Zarządzenie nr 55/2019
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zasad ubiegania się przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
o przyznanie stypendium ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

tekst jednolity
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 7/2020
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.01.2020 r.)

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. 2019, poz. 658), zwane dalej rozporządzeniem, zarządza się, co następuje:


 §
1
ZASADY OGÓLNE 

 1. Stypendium Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (zwane dalej: stypendium Ministra) może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, na wniosek Rektora.
 2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Ministra tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
 3. Stypendium Ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium Ministra w 6 kolejnych latach akademickich.
 4. Stypendium Ministra nie przysługuje:
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 1. magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • studentom, będącym:
 1. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 3. Przepisy ust. 4 pkt 1 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 4. Stypendium Ministra może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
 5. W stosunku do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra został przyjęty na studia drugiego stopnia przepisu ust. 6 nie stosuje się.
 6. Rodzaje osiągnięć, o których mowa w ust. 1 oraz sposób ich dokumentowania określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 7. Przy ocenie wniosków, bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:
 • rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - 
  w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

 - do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.


 §
2

PROCEDURA ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA 

 1. Student przedstawia Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego swoją kandydaturę do przyznania stypendium Ministra, za pośrednictwem Dziekana w formie przygotowanego projektu wniosku o przyznanie stypendium Ministra - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student zobowiązany jest dołączyć:
 • podpisane oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć,
 • oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim, w przypadku publikacji naukowej wraz z opisem tego wkładu oraz oświadczenie o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego (referatów prezentowanych podczas konferencji), których wzory określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
 1. Zasady techniczne przygotowania projektu wniosku, o którym mowa w ust. 1 - 2 określone zostały w załączniku nr 5 do zarządzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku ogłoszenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatu, który określa tryb składania wniosków o stypendium ministra na dany rok akademicki, należy stosować się do wytycznych Ministerstwa.
 2. Student ubiegający się przyznanie stypendium Ministra zobowiązany jest złożyć w terminie do 10 września wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w formie papierowej w Dziekanacie oraz w formie elektronicznej na adres [email protected] w terminie do 10 września.
 3. Wnioski po zaopiniowaniu przez Radę Dydaktyczną Kolegium przekazywane są do Rektora za pośrednictwem Biura Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w terminie do 5 października. Rada Dydaktyczna opiniuje wnioski w zakresie spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1.
 4. Rektor UR podejmuje decyzje o przedłożeniu wniosków o przyznanie stypendium Ministra, na podstawie opinii Rady Dydaktycznej Kolegium. Rozstrzygniecie Rektora o odmowie skierowania wniosku o przyznanie stypendium Ministra do Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium Ministra w terminie od 1 października do 25 października, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez Ministra w BIP na stronie podmiotowej Ministerstwa.
 6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje dokumenty potwierdzające wskazane przez studenta osiągnięcia.
 7. Wnioski o przyznanie stypendium Ministra rozpatrywane są w terminie i na zasadach określonych w rozporządzeniu.

§ 4

WYPŁATA PRZYZNANEGO STYPENDIUM 

 1. Przyznane stypendium Ministra wypłaca Uniwersytet Rzeszowski, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
 2. Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym UR.
 3. Maksymalna wysokość stypendium nie przekracza 17 000 zł.

§ 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Traci moc Zarządzenie nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanego studentom.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                     REKTOR

                                                                                                                                    UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

                                                                                                                                       
prof. dr hab. Sylwester Czopek

 


ZAŁĄCZNIKI