STUDENCI - CUDZOZIEMCY - STYPENDIA

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Wszyscy CUDZOZIEMCY BĘDĄCY STUDENTAMI UR mogą ubiegać się o przyznanie:
 1. O STYPENDIUM SOCJALNE, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, może ubiegać się cudzoziemiec będący studentem UR spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
 2. udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. posiada Kartę Polaka lub wydano mu decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;
 8. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 9. Studenci - cudzoziemcy mogą ubiegać się także o STYPENDIUM MINISTRA na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 10. Studenci - cudzoziemcy ubiegają się o wyżej wymienione świadczenia NA ZASADACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UR - dostępny na stronie internetowej UR
 11. W przypadku dokumentów przedstawionych do wniosku, sporządzonych w języku obcym - należy dołączyć TŁUMACZENIA TYCH DOKUMENTÓW SPORZĄDZONYCH PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, a także kopię dokumentu źródłowego (oryginał do wglądu).
 12. Stypendia:
 13. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca wliczania 6-letniego okresu kształcenia na studiach, w tym także okresów udzielonych urlopów, uprawniającego do otrzymywania świadczeń.

 1. przysługują studentom, którzy uzyskali zgodę na urlop krótko lub długoterminowy, a także studentom, którzy odbywają studia w ramach programu wymiany studenckiej np. Erasmus, MOST.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. Przepisy pkt. 6 a i c stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą
 2. nie przysługują studentom, w przypadku przedłużenia terminu do przystąpienia do egzaminu dyplomowego
  o 1 miesiąc, zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 3. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów : 
 4. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.
 1. dla stypendium Rektora:
 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.
 1. dla zapomogi - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

 

III. ZMIANY W ZASADACH SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30.09.2020 r. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

UWAGA!!!: Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, składają wnioski od momentu decyzji o wpisaniu na listę studentów UR do 30.09.2020 r.

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW składanych do 30.09.2020 r.

 1. Wnioski o świadczenia można składać od momentu uzyskania wpisu na listę studentów UR
 2. Ustala się następujące terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń
  z Funduszu Stypendialnego:
 • stypendium socjalnedo 30.09.2020 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o stypendium przyznawane w semestrze letnim 2019/2020 można złożyć do 30 czerwca 2020 r.;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 30.09.2020 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o stypendium przyznawane w semestrze letnim 2019/2020 można złożyć do 30 czerwca 2020 r.;
 • stypendium rektora - do 30.09.2020 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o stypendium przyznawane w semestrze letnim 2019/2020 można złożyć do 30 czerwca 2020 r.;
 • zapomoga - do 30.09.2020 r. - wniosek o zapomogę wzór do 30.09.2020
 1. Po dniu 30.09.2020 r. obowiązują terminy porządkowe określone w pkt. II

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

 1. Wnioski o świadczenia można składać za pośrednictwem poczty polskiej/ukraińskiej. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.
 • Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego (z wyjątkiem wniosku
  o przyznanie zapomogi) należy zarejestrować w Wirtualnej Uczelni - studenci I roku studiów od r.ak. 2020/21 składają wnioski wyłącznie w formie papierowej - wnioski dostępne na stronie UR https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski .
 • Po wydrukowaniu wniosku oraz właściwych oświadczeń należy je podpisać (wnioskodawca lub odpowiednio członek rodziny). Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, określone w Regulaminie oraz niniejszym zarządzeniu.
 • Wszystkie dokumenty należy przesłać w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X”.
 • Dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentów nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z wyjątkiem dokumentów wskazanych jako dokumenty obowiązkowe do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego. Do wniosku należy wówczas dołączyć oświadczenie, o treści: „Oświadczam, że zobowiązuje się do dostarczenia do Dziekanatu oryginałów dokumentów złożonych przy ubieganiu się o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, które stanowią kopie (kserokopie, skany, zdjęcia)w terminie wskazanym przez dziekana Kolegium / Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia”.
 • W przypadku przesłania kopii dokumentów, student ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu kolegium oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Dziekana Kolegium/Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 • Wysyłając wniosek wraz załącznikami o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, za pośrednictwem poczty polskiej, kopertę należy zaadresować wg wzoru:

Dziekanat Spraw Socjalnych

Kolegium Nauk ………………….

Kierunek studiów: …………….

Adres: …………………………… (zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, odpowiednio do kierunku studiów).

 • Wysyłając wniosek wraz załącznikami o stypendium Rektora za pośrednictwem poczty polskiej, kopertę należy zaadresować wg wzoru:

Dział Kształcenia

Sekcja Spraw Socjalnych

Adres ………………………… (zgodnie z danymi adresowymi podanymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, odpowiednio do kierunku studiów).

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków wraz z załącznikamiza pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego (z wyjątkiem wniosku o przyznanie zapomogi) należy zarejestrować w Wirtualnej Uczelni. studenci I roku studiów od r.ak. 2020/21 składają wnioski wyłącznie w formie papierowej - wnioski dostępne na stronie UR https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski .
 • Po wydrukowaniu wniosku oraz właściwych oświadczeń należy je podpisać (wnioskodawca lub odpowiednio członek rodziny). Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, określone w Regulaminie oraz niniejszym zarządzeniu oraz oświadczenie, o treści: „Oświadczam, że zobowiązuje się do dostarczenia do Dziekanatu oryginałów dokumentów złożonych przy ubieganiu się o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, które stanowią kopie (kserokopie, skany, zdjęcia)
 • Wszystkie dokumenty należy zeskanować lub zrobić ich zdjęcia i wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem konta poczty uniwersyteckiej zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 • skany/zdjęcia muszą być czytelne;
 • każdy dokument powinien być zapisany w formacie pdf lub jpg;
 • każdy dokument dołączany do wniosku powinien być ponumerowany, a nazwa pliku sporządzona wg wzoru: zał. nr … _nazwa dokumentu;
 • w treści emaila należy wypisać rodzaj przesyłanych dokumentów zgodnie z numeracją załączonych plików: zał. nr 1 - ………………………, zał. nr 2 …………………… itd.;
 • jako temat emaila należy wpisać: wniosek o ……………….._imię i nazwisko_kierunkek studiów;
 • skan podpisanego wniosku należy zapisać jako: nazwa pliku: nazwisko_wniosek ;
 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 • pliki wysyłane drogą email powinny być obowiązkowo zaszyfrowane; hasłem do szyfrowania danych jest nr albumu studenta (bez „0” na początku numeru); w przypadku przesłania niezaszyfrowanych plików, przyjmuje się, że student akceptuje ryzyko zapoznania się przez osoby nieupoważnione z treścią i załącznikami niezaszyfrowanej wiadomości, a także ryzyko możliwości jej nieuprawnionej modyfikacji.
 • Wnioski, niespełniające powyższych wymagań nie będą uznane jako złożony wniosek. Na wezwanie pracownika dziekanatu kolegium/Działu Kształcenia należy ponownie złożyć wniosek uwzględniając ww. wymagania.
 • W przypadku wysłania wniosku wraz z załącznikami drogą elektroniczną, student ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu kolegium oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Dziekana Kolegium/Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosków osobiście w dziekanacie kolegium w miejscu wskazanym przez Dziekana Kolegium/Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 2. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Informacje na temat wysokości kwot stypendium oraz kwoty dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego na dany rok akademicki, a także inne informacje dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów ma stronie UR.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
 • wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się
  Dziekanatach poszczególnych Wydziałów/Kolegiów
 • wnioski o stypendium Rektora w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR (ul. Kopisto 2a, budynek A2 - pok. 100)

UWAGA !!!:

DO 30.09.2020 r. wnioski należy przesłać za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany poniżej: DZIEKANATY SPRAW SOCJALNYCH (stypendium  socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi)

Kolegium Nauk 

Nazwisko i imię pracownika

Kierunki 

adres e-mail

Nr telefonu

Budynek/nr pokoju

Adres

Godziny otwarcia 

Medycznych

mgr Anna Mazur - Wacław

dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne 

[email protected]

(017)8721168

A2/ pok. 11

Al. Mjr. W. Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

Poniedziałek, wtorek, czwartek

 Środa

 

Piątek 

9.00-13.00

mgr Paulina Rodzeń

Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne 

[email protected]

(017)8721168

A2/ pok. 11

nieczynne

mgr Mariusz Chrząstek 

English Division, Lekarski, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne

[email protected]

(017)8721137

A2/ pok. 23

11.00-15.00

Humanistycznych

Krystyna Ratowska

Filologia: polska, angielska, rosyjska, germańska, Lingwistyka stosowana Polonistyka stosowana, Dziennikarstwo, 

[email protected]

(017)8721286

A3/ pok. 5

al.. Mjr. W Kopisto 2b, 35-395 Rzeszów

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 

 

 

Środa

10.00-14.00

mgr Halina Ślemp

Archeologia, Muzeologia, Historia, Kulturoznawstwo Filozofia, Komunikacja międzykulturowa, Turystyka historyczna i kulturowa, Sztuki wizualne, grafika, edukacja artystyczna, jazz, instrumentalistyk, Doktoranci - Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Filozofia, Historia, Archeologia

[email protected]

(017)8721284

A3/ pok. 4

nieczynne

Przyrodniczych

mgr Elżbieta Borek 

Fizyka, Inżynieria materiałowa,

Informatyka i ekonometria Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Matematyka

Mechatronika

[email protected]

(017)8518526

A0/B3 pok. 100 

ul. Pigonia 1,
35-310 Rzeszów 

Poniedziałek-piątek

9.00-13-00

mgr Karolina Lewicka -Szpiech

Agroleśnictwo, Odnawialne Źródła Energii Gospodarka Odpadami, Ochrona Środowiska, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

[email protected]

(017)8518526

mgr Agata Pietrucha

Architektura krajobrazu, Biologia

Biotechnologia, Logistyka w sektorze Rolno Spożywczym, Rolnictwo, Systemy diagnostyczne w medycynie

[email protected]

(017)8518526

Społecznych

mgr inż. Barbara Bałamut

Finanse i rachunkowość

[email protected]

(017)8721608

D1/pok. 5

ul. Ćwiklińskiej 2,        
 35-061 Rzeszów 

Poniedziałek -czwartek 

 

 

 

 

Piątek 

 

 

 

 

 

soboty zjazdowe wskazane przez dziekanat

9.00-13-00

mgr Małgorzata Glista Pitucha

Ekonomia

[email protected]

(017)8721608

mgr Beata Bieda

Pedagogika, Nauki o rodzinie, Praca socjalna  

[email protected]

(017)8721810

B1/pok. 16

ul. KS. Jałowego 24,  
35-010 Rzeszów 

nieczynne

Anna Ząbczyk

[email protected]

(017)8721810

mgr Renata Krupa

Prawo

[email protected]

(017)8721512

C3/pok. 5

ul. Grunwaldzka 11 
35-068 Rzeszów 

9.00-13.00

mgr Jolanta Biłyk

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Socjologia, Praca socjalna, Doktoranci - Socjologia

[email protected],

(017)8721459

A2/pok. 38, 30b, 30

Al. Mjr. W Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

mgr Beata Pękala

Administracja, Politologia,

[email protected]

 

DZIAŁ KSZTAŁCENIA - Sekcja Spraw Socjalnych (stypendium  Rektora)

Kolegium Nauk 

Nazwisko i imię pracownika

Kierunki 

adres e-mail

Nr telefonu

Budynek/nr pokoju

Adres

Godziny otwarcia 

Humanistycznych

mgr Joanna Misiewicz

Filologia: polska, angielska, rosyjska, germańska, Lingwistyka stosowana Polonistyka stosowana, Dziennikarstwo Archeologia, Muzeologia, Historia, Kulturoznawstwo, Filozofia, Komunikacja międzykulturowa, Turystyka historyczna i kulturowa, Sztuki wizualne, Grafika, Edukacja artystyczna, Jazz, Instrumentalistyka, 

[email protected] 

(017) 872 1025

A2/ pok. 100

Al. Mjr. W. Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

Poniedziałek-piątek

09.00-14.00

mgr Mariola Szewczyk

Doktoranci - Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Filozofia, Historia, Archeologia

[email protected]

Medycznych

mgr Ewelina Czanerle

dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, English Division, Lekarski, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne 

[email protected]

(017) 872 1025

A2/ pok. 100

Al. Mjr. W. Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

Poniedziałek-piątek

09.00-14.00

Przyrodniczych

mgr Mariola Szewczyk

Architektura krajobrazu, Agroleśnictwo, Biologia, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria materiałowa, Matematyka, Mechatronika Biotechnologie, Systemy diagnostyczne w medycynie, Fizyka,
Doktoranci - Nauki biologiczne, Nauki rolnicze

[email protected]

(017) 872 1025

A2/ pok. 100

Al. Mjr. W. Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

Poniedziałek-piątek

09.00-14.00

Społecznych

mgr Mariola Szewczyk

Pedagogika, Nauki o rodzinie,

[email protected]

(017) 872 1025

A2/ pok. 100

Al. Mjr. W. Kopisto 2a, 35-395 Rzeszów

Poniedziałek-piątek

09.00-14.00

Mgr Joanna Misiewicz

Prawo, Administracja

[email protected]

mgr Ewelina Czanerle

Politologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Socjologia, Praca socjalna, Doktoranci - Socjologia, Ekonomia, Finanse i rachunkowość

[email protected]