Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 10 – lecia Studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności „FERMENT”

23.10.2018

W dniach 19 – 21 października br. Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności “FERMENT” obchodziło jubileusz 10 – lecia powstania. Wydarzenie to połączone było z międzynarodową, cykliczną konferencją naukową 10th  Anniversary of Students Scientific Group of Food Technologists “FERMENT” , 7th  International Meeting of Young Food Technologists, 6th Honey Seminar. Konferencja ta odbywała się na Wydziale Biologiczno – Rolniczym UR, a także w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej UR w Iwoniczu. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej w kościele pw. WNMP w Rzeszów – Zalesie. Podczas mszy św.  modlono się za całe środowisko akademickie UR,  studentów i opiekunów SKN TŻ „FERMENT”, a także nasz Wydział. Oficjalne obchody rozpoczął dr Maciej Kluz założyciel i opiekun SKN TŻ „FERMENT”.

Następnie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. Marek Koziorowski złożył gratulację z okazji 10 – lecia działalności koła i życzył dalszych sukcesów, jednocześnie podkreślił bogatą i aktywną działalność koła, podziękował również opiekunowi koła dr Maciejowi Kluz za jego zaangażowanie i działalność w „Fermencie”. Następnie Pan Prorektor odczytał list skierowany do członków SKN TŻ „FERMENT” przez J.M. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka. Opiekun koła przedstawił Panu Prorektorowi ponad 1000 stronnicowe sprawozdanie z działalności koła zawierające wszystkie publikacje, doniesienia konferencyjne i pozostałe aktywności jego członków oraz podziękował władzom rektorskim za wieloletnie wsparcie.. W kolejnym wystąpieniu Dziekan Wydziału Biologiczno – Rolniczego Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski złożył gratulację z okazji jubileuszu koła i życzył dalszych sukcesów. Dr Maciej Kluz podziękował Panu Dziekanowi za możliwość pracy koła w murach wydziału, a także za stworzenie bazy naukowej, dzięki której poziom badań prowadzonych przez studentów wzrósł do poziomu międzynarodowego. Następnie opiekun przedstawił sprawozdanie z 10- letniej działalności koła. Kolejna część „podziękowań” była bardzo uroczysta i odbywała się w rodzinnej atmosferze jaka panuje w kole. Opiekun koła dziękował osobom zasłużonym dla koła „FERMENT” przede wszystkim władzom rektorskim i dziekańskim, a także przybyłym zaproszonym gościom: prof. Marii Drobie, Dziekanowi Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze prof. Janowi Tomasowi, doc. dr Adrianowi Timarowi kierownikowi Instytutu Nauk o Żywności w University of Oradea, prof. Lesławowi Juszczakowi redaktorowi naczelnemu czasopisma „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, przedstawicielom Instytutu Winiarstwa z Vinniczek – Pani dyrektor Mgr. Blaženie Číkošovej, Pani kierownik Agnesie Petrickovej i Panu Peterowi Bodnarowi, prof. Andrzejowi Sybirnemu, dr hab., prof. UR Włodzimierzowi Sybirnemu, dr hab. inż., prof. UR Józefowi Gorzelanemu, dr inż. Katarzynie Marciniak – Łukasiak z SGGW, a także pracownikom WBR zasłużonym dla koła naukowego. Szczególne, emocjonalne  i ciepłe podziękowanie dr Maciej Kluz skierował do dr hab. inż., prof. UR Małgorzaty Dżugan (opiekun Sekcji Chemii i Toksykologii Żywności) z którą od 10 lat współprowadzi koło naukowe, a także do dr hab. inż., prof. UR Agaty Znamirowskiej (opiekun Sekcji Mleczarstwa) za pomoc w prowadzeniu koła i wieloletnie wsparcie. Na koniec części oficjalnej nieoczekiwanie weszła grupa absolwentów w osobach: Maciej Kurcz, Tomasz Rusin, Ewa Śliwka, Urszula Szczepan, którzy 10 lat temu w dniu 21.10.2008 r. założyli „FERMENT”. Wzbudziło to ogromną radość całej auli, a Pan Dziekan poprosił ich o opowiedzenie ich losów po ukończeniu studiów.

Na uroczystościach dr Maciej Kluz otrzymał podziękowanie od zaprzyjaźnionego koła Podróżników, które przekazał opiekun dr Jarosław Herbert, któremu również jesteśmy wdzięczni za wieloletnią przyjaźń i współpracę. 

Po części jubileuszowej rozpoczęła się konferencja naukowa – wykłady plenarne wygłosili doc. dr Adrian Timar – „Food waisting” oraz dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan „Mikro(nano)plastiki w żywności”. Następnie odbyła się sesja e-posterowa (25 wystąpień), w której studenci zagraniczni, a także naszego koła prezentowali wyniki swoich badań w krótkich 5 minutowych wystąpieniach.

Druga część konferencji odbyła się w MCEE UR w Iwoniczu, rozpoczął ją tradycyjnie 6th Honey Seminar. Podczas seminarium o miodzie wysłuchaliśmy referatu pszczelarza Marka Barzyka z  pasieki ekologicznej – Jak powstaje miód?. Następnie prof. dr hab. Andrzej Sybirny wygłosił trzeci plenary lecture pt. "Inżynieria metaboliczna drożdży dla konstruowania wydajnych producentów biopaliw oraz chemikaliów". W dalszej części seminarium o miodzie prezentowali się studenci prowadzący badania nad miodem w kole pod okiem pomysłodawczyni seminarium prof. Małgorzaty Dżugan. Następnie w sposób profesjonalny po referacie dr Moniki Tomczyk przeprowadziliśmy panel degustacyjny (hedonistyczny) wyprodukowanych we współpracy z prof. Agatą Znamirowską miodów pitnych.

Ostatnim, a zarazem najważniejszym etapem obchodów było spotkanie integracyjne studentów, działających w „Fermencie” w przeciągu 10 lat. Uczestniczyli w nim opiekunowie, absolwenci i obecni studenci, dzielili się wspomnieniami, radami i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że działalność w kole naukowym dała im wiele umiejętności, które do dzisiaj wykorzystują w swojej pracy. 

Na koniec jeszcze raz dziękujemy wszystkim przyjaciołom,  sympatykom, studentom naszego koła za wszelką pomoc jaką doświadczyliśmy w przeciągu tych 10 lat naszej działalności.

 

materiał organizatorów