STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów- dostępny na stronie internetowej UR.

INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

 1. orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( DZ. U 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

a. przysługuje na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; z uwzględnieniem okresów studiów odbytych za granicą.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach.

b. przysługuje studentom, którzy uzyskali zgodę na urlop krótko lub długoterminowy, a także studentom, którzy realizują część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej.
c. nie przysługuje studentowi posiadającemu:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia,
 • stopień naukowy doktora nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; nie przysługują po zakończeniu ostatniego roku studiów, także w przypadku gdy termin egzaminu dyplomowego lub nadania stopnia doktora został wyznaczony po zakończeniu ostatniego roku akademickiego, w którym realizowany był ostatni rok studiów.

 OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
 2. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, student/doktorant składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w Dziekanatach Kolegium/Sekcji Spraw Socjalnych: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych

TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w następujących terminach:

 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna na stronie internetowej UR.

WYMAGANE DOKUMENTY  - Wskazane załączniki dostępne na stronie WU lub do pobrania na stronie UR

1.                   

Zał. nr 2

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

2.                   

Kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność  (oryginał do wglądu)

a.       orzeczenie o niepełnosprawności,

b.        orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c.        orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( DZ. U 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

3.                   

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Dziekanatu w Uniwersytecie Rzeszowskim