Pierwsza nagroda za pracę magisterską na Wydziale Ekonomii UR w XX edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecz

27.12.2018

W dniu 20 grud­nia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyła się gala wręc­zenia nagród w XX edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

W kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich pierwszą nagrodę zdobyła praca magisterska absolwentki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Ekonomii) mgr Moniki Rudy pt. „Przed­siębior­czość stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego jako sty­mu­la­tor udanego wejś­cia na rynek pracy”.
Pro­mo­torem pracy była prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz.

Hon­orowy Patronat nad uroczys­toś­cią objął Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.