STYPENDIUM REKTORA UR

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów- dostępny na stronie internetowej UR

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,
   o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 2. Stypendium Rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo I roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, co oznacza, że każdy student ubiegający się o stypendium Rektora, niezależnie od uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, musi wykazać się wyróżniającymi wynikami w nauce, o których mowa w zał. nr 7 do Regulaminu.
 3. Student może ubiegać się o stypendium Rektora, na podstawie ostatniego zaliczonego roku studiów, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na który świadczenie ma być przyznane, przy czym student, dla którego rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim może ubiegać się o stypendium Rektora na studiach II stopnia na podstawie kolejnych zaliczonych semestrów poprzedniego lub bieżącego roku akademickiego. Do oceny wniosku KS bierze pod uwagę osiągnięcia uzyskane w danym semestrze.
 4. Stypendium Rektora, może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów,
  a w przypadku gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu liczby 10 % studentów otrzymujących stypendium Rektora nie uwzględnia się studentów, o których mowa w pkt. 1.
 5. Stypendium Rektora:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich,

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach, w tym także okresów udzielonych urlopów, uprawniającego do otrzymywania świadczeń.

 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, dotyczy także stopni naukowych uzyskanych za granicą.

 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego
  i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przedłużenia terminu do przystąpienia do egzaminu dyplomowego o 1 miesiąc, zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 2. nie przysługuje studentowi, który:

 • jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów - w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
 • powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku - w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
 • zgodnie z listą rankingową uzyskał 0 punktów.

6. Przepisy pkt. 5 a i c stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
7. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej  wniosków o przyznanie stypendium Rektora w tym rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przez KS przy ocenie wniosków określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.
UWAGA!  Studenci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia. 


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium Rektora składa się w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR (ul. Kopisto 2a, budynek A2 - pok. 100).


TERMINY
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w następujących terminach:

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium Rektora wypłacane jest w danym roku akademickim - przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest na stronie internetowej UR.


WYMAGANE DOKUMENTY
Wskazane załączniki dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia lub do pobrania na stronie UR. 

1.                    

Zał. nr 4

Wniosek o przyznanie  stypendium Rektora dla studentów I roku I st. oraz I r. studiów jednolitych magisterskich

2.                   

Zał. nr 5

Wniosek o przyznanie  stypendium Rektora dla studentów II roku studiów i wyżej oraz dla studentów I roku studiów II stopnia

3.                   

Zał.  nr 5a

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów

4.                   

W zależności od rodzaju przedstawionych osiągnięć odpowiednio:

5.                   

zał. nr 5-A

Osiągnięcia naukowe

6.                   

zał. nr 5-B

Osiągnięcia artystyczne

7.                   

zał. nr 5-C

Osiągnięcia sportowe

8.                   

Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia (kopia - oryginał do wglądu)

9.                   

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Działu Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.