UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  1. do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  2. bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  3. bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
 2. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu.
 3. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 
 4. Studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

Warunkiem opłacania przez Uniwersytet Rzeszowski składek na ubezpieczenie zdrowotne za studenta/doktoranta jest zgłoszenie się studenta/doktoranta w Dziekanacie i złożenie:

 • wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
 • druku ZUS ZZA tj. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Niezgłoszenie się we właściwym dla danego kierunku dziekanacie w ciągu 4 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta i obowiązek ponoszenia przez niego kosztów za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym ZUS ZZA, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, bądź objęcia studenta/doktoranta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktoranta wygasa po upływie 30 dni od ukończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

Student/doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy Dziekanat:

 • o zmianie danych: swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZZA lub ZCNA)
 • o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, Uczelnia ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.
                                                                                                

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - OBCOKRAJOWCÓW

 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.
 • Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na wiek) odprowadza Uczelnia.
  Procedurę ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, o którym powyżej określają Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016 z dnia 5.09.2016 r.
 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA i nie posiadający polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia i sami opłacać miesięczną składkę zdrowotną.

 

       -----------------------

      Narodowy Fundusz Zdrowia - Podkarpacki Odział Wojewódzki w Rzeszowie
      ul. Zamkowa 8
      35-032 Rzeszów
      tel.  (017) 86 04 100
      http://www.nfz-rzeszow.pl

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Telefoniczna Informacja Medyczna r-BIT       Tel. 94 39

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------