Monografia pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego w ramach projektu Interreg

06.02.2018

Pod koniec 2017 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się monografia pt. Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej na pograniczu polsko słowackim, która jest efektem działań projektu pt. Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość realizowanego w ramach programu „Interreg Polska–Słowacja 2014–2020”, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 3: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie).

Autorami rozdziałów monografii są pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Preszowskiego.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów, w których scharakteryzowano obszar objęty projektem, tj. powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, gorlicki i nowosądecki po stronie polskiej oraz okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné i Snina po stronie słowackiej. Przedstawione zostały walory przyrodnicze i kulturowe, uwarunkowania historyczne oraz problemy społeczno – gospodarcze obszaru badań. Podsumowanie prezentowanej problematyki obszarów pogranicza Polski i Słowacji stanowi analiza SWOT oraz, przeprowadzona podczas badań terenowych, identyfikacja potrzeb szkoleniowych z zakresu turystyki wiejskiej.

Publikacja ukazała się w trzech językach: polskim, słowackim oraz angielskim. Będzie nieodpłatnie dystrybuowana podczas planowanych szkoleń oraz wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.