Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań

10.04.2018

I Konferencja Doktorantów

Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

 

Szanowni Państwo!

Pragniemy przekazać Państwu zaproszenie na I Konferencję Doktorantów pn. Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań,  organizowaną przez Doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierownictwem naukowym Kierownika studiów doktoranckich dr hab. Beaty Szluz, prof. UR.
           

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2018 roku, w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Pigonia 1
w Rzeszowie.   

Konferencję zaplanowano w formule tzw. Warsztatów mistrzów. Naszym celem jest stworzenie młodym badaczom  możliwość kontaktu z wybitnymi profesorami, poznania nowych teorii socjologicznych i kierunków badań. Warsztaty umożliwią zaprezentowanie koncepcji lub elementów przygotowywanych rozpraw doktorskich, prowadzonych badań oraz będą miejscem debaty nad poruszanymi kwestiami, co więcej pozwolą poznać tematykę badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach oraz wymienić doświadczenia badawcze. Pragniemy stworzyć dogodne warunki do wymiany poglądów
 twórczych dyskusji. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie umożliwi uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie współpracy międzyuczelnianej, pomoże w integracji młodych naukowców z całej Polski, co być może zaowocuje podjęciem w przyszłości wspólnych projektów badawczych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy Doktorantów i młodych pracowników nauki prowadzących badania z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych. Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia, podczas których prelegenci przedstawią planowane lub realizowane projekty badawcze. Po prezentacji każdego projektu nastąpi dyskusja z udziałem ekspertów. Warsztaty odbędą się w ramach 4 paneli tematycznych:

 

I. Problemy społeczne, praca socjalna, socjologia rodziny.

II. Badania nad kulturą, społeczeństwo informacyjne.

III. Rozwój regionalny i socjologia miasta

IV.  Socjologia pracy i gospodarki, samorząd terytorialny i społeczności lokalne.

Komitet Organizacyjny:

Mgr Izabela Bentkowska-Furman - Przewodnicząca         
Mgr Paweł Szczęch - Zastępca Przewodniczącej

Sekretarze konferencji:         
Mgr Iryna Drozd       
Mgr Beata Jamrógiewicz      
Mgr Marta Kisała Bednarz   
Mgr Agata Sulikowska-Dejena        
Mgr Andrzej Wajda

Koszt uczestnictwa: 150 zł (opłata obejmuje przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym)

Terminy:

do 15.05.2018 r. przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa

do 18.05.2018 r. przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu

do 31.05.2018 r. wniesienie opłaty konferencyjnej

do 20.05.2018r. przesłanie programu konferencji

do 30.06.2018r. przesłanie tekstu do publikacji

 

Organizatorzy planują wydanie recenzowanych artykułów naukowych, które ukażą się
w numerze specjalnym „Młodej Humanistyki” - czasopiśmie punktowanym na liście MNiSW (3 punkty). Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres
e-mail: [email protected]. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.socjologia.rzeszow.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!
Komitet organizacyjny