WYSOKOŚĆ DOCHODU UPRAWNIAJĄCA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO
ORAZ
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UR

 

Zarządzeniem Rektora UR nr 128/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w  porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie § 3 ust. 3 pkt. a-c Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora UR nr 48/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustalono:

  1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 w kwocie - 1050,00 zł.
  2. Wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2020/2021:

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w roku akademickim 2020/2021

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia (w zł)

STYPENDIUM SOCJALNE

700

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

850

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

600

STYPENDIUM REKTORA

900

ZAPOMOGA

min.

200

max.

1500

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota zapomogi, jednak nie wyższej niż  2500 zł.