Narodowy Kongres Nauki — konferencja "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej"

19.01.2017

Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej

Termin: 26-27 stycznia 2017 r. (czwartek, piątek)

Współorganizator: Uniwersytet Śląski

 

Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego zależy od jakości kadry naukowej
i dydaktycznej. Fundamentalną rolę w kształtowaniu tej jakości odgrywają studia doktoranckie i staże podoktorskie. Pod tym względem diagnoza sytuacji w naszym kraju nie jest korzystna. Dotyczy to zarówno samych studiów, jak i jakości doktoratów i habilitacji (przy istniejącym zróżnicowaniu między dyscyplinami i wydziałami). Trzeba podnieść poziom doktoratów i studiów doktoranckich, poprawić system uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, doprowadzić do tego, by dyplom doktora gwarantował gruntowną znajomość i umiejętność stosowania najbardziej nowoczesnego warsztatu badawczego.

Uporządkowania wymagają dotychczasowe kryteria uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych obecnie oparte jedynie na spełnianiu warunku minimum kadrowego, co nie zawsze gwarantuje doktorantom kształcenie na odpowiednim poziomie i w kontakcie z wysokiej jakości badaniami naukowymi..

Rozwiązać trzeba też problem interdyscyplinarności. Przełomowe odkrycia dokonywane są częstokroć ponad granicami wąsko zdefiniowanych dyscyplin. Natomiast w Polsce mury między dyscyplinami budowane są od momentu przyznawania dyplomów, po definiowanie minimów kadrowych w zakresie uprawnień.

Fundamentalną kwestią jest też polityka kadrowa uczelni. Dotyczy to sytemu rekrutacji, ścieżki kariery, oceny i motywacji, oraz stopni i tytułów naukowych. Należy na nowo zdefiniować proces oceny indywidualnej pracowników naukowych i dydaktycznych, by sprzyjał on motywacji do doskonalenia zawodowego i wzrostu jakości pracy badawczej i kształcenia. Trzeba ułatwić i stymulować mobilność kadr naukowych i dydaktycznych między sektorem akademickim a pozaakademickim i między ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą? Bardzo duże znaczenie ma wsparcie finansowe rozwoju i poziom wynagrodzeń, które mogą uzyskiwać młodzi naukowcy, zwłaszcza wyróżniający się zaangażowaniem i efektami.