Poszukiwani partnerzy do szkoleń!

16.03.2018

Grupa robocza Katedry Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego poszukuje partnerów do realizacji programu szkoleń dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr  medycznych, konkurs nr  POWR. 05.04.00-IP.05-00-007/18).
Grupą docelową szkolenia są ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni.

Partnerami mogą być

- uczelnie wyższe kształcące na kierunku lekarskim lub/i pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub/i zdrowie publiczne i nie posiadające negatywnej oceny PKA na ww. kierunkach

lub

- podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co najmniej 100 osób – pracowników sektora ochrony zdrowia tożsamych z planowaną grupą grupa docelową w projekcie (ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych).


Chętni proszeni są o zgłaszanie się drogą mailową na adres Instytutu Położnictwa i ratownictwa Medycznego Wydziały Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego: 
E-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2018 r.