UWAGA !!! Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ubiegających się o stypendia od r.ak. 2017/2018

15.03.2017

UWAGA !!!

dnia 1 marca 2017 roku weszło w życie Zarządzenie wprowadzające Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

 

ZMIANY W REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Aneks nr 2

Regulamin i załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄ ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

 • zmiany, które zostały określone w zał. nr 10 do Regulaminu dotyczą m. in.:
 • Średnią ocen, stanowiącą kryterium przyznania stypendium, jest średnia arytmetyczna wyliczana jako suma wszystkich ocen z egzaminów i przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę, w tym również ćwiczenia kończące się zaliczeniem na ocenę (dotychczas brano pod uwagę tylko oceny z egzaminów), podzielona przez liczbę tych ocen, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, według zasad matematycznych; przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się również oceny z egzaminów i zaliczeń poprawkowych, komisyjnych (zgodnie z Regulaminem studiów UR),

 

 • średnią ocen należy potwierdzić w Dziekanacie (Wydziału na którym student studiuje w roku akademickim, na którym ubiega się o przyznanie świadczenia) we wniosku zał. nr 6 do Regulaminu.

 

 • zał. nr 6-A – osiągnięcia naukowe

 

 • zał. nr 6-B – osiągnięcia artystyczne

 

 • zał. nr 6-C – osiągnięcia sportowe

 

 • za osiągnięcie naukowe: „aktywna działalność o charakterze naukowym w Samorządzie Studentów, kole naukowym lub organizacji studenckiej” można uzyskać max. 15 pkt. (3 pkt. za każde koło lub organizację),

 

 • za osiągnięcie artystyczne: „wystawy  w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym” można uzyskać max. 25 pkt. za wystawy indywidualne (5 pkt. za każdą) lub 15 pkt. za wystawy zbiorowe (3 pkt. za każdą)

NIE JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE PRESTIŻU WYSTAWY !!!

 

 • za osiągnięcie artystyczne: koncerty, recitale, przedstawienia teatralne, występy artystyczne, taneczne, (indywidualnie lub w grupie artystycznej) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym” można uzyskać za koncerty solowe max. 25 pkt. (5 pkt. za każde) lub za koncerty grupowe max. 15 pkt. (3 pkt. za każde).

 NIE JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE PRESTIŻU IMPREZY !!!

 

 • osiągnięcie artystyczne: „Reprezentowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego indywidualnie lub  w grupie artystycznej prowadzonej przez Uczelnię (np. Resovia Saltans, Chór Akademicki) w prestiżowych imprezach artystycznych” zostało usunięte z katalogu osiągnięć artystycznych.

 

 • potwierdzenie osiągnięć sportowych przez przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim, właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych, dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego lub przedstawiciela zarządu KU AZS UR lub trenera student ma obowiązek uzyskać na wniosku – zał. 6-C – podpis
   i pieczęć imienna
  (nie jak do tej pory na załączonych dokumentach potwierdzających uzyskane osiągnięcia).

 

 

 

PONADTO OKREŚLONO TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA W SEMESTRZE LETNIM DANEGO ROKU AKADEMICKIEGO MIANOWICIE:

W przypadku studentów, którzy rozpoczynają I rok studiów II stopnia od semestru letniego w danym roku akademickim:

 1. świadczenia pomocy materialnej przyznawane są do końca danego roku akademickiego (na okres 4 miesięcy - od marca do czerwca),

 

 1. w kolejnym roku akademickim studenci zobowiązani są do złożenia nowego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego/w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (w wersji elektronicznej i papierowej) dołączając dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznaje się do końca danego roku akademickiego, niezależnie od roku studiów studenta,

 

 1. w kolejnym roku akademickim studenci zobowiązani są do złożenia nowego wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (w wersji elektronicznej i papierowej), chyba że podstawą ubiegania się o stypendium Rektora są te same osiągnięcia, na podstawie których student ubiegał się o przyznanie świadczenia w I semestrze bieżącego roku studiów, wówczas student składa wraz z wnioskiem stosowne oświadczenie w tej sprawie (zawarte we wniosku).  Studenci mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Rektora po każdym zaliczonym roku studiów.

 

 1. studenci, którzy pobierali stypendium socjalne na IV roku studiów I stopnia, a ich sytuacja materialna nie uległa zmianie; na I roku studiów II stopnia składają wraz z wnioskiem stosowne oświadczenie w tej sprawie (zawarte we wniosku). Nie mają oni obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających dochód rodziny, z zastrzeżeniem, że składają oni wniosek o przyznanie świadczenia do tej samej Komisji Stypendialnej (tego samego Wydziału).

 

PAMIĘTAJ !!!

Student ma obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibach Komisji odpowiednio w Dziekanacie danego Wydziału  lub Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych we wskazanych w Regulaminie terminach tj.::

dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,

dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

W przypadku wielokrotnego złożenia wniosku przez studenta w wersji elektronicznej student ma obowiązek usunąć nieprawidłowe wnioski w systemie.

 

UWAGA!!!

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie w terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

 

 

 

WAŻNE !!!!

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność.