STYPENDIUM SOCJALNE

 Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów - dostępny na stronie internetowej UR.

I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów. Porozumienie jest zawierane w październiku danego roku akademickiego i ogłaszane na stronie internetowej UR.
 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (zwanym dalej rokiem bazowym).

UWAGA!!!

W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), - istnieje obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Wyjątkowo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny, inne niż wskazane w Regulaminie - przedstawione przez studenta celem ustalenia sytuacji dochodowej rodziny do celów stypendialnych. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. Za inne źródła utrzymania rodziny mogą być uznane dochody uzyskiwane z tytułu np.: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego, stypendium otrzymywanego w poprzednim okresie. Student może wykazać również, że jego rodzina jest utrzymywana przez inne osoby, nie wliczane do składu rodziny w świetle przepisów Regulaminu (np.: osoby pozostające ze studentem w związku nieformalnym, dalszych krewnych, ojczyma/macochę).

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się, gdy dochód na osobę w rodzinie studenta obliczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie przekracza 200 zł.
 2. Stypendium socjalne:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach, w tym także okresów udzielonych urlopów, uprawniającego do otrzymywania świadczeń.
 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, dotyczy także stopni naukowych uzyskanych za granicą.

      c. nie przysługuje studentom będącym:

 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

     d. nie przysługuje studentom, w przypadku przedłużenia terminu do przystąpienia do egzaminu dyplomowego o 1 miesiąc, zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

     6. Przepisy pkt. 6 a i c stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 II. WNIOSKI - załącznik do Regulaminu

Wnioski o stypendium socjalne składa się w sekcjach spraw socjalnych poszczególnych dziekanatów poszczególnych Kolegiów: https://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/kontakt 

III. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w następujących terminach:

 1. dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY danego roku akademickiego
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,

      b. dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR LETNI danego roku akademickiego

 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.

IV. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna na stronie UR.

V. WYMAGANE DOKUMENTY - określa załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów UR - załączniki dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia lub do pobrania na stronie UR.

 VI. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA określa załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów UR