ZAPOMOGA

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów- dostępny na stronie internetowej UR.

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.
  3. Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka, a także w wyniku zdarzenia losowego np.: kradzieży, pożaru, powodzi. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Zapomoga:

a. przysługuje na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; z uwzględnieniem okresów studiów odbytych za granicą.,

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach.

b. nie przysługuje studentowi posiadającemu:

  • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia,
  • stopień naukowy doktora

c. nie przysługuje studentom będącym:

  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
    z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

d. nie przysługują po zakończeniu ostatniego roku studiów, także w przypadku gdy termin egzaminu dyplomowego lub nadania stopnia doktora został wyznaczony po zakończeniu ostatniego roku akademickiego, w którym realizowany był ostatni rok studiów.

TERMINY

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zapomogę składa się w Dziekanatach Kolegium/Sekcji Spraw Socjalnych poszczególnych Kolegiów http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Maksymalną wysokość zapomogi na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Komisja Stypendialna decyduje jaką wysokość zapomogi przyznać studentowi. Aktualna wysokość świadczenia dostępna na stronie internetowej UR.

WYMAGANE DOKUMENTY - ZAPOMOGA  

Wskazane załączniki dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia lub do pobrania na stronie UR. 

1.                    

Zał. nr 3

Wniosek o przyznanie zapomogi

2.                    

Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

3.                    

Zał. nr 12

Oświadczenie studenta/doktorant w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem 

4.                    

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Dziekanatu w Uniwersytecie Rzeszowskim