DECYZJE ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ - terminy odbioru

28.10.2016

Decyzje będą wydawane w budynku A2 przy al. Kopisto 2a – Dział Kształcenia – Sekcja Spraw Socjalnych – pok. 106 w godz. od 9.00-14.00

w terminie 7 listopada – 21 listopada 2016 r.

 

Studenci i doktoranci zobowiązani są do odbioru decyzji osobiście (za okazaniem legitymacji lub dowodu osobistego)

 

UWAGA !!!

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym:

  1. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Oznacza to, że stypendium Rektora nie może otrzymać student, który ukończył studia magisterskie (jednolite magisterskie lub II stopnia) albo po ukończeniu studiów I stopnia ubiega się o stypendium na innym kierunku również studiów I stopnia.

  1. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo I roku studiów drugiego stopnia (pod warunkiem, że rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. kolejnych 365 dni)

Oznacza to, że stypendium Rektora nie może otrzymać student I roku II stopnia, który rozpoczął studia II stopnia (1 październik danego roku) po upływie 365 dni od ukończenia studiów I stopnia (data obrony pracy licencjackiej).

  1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów (w tym także w różnych uczelniach) może pobierać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. W przypadku uzyskania prawa do pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku student zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie uczelni.

 

                W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, które stanowią podstawę do uzyskania  negatywnej decyzji w sprawie przyznania świadczenia należy w terminie 7 dni od ich zaistnienia powiadomić o tym fakcie właściwą Komisję Stypendialną. Jeżeli student uzyska świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych, nienależnie pobrane przez studenta świadczenia podlegają zwrotowi pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.