ZARZĄDZENIE nr 3/2019
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 31.01.2019 r.
w sprawie: zasad ustalania grupy najlepszych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz wydawania zaświadczeń dla potrzeb umorzenia kredytu studenckiego

 

Na podstawie art. 102 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 288 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468), działając w porozumieniu Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządza się, co następuje:


§ 1

 1. Kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

1) w 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
2) w 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01%-5%,
3) w 20% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01%-10%,

najlepszych absolwentów studiów I stopnia albo studiów II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o kredyt studencki, w tym również o umorzenie kredytu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668. t.j.), dotyczących kredytów studenckich i niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Grupę najlepszych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwanego dalej UR) w danym roku akademickim, ustala się oddzielnie dla absolwentów:

1) studiów I stopnia,

2) studiów II stopnia,

3) jednolitych studiów magisterskich,

4) szkół doktorskich oraz studiów III stopnia.

 1. Za najlepszych absolwentów UR w danym roku akademickim uznaje się absolwentów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) ukończyli studia/kształcenie w szkole doktorskiej:

a) do 30 września na studiach kończących się w semestrze letni,

b) do 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym.

2) uzyskali średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,50.

 1. W ramach poszczególnych grup najlepszych absolwentów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) grupę stanowiącą 1% najlepszych absolwentów,

2) grupę stanowiącą 1,01% - 5% najlepszych absolwentów,

3) grupę stanowiącą 5,01% - 10 % najlepszych absolwentów.

 1. W przypadku, jeśli dana grupa najlepszych absolwentów, o której mowa w ust. 3, stanowi liczbę niecałkowitą, liczba ta zostaje zaokrąglona w górę do liczby całkowitej.
 2. W przypadku, gdy ilość osób posiadających tą samą średnią ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) przekracza procentową grupę osób określoną w ust. 3, wówczas wszystkie te osoby zaliczane są do jednej, względniejszej dla nich, grupy.
 3. Jeżeli przy ustalaniu poszczególnych grup najlepszych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, na ostatnim miejscu pozostaje więcej niż jeden absolwent z taką samą średnią ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), do grupy tej zaliczają się wszystkie te osoby.

§ 3

 1. Kierownik jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie toku studiów studentów, w terminie do 20 października danego roku akademickiego, sporządza wykaz absolwentów z poprzedniego roku akademickiego, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 oddzielnie dla absolwentów, o których mowa w § 2 ust. 1. Wzory wykazów stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 zawierają następujące informacje:

1) ogólną liczbę absolwentów danej jednostki organizacyjnej UR, którzy ukończyli studia w terminach określonych w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) listę imienną absolwentów, którzy spełnili łącznie kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 przekazywane są do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w formie papierowej oraz za pośrednictwem e-mail w terminie do 31 października danego roku akademickiego.

§ 4

 1. Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych sporządza listy rankingowe najlepszych absolwentów odpowiednio studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów III stopnia/szkół doktorskich, spełniających kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 i ustala poszczególne grupy najlepszych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zgodnie z § 2 ust. 3-6.
 2. Wykazy najlepszych absolwentów, o których mowa w ust. 1 zatwierdzane są przez Rektora (lub osobę przez niego upoważnioną) w porozumieniu z Samorządem Studentów UR i Samorządem Doktorantów UR oraz umieszczane są na stronie internetowej UR (według numerów albumu).

§ 5

 1. Absolwent, który znalazł się w grupie najlepszych absolwentów UR i korzystał z kredytu studenckiego, może ubiegać się o jego umorzenie we właściwym banku, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Rektora UR (lub osobę przez niego upoważnioną).
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, absolwent składa w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 3. Rejestr wydawanych zaświadczeń prowadzi Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych.

§ 6

 1. W przypadku absolwentów roku akademickiego 2015/2016 lub lat wcześniejszych, zaświadczenie wydaje się absolwentom, którzy znaleźli się w grupie 5 % najlepszych absolwentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje każdorazowo podejmuje przez Rektora (lub osobę przez niego upoważnioną).

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.10.2017 r. w sprawie ustalania grupy 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego dla potrzeb umorzenia kredytu studenckiego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek