STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów- dostępny na stronie internetowej UR


INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
 1. orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2.  orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 4. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów
  nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach, w tym także okresów udzielonych urlopów, uprawniającego do otrzymywania świadczeń.
 1. przysługuje studentom, którzy uzyskali zgodę na urlop krótko lub długoterminowy, a także studentom, którzy odbywają studia w ramach programu wymiany studenckiej np. Erasmus, MOST;

 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, dotyczy także stopni naukowych uzyskanych za granicą.

 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przedłużenia terminu do przystąpienia do egzaminu dyplomowego o 1 miesiąc, zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

3. Przepisy pkt. 2 a i c stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.


OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
 2. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, student/doktorant składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.
UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w dziekanatach (sekcjach spraw socjalnych) Kolegiów UR: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych


TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w następujących terminach:

 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY danego roku akademickiego;
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej;
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów;
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR LETNI danego roku akademickiego;
 • do 31 stycznia;
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnimWYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna na stronie internetowej UR.


WYMAGANE DOKUMENTY
Wskazane załączniki dostępne na stronie WU lub do pobrania na stronie UR

 1.  

Zał. nr 2

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1.  

Kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika dziekanatu Uniwersytetu Rzeszowskiego