KONKURS „PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA”

11.04.2017

       Nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowo-wychowawczych i szkół, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich, nauczyciele akademiccy, nauczyciele czynni zawodowo, nauczyciele emeryci z terenu Podkarpacia a także innych okolic!

       Dla Was organizujemy konkurs dotyczący wspomnień z Waszej codziennej, trudnej i mozolnej pracy z uczniem i wychowankiem.

       Każdy z Was, Drogi Nauczycielu, ma wiele do powiedzenia na temat swoich przeżyć, doświadczeń i zmagań związanych z uczniem zdolnym i tym sprawiającym kłopoty, z niecodzienną sytuacją wychowawczą, współpracą z rodzicami, środowiskiem lokalnym czy z innymi, nieraz osobliwymi sytuacjami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.

       Wychodząc naprzeciw tym tematom, chcemy Was serdecznie zachęcić do podjęcia próby podzielenia się z nami swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

       Organizatorem konkursu jest Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Konkurs „Pamiętnik Nauczyciela” objęty jest patronatem przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

       Zarówno Uniwersytet Rzeszowski jak i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku kształcą przyszłych pedagogów. To dla nich i wielu innych młodych nauczycieli doświadczenia zawodowe starszych kolegów mogą być kierunkowskazem w rozwiązywaniu problemów współczesnej edukacji.

       Pamiętamy, że rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewiczowskim. Henryk Sienkiewicz, noblista, nauczyciel i wychowawca, zwany był przez wielu „duchowym hetmanem Polaków”. Swoje dzieła tworzył w XIX wieku, pisał „ku pokrzepieniu serc”. Jeden z jego utworów to nowela pt. „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”.

       Ta krótka nowela Henryka Sienkiewicza oraz doba permanentnych reform oświaty skłoniły nas do zorganizowania tego konkursu. Zdajemy sobie sprawę, że i dzisiaj oświata boryka się z wieloma problemami, a wśród nauczycieli jest wielu herosów, których codzienna praca nie jest dostrzegana i doceniana. Wielu z nich przeżyło lub przeżywa wspaniałe chwile w swojej pracy zawodowej, a może chwile rozterek, niemocy czy bezsilności zawodowej. Napiszcie o tym!

       Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Pedagogiki PWSZ w Sanoku zapraszają wszystkich nauczycieli i zachęcają do podzielenia się przemyśleniami i refleksją na temat przebiegu swojej kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że nauczyciele okażą się wspaniałymi kronikarzami swojego dorobku, wskażą sukcesy i porażki oraz wydarzenia ważne dla ich osobistego rozwoju zawodowego.

       Dosięga nas czas reform oświatowych i być może szkoła przyszłości zmieni już niedługo swoje oblicze, a także podniesie status zawodowy nauczycieli w oczach społeczeństwa. Na to mogą mieć wpływ także pamiętnikarskie wspomnienia nauczycieli, które właśnie proponujemy opisać.

Celem tego konkursu jest ukazanie w formie pamiętnika wspomnień nauczycieli, a w tym szczególnie:

1.       Zgromadzenie wiedzy na temat indywidualnych postaci w zawodzie nauczycielskim.

2.       Poznanie przemyśleń i refleksji nauczycieli o blaskach i cieniach pracy pedagogicznej.

3.       Wyłonienie i opublikowanie oryginalnych prac.

       Dla potrzeb pracy konkursowej istotnym wydaje się zamieszczenie przez autorów następujących zagadnień:

1.       Motywacja wyboru zawodu, obierane drogi kształcenia.

2.       Sukcesy i porażki wychowawcze, edukacyjne.

3.       Działalność twórcza, pasje i zainteresowania zawodowe, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.

4.       Rozterki zawodowe.

5.       Wspieranie ucznia, uczniów, rodziców, nauczycieli.

6.       Działania na rzecz rozwoju danej placówki, pełnione funkcje, współpraca, dzielenie się zdobytą wiedzą, dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji.

7.       Wsparcie rodziny autora w rozwijaniu ambicji i pasji zawodowych.

W pracy można umieścić zdjęcia lub ilustracje związane z tematyką pamiętnika.

       Prace konkursowe mają być dostarczone w formie wydruków komputerowych wraz z dołączonym plikiem zapisanym na nośniku elektronicznym (DVD lub pendrive).

       Termin składania prac: od 15 lutego do 1 czerwca 2017 roku w Zakładzie Pedagogiki PWSZ w Sanoku – ul. Mickiewicza 21, pokój 106 osobiście lub przesłane pocztą na adres: PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21, pokój 106 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Pamiętnik Nauczyciela”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu20 czerwca 2017 roku.

       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zakładu Pedagogiki PWSZ w Sanoku w dniu 20 czerwca 2017 r., a laureaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

       Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2017 r. w auli PWSZ w Sanoku.

       Spośród przysłanych prac wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: nauczycieli przedszkoli i szkół różnego szczebla, nauczycieli akademickich, nauczycieli emerytów z podziałem na placówki różnego typu (w zależności od ilości prac).

Skład komisji konkursowej:

mgr Maria Kuzin PWSZ w Sanoku

dr Katarzyna Serwatko PWSZ w Sanoku

dr hab. prof. UR Wojciech Walat

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

1.       Kryterium merytoryczne: bogactwo treści, oryginalność, ujmująca tematyka, własne przemyślenia, ocena wydarzeń, ich wpływ na dalsze losy bohatera pamiętnika lub autora.

2.       Kryterium techniczne: tekst w postaci wydruku komputerowego – czcionka Times New Roman wielkość 12; odstęp między wersami – 1,5; tekst wyrównany; tytuły i podtytuły – wielkość 14; numeracja stron; tekst na kolejnych stronach; ilość znaków – około 20 000 (12 stron).

       Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia prac nie spełniających wymogów formalnych. Przysłane prace pozostają własnością organizatora.

 

NAGRODY dla zwycięzców:

I miejsce- 2000 zł

II miejsce- 1000 zł

III miejsce- 500 zł

Prace należy dostarczać z dopiskiem:

       Konkurs „Pamiętnik Nauczyciela”. Do pracy powinny być dołączone dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, staż pracy, typ szkoły lub placówki, stopień specjalizacji, stopień awansu zawodowego, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail. Prace należy własnoręcznie podpisać. Dla potrzeb publikacji prac można użyć pseudonimu zamiast imienia i nazwiska autora (w takim przypadku prosimy o jego podanie).

       Zwycięskie prace oraz wybrane spośród nadesłanych zostaną opublikowane w monografii pt. „Pamiętnik Nauczyciela”, której wydanie planowane jest na koniec 2017 roku. Nauczyciele zostaną poinformowani o terminie spotkania i wręczenia monografii w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       W sprawie pracy konkursowej można kontaktować się telefonicznie z mgr Marią Kuzin, tel. 607 642 519 .