Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

08.09.2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera z innych niż Rzeczpospolita Polska państw w ramach współpracy ponadnarodowej w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa (Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16).

Więcej informacji w plikach do pobrania.