ZAPOMOGA I STYPENDIUM dla osób niepełnosprawnych
W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


ZAPOMOGA

UWAGA!!!

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, uchylono rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym, wnioski o przyznanie zapomogi należy od tego dnia kierować do Komisji Stypendialnej UR, zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym ząłącznik do Regulaminu świadczeń dla studentów.

STYPENDIUM dla osób niepełnosprawnych

W związku z art. 15 h ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

Art. 15 h. "Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności."

Wobec powyższego  studenci, dla których ważność orzeczenia o niepełnosprawności upłynęła w terminach określonych w pkt. 1) i pkt. 2), mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które utraciło ważność (jeżeli wniosek nie był składany w poprzednim semestrze)

- potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia w przypadku o którym mowa w art. 15 h ust. 1 pkt 1)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o stypendium socjalne/zapomogę/oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej wraz z dokumentami należy  za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres wskazany na stronie URhttps://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie 


UWAGA!!!

Należy pamiętać, aby przed zrobieniem skanów / zdjęć, podpisać wniosek / /oświadczenia.
 

DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA

Decyzje o przyznaniu świadczeń będą wysyłane przez Uczelnie za pośrednictwem poczty polskiej, odebranie w ten sposób decyzji gwarantuje realizacje wypłaty świadczenia.
Nie musi Pan / Pani odsyłać podpisanej decyzji, należy ją jedynie odebrać.