WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

Zarządzeniem Rektora UR nr 68/2019 z dnia 28 października 2019 r., w  porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie § 3 ust. 3 pkt. a-c Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora UR nr 48/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustalono:

  1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 w kwocie - 1000,00 zł.
  2. Wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020:

Wysokość świadczeń ustala się zgodnie z wysokością dotacji MNiSW na świadczenia w danym roku kalendarzowym. Kwoty świadczeń w roku akademickim 2019/2020 określono biorąc pod uwagę liczbę świadczeniobiorców oraz wysokość dotacji przyznanej przez MNiSW w roku 2019. Uczelnia nie ma możliwości finansowania świadczeń wykraczając poza kwotę dotacji lub z innych źródeł (stąd wynika wysokość świadczeń ustalona w danym roku akademickim).  

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w roku akademickim 2019/2020

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia (w zł)

STYPENDIUM SOCJALNE

550

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

650

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

450

STYPENDIUM REKTORA

700

ZAPOMOGA

min.

200

max.

1000

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota zapomogi, jednak nie wyższej niż 2000 zł.