STYPENDIUM SOCJALNE

 Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów - dostępny na stronie internetowej UR.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ustaloną na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów. Porozumienie jest zawierane w październiku danego roku akademickiego i ogłaszane na stronie internetowej UR.
 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (zwanym dalej rokiem bazowym).

UWAGA!!!

W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne - jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej wystawionego w okresie max. 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Wyjątkowo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny, inne niż wskazane w Regulaminie - przedstawione przez studenta celem ustalenia sytuacji dochodowej rodziny do celów stypendialnych. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. Za inne źródła utrzymania rodziny mogą być uznane dochody uzyskiwane z tytułu np.: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego, stypendium otrzymywanego w poprzednim okresie. Student może wykazać również, że jego rodzina jest utrzymywana przez inne osoby, nie wliczane do składu rodziny w świetle przepisów Regulaminu (np.: osoby pozostające ze studentem w związku nieformalnym, dalszych krewnych, ojczyma/macochę).

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się w szczególności następujące okoliczności:
 •  korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych;
 • sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25. roku życia.
 • wnioskodawca osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.

5. Stypendium socjalne:

a. przysługuje na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; z uwzględnieniem okresów studiów odbytych za granicą,

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach.

b.
nie przysługuje studentowi posiadającemu:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia,
 • stopień naukowy doktora

c. nie przysługuje studentom będącym:

 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

d. nie przysługują po zakończeniu ostatniego roku studiów, także w przypadku gdy termin egzaminu dyplomowego lub nadania stopnia doktora został wyznaczony po zakończeniu ostatniego roku akademickiego, w którym realizowany był ostatni rok studiów.

WNIOSKI zał. nr 1 do Regulaminu

Wnioski o stypendium socjalne składa się w Dziekanatach Kolegium/ Sekcji Spraw Socjalnych : http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych 

TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w następujących terminach:

 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna na stronie UR.

WYMAGANE DOKUMENTY - określa zał. nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów UR - Wskazane załączniki dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia lub do pobrania na stronie UR.

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA określa zał. nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów UR