ZAPOMOGA I STYPENDIUM dla osób niepełnosprawnych
W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

ZAPOMOGA

Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów.

W okresie zagrożenia epidemicznego zapomogę przyznaje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy sporządzić wg wzoru - wzór wniosku o zapomogę w okresie zagrożenia epidemicznego

Uwaga!!! zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresie zagrożenia epidemicznego zapomogę przyznaje Rektor a nie Komisja Stypendialna, zatem nie składamy wniosku przez WU, tylko wg podanego wzoru, dotyczy to również zapomóg z powodu innego niż związanego z sytuacją zagrożenia epidemicznego).

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Skoro w związku z trudną sytuacją życiową potrzebne jest wsparcie finansowe, które ma zaradzić tej sytuacji i przyczynić się do jej polepszenia, tym samym wskazuje to, że trudna sytuacja życiowa powinna być powiązana z trudną sytuacją materialną,  z problemami natury finansowej.
 3. Wniosek o zapomogę nie może być złożony z powodu stanu epidemii,  a jedynie z powodu konkretnych zdarzeń przez epidemię spowodowanych, które to zdarzenia przesądzają o znalezieniu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej : np. utrata pracy (rozwiązanie umowy, niepodpisanie kolejnej umowy), utrata dochodu lub jego zmniejszenie (pracodawca zawiesił wypłatę wynagrodzeń lub zapowiedział obniżenie kolejnych wypłat).
 4. Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony PO wystąpieniu danego zdarzenia, a nie w momencie jego przewidywania - po dacie rozwiązania umowy, po miesiącu, za który nie wpłynęło i nie wpłynie wynagrodzenie, po ogłoszeniu przez pracodawcę czego mają się spodziewać pracownicy. 
 5. Wniosek należy udokumentować, nie wystarczy sam opis sytuacji, podane fakty wymagają potwierdzenia w dokumentach. We wniosku muszą znaleźć się bardzo konkretne dane,  potwierdzone dokumentami, a nie tylko ogólny opis sytuacji typu:
  „Pracowałem w gastronomii, restauracja została zamknięta z powodu koronawirusa”.
  TO NIE JEST WYSTARCZAJĄCY opis trudnej sytuacji życiowej.

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności, należy:

 1. Przedstawić, jak zaistniała sytuacja przyczyniła się do trudnej sytuacji życiowej, w której przejściowo znalazł się student/doktorant i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny).
 2. Udokumentować zaistniałą sytuację, w zależności od zaistniałych okoliczności: rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne na semestr letni oraz obowiązkowo potwierdzenie wysokości dochodu osiągniętego w 3 ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (dotyczy dochodu utraconego).
 3. Ponadto:

Informacje o zatrudnieniu: nazwa firmy, rodzaj umowy, okres umowy, rodzaj wykonywanej pracy (wymagany dokument: umowa lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy),

informacje o wysokości wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy: za styczeń, luty i marzec b.r. (wymagany dokument: zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach lub potwierdzenia przelewów z banku),

Informacja jak w chwili obecnej wygląda zatrudnienie: czy umowa została rozwiązana? czy umowa trwa? czy możliwe jest dalsze wykonywanie pracy? czy pracodawca poinformował pracowników jak będą wyglądały wypłaty wynagrodzeń za nadchodzące miesiące? zostaną wstrzymane? ulegną zmniejszeniu? jeśli tak to o ile? (wymagany dokument:  odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy lub ogólne pismo lub komunikat wydane przez pracodawcę),

Informacja kiedy i w jakiej wysokości została zrealizowana ostatnia wypłata z tytułu zatrudnienia, wskazanego we wniosku (wymagany dokument:  potwierdzenie przelewu  z banku lub zaświadczenie od pracodawcy).

Informacje mogą być udokumentowane jednym zaświadczeniem od pracodawcy, w którym znajdą się wszystkie te dane.

STYPENDIUM dla osób niepełnosprawnych

W związku z art. 15 h ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

Art. 15 h. "Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności."

Wobec powyższego  studenci, dla których ważność orzeczenia o niepełnosprawności upłynęła w terminach określonych w pkt. 1) i pkt. 2), mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które utraciło ważność (jeżeli wniosek nie był składany w poprzednim semestrze)

- potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia w przypadku o którym mowa w art. 15 h ust. 1 pkt 1)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o stypendium socjalne/zapomogę/oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej wraz z dokumentami należy  za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres wskazany na stronie URhttps://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie 


UWAGA!!!

Należy pamiętać, aby przed zrobieniem skanów / zdjęć, podpisać wniosek / /oświadczenie.
 

DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA

Decyzje o przyznaniu świadczeń będą wysyłane przez Uczelnie za pośrednictwem poczty polskiej, odebranie w ten sposób decyzji gwarantuje realizacje wypłaty świadczenia.
Nie musi Pan / Pani odsyłać podpisanej decyzji, należy ją jedynie odebrać.