LISTY RANKINGOWE
wniosków o przyznanie stypendium Rektora
w roku akademickim
2019/2020

WAŻNE - przeczytaj!!!

 

  1. „Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich.”
  2. „Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.” Dotyczy również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą
  1. Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowią­zek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutku­jącym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadcze­nia się ubiegać lub je pobierać.
  2. Warunkiem wypłaty stypendium Rektora jest odbiór decyzji w  wyznaczonym terminie.
  3. Proszę zweryfikować swój numer konta w systemie wirtualna uczelnia (konto podstawowe)
  4. Zgodnie z Regulaminem świadczeń: „do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania stypendium Rektora, KS może dokonywać zmian w listach rankingowych, jeżeli zmiany te wynikają z oczywistych błędów.”

 

STUDENCI

 

 

Kolegium

lp

Kierunek

poziom studiów

okres trwania studiów

 

 

 

 

 

Nauk Humanistycznych

1

Archeologia

I

3

 

 

Archeologia

II

2

 

 

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I

3

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II

2

 

 

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I

3

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki

II

2

 

 

4

Filologia rosyjska

I

3

 

 

Filologia rosyjska

II

2

 

 

5

Filologia angielska

I

3

 

 

Filologia angielska

II

2

 

 

6

Filologia germańska

I

3

 

 

Filologia germańska

II

2

 

 

7

Filologia polska

I

3

 

 

Filologia polska

II

2

 

 

8

Filozofia

I

3

 

 

Filozofia

II

2

 

 

9

Grafika

jedn. Mgr

5

 

 

10

Historia

I

3

 

 

Historia

II

2

 

 

11

Instrumentalistyka

I

3

 

 

12

Jazz i muzyka rozrywkowa

I

3

 

 

Jazz i muzyka rozrywkowa

II

2

 

 

13

Komunikacja międzykulturowa

I

3

 

 

14

Kulturoznawstwo

I

3

 

 

Kulturoznawstwo

II

2

 

 

15

Lingwistyka stosowana

I

3

 

 

16

Muzeologia

I

3

 

 

Muzeologia

II

2

 

 

17

Polonistyka stosowana

I

3

 

 

18

Sztuki wizualne

I

3

 

 

Sztuki wizualne

II

2

 

 

19

Turystyka historyczna i kulturowa

I

3

 

 

Turystyka historyczna i kulturowa

II

2

 

 
 

 

 

 

 

 

 Nauk Medycznych

1

Dietetyka

I

3

 

 

Dietetyka

II

2

 

 

2

Elektroradiologia

I

3

 

 

 

Fizjoterapia

II

2

 

 

Fizjoterapia

jedn. mgr

5

 

 

4

Kierunek lekarski

jedn. mgr

6

 

 

5

Pielęgniarstwo

I

3

 

 

Pielęgniarstwo

II

2

 

 

6

Położnictwo

I

3

 

 

Położnictwo

II

2

 

 

7

Ratownictwo medyczne

I

3

 

 

8

Turystyka i rekreacja

I

3

 

 

Turystyka i rekreacja

II

2

 

 

9

Wychowanie fizyczne

I

3

 

 

Wychowanie fizyczne

II

2

 

 

10

Zdrowie Publiczne

I

3

 

 

Zdrowie Publiczne

II

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauk Przyrodniczych

1

Agroleśnictwo

I

3,5

 

 

2

Architektura krajobrazu

I

3,5

 

 

Architektura krajobrazu

II

1,5

 

 

3

Biologia

I

3

 

 

Biologia

II

2

 

 

4

Biotechnologia

I

3,5

 

 

Biotechnologia

II

1,5

 

 

6

Fizyka

II

1,5/2

 

 

5

Informatyka

I

3/3,5

 

 

Informatyka

II

2/1,5

 

 

7

Informatyka i ekonometria

I

3,5

 

 

8

Inżynieria bezpieczeństwa

I

3,5

 

 

10

Inżynieria materiałowa

I

3,5

 

 

Inżynieria materiałowa

II

1,5

 

 

11

Logistyka w sektorze rolno spożywczym

I

3,5

 

 

12

Matematyka

I

3,5

 

 

Matematyka

II

1,5

 

 

13

Mechatronika

I

3,5

 

 

Mechatronika

II

1,5

 

 

14

Ochrona środowiska

I

3,5

 

 

Ochrona środowiska

II

2/1,5

 

 

15

Odnawialne źródła energii

I

3,5

 

 

Odnawialne źródła energii

II

1,5

 

 

16

Rolnictwo

I

3,5

 

 

Rolnictwo

II

1,5

 

 

17

Systemy diagnostyczne w medycynie

I

3,5

 

 

18

Technologia żywienia i żywienie człowieka

I

3,5

 

 

Technologia żywienia i żywienie człowieka

II

1,5

 

 
 

 

 

 

 

 

Nauk Społecznych

1

Administracja

I

3

 

 

Administracja

II

2

 

 

2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I

3

 

 

3

Ekonomia

I

3

 

 

Ekonomia

II

2

 

 

4

Finanse i rachunkowość

I

3

 

 

Finanse i rachunkowość

II

2

 

 

5

Nauki o rodzinie

I

3

 

 

6

Pedagogika

I

3

 

 

Pedagogika

II

2

 

 

7

Politologia

I

3

 

 

Politologia

II

2

 

 

8

Praca socjalna

I

3

 

 

Praca socjalna

II

2

 

 

9

Prawo

jend. mgr

5

 

 

10

Socjologia

I

3

 

 

Socjologia

II

2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORANCI

Kolegium

Lp.

Kierunek

Nauk Humanistycznych

1

Archeologia

2

Filozofia

3

Historia

4

Językoznawstwo

5

Literaturoznawstwo

 

 

Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Rolniczych

 

1

Nauki biologiczne

 

2

Nauki rolnicze

 

 

 

Nauk Społecznych

 

1

Socjologia