszenie-konkursu-nr-112020-runda-1-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozw/