Nominacja profesorska

22.02.2018

22 lutego 2018 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego JM prof. Sylwester Czopek, Rektor UR wręczył akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego ks. prof. Stanisławowi Nabywańcowi z Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

 

Serdecznie gratulujemy.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń

 

Ks. prof. Stanisław Nabywaniec

Urodził się w 1958 w Zasławiu koło Zagórza. Dwa lata później zamieszkał wraz z rodziną w Krzywem, gdzie w 1973 ukończył szkołę podstawową. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. Tam też w 1977 zdał maturę i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W 1983 uzyskał tytuł magistra teologii z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym samym roku 29 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie.

 

1 sierpnia 1983 podjął pracę jako wikariusz w parafii w Ustrzykach Dolnych, po czym po 3 latach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na swoją macierzystą uczelnię. W 1989 objął stanowisko kapelana domu prowincjonalnego Sióstr Służebniczek NMP (Starowiejskich) w Prałkowcach. W 1991 uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii o specjalności historia Kościoła na podstawie pracy pt. Diecezja przemyska grecko-katolicka 1772-1795, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Bolesława Kumora. W sierpniu tego samego roku został wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie oraz katechetą w miejscowej Szkole Podstawowej nr 23 oraz duszpasterzem akademickim dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Jednocześnie prowadził Duszpasterstwo Akademickie "Przystań", a także wykładał na rzeszowskiej uczelni etykę.

 

W 1992 po utworzeniu przez papieża Jana Pawła II diecezji rzeszowskiej został inkardynowany do niej. W roku akademickim 1992/1993 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie, gdzie prowadził kwerendę archiwalną do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce oraz odbył studia w zakresie nauk Kościołów orientalnych na Papieskim Instytucie Wschodnim. Po powrocie do kraju został starszym asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych Instytutu Historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Równolegle pracował jako wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 1999 Rada Wydziału Teologii KUL nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii o specjalności historia Kościoła na podstawie rozprawy nt. Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkiewicza 1762-1778.

 

Po habilitacji został profesorem nadzwyczajnym na rzeszowskiej uczelni pedagogicznej, przekształconej rok później w Uniwersytet Rzeszowski. Został tam kierownikiem Zakładu Historii Kościoła, a następnie od 2007 Zakładu Historii Nowożytnej. W latach 2002-2005 oraz 2008-2012 pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora, w latach 2005-2008 dyrektora Instytutu Historii. 16 października 2012 prezydent Polski Bronisław Komorowski wręczył mu nominację profesorską.

 

Został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

 

za: wikipedia.pl