RODZAJE OSIĄGNIĘĆ I SPOSÓB ICH DOKUMENTOWANIA

 

 

Rodzaj osiągnięć

Sposób dokumentowania

 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE - związane ze studiami

1.

Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą".

1. Strony monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających: imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydaniaISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Musie Number) lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

2. Oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa.

 

2.

Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy.

 

3.

Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego.

1. Oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o: numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu.

 

4.

Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową.

1. Oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu naukowego przez studenta lub program konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni.

2. Oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego.

 

5.

Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

1. Dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczenia członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia.

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE - związane ze studiami

1.

Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu.

1. Broszura festiwalowa, plakat filmowy albo program koncertu, wystawy lub spektaklu.

2. Oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego.

 

 

2.

Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu.

 

3.

Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo lub drugoplanowej roli.

 

 

4.

Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo lub drugoplanowej roli.

 

5.

Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym.

 

6.

Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej.

 

7.

Indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu.

 

8.

Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

2. Dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej, również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczenia członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia.

 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE - nie muszą być związane ze studiami

 

 

1.

W sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

W przypadku osiągnięć sportowych oświadczenie właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

 

2.

W rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.