LISTY RANKINGOWE
wniosków o przyznanie stypendium Rektora
w roku akademickim
2019/2020 - SEMESTR LETNI

WAŻNE - przeczytaj!!!

 „świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich.”

  1. „świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.” Dotyczy również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą
  1. Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowią­zek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutku­jącym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadcze­nia się ubiegać lub je pobierać.
  2. warunkiem wypłaty stypendium rektora jest odbiór decyzji w  wyznaczonym terminie.
  3. proszę zweryfikować swój numer konta w systemie wirtualna uczelnia (konto podstawowe)

STUDENCI st. II st. 1,5 letnie na kierunkach

KOLEGIUM

Okres trwania (w latach)

stopień

NAUK PRZYRODNICZYCH

Architektura krajobrazu

1,5

II

Biotechnologia

1,5

II

Fizyka

1,5

II

Informatyka

1,5

II

Inżynieria materiałowa

1,5

II

Mechatronika

1,5

II

Ochrona środowiska

1,5

II

Odnawialne źródła energii

1,5

II

Rolnictwo

1,5

II

Technologia żywności i żywienie człowieka

1,5

II