Narodowy Kongres Nauki — konferencja "Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego"

19.01.2017

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

Termin: 25-26 maja 2017 r. (czwartek, piątek)

Współorganizator: Politechnika Łódzka we współpracy

z Uniwersytetem Łódzkim

 

Zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych tworzą bodźce motywujące instytucje sektora akademickiego do podejmowania określonych kierunków aktywności. Dotacje budżetowe: podstawowa - w obszarze działalności dydaktycznej oraz statutowa - na finansowanie działalności badawczej stanowią podstawowy strumień środków dla instytucji akademickich. Sposób podziału dotacji określony jest w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanych na podstawie odpowiednich delegacji ustawowych.

Sposób obliczania dotacji na zadania związane z kształceniem studentów, algorytm, ma za sobą już długą historię. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło ostatnio działania mające zwiększyć znaczenie czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową.

Rozważane też są zmiany koncepcji finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.

Trzeba rozstrzygnąć jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.

Rozważenia wymagają również zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków, którymi zarządzają agencje badawcze, NCN i NCBR, czy fundacje, jak np. FNP czy FRSE.