Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

I. Informacje ogólne

1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR, zwane dalej BON, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołaną zarządzeniem Rektora nr 103/2009 z dnia 21.12. 2009 r., której pracami kieruje powołany przez Rektora i bezpośrednio mu podlegający Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UR.

2. BON merytorycznie podlega Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia UR, administracyjnie Kanclerzowi UR.

II. Zakres działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

3. Do zadań BON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:

a) likwidację barier uniemożliwiających studentom i doktorantom z niepełnosprawnością udział w procesie kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych i transportowych, zapewnienie tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niewidomych i niedowidzących

b) zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnością (m in. stanowisk komputerowych, oprogramowania),

c) zapewnienie transportu na zajęcia dydaktyczne studentom i doktorantom z dysfunkcją narządu ruchu,

d) integrację studentów i doktorantów pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych w środowisku akademickim, poprzez organizację obozów integracyjno-szkoleniowych, spotkań, imprez o charakterze świadomościowym i integracyjnym,

e) odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek studenta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia,

f) organizację dodatkowych zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych, dostosowanych do specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

g) organizację kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych,

h) organizację konferencji i seminariów, wydawanie publikacji, biuletynów, ulotek informacyjnych,

i) upowszechnianie informacji o możliwościach studiowania osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Rzeszowskim, celem pozyskania potencjalnych kandydatów,

j) organizację specjalistycznych szkoleń dla studentów i doktorantów UR, chcących pracować na rzecz osób z niepełnosprawnością (wolontariusz, asystent osoby z niepełnosprawnością),

k) podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności przygotowanie kadry akademickiej do pracy ze studentami i doktorantami niepełnosprawnymi.

4. BON ponadto:

a) gromadzi i weryfikuje dokumentację dotyczącą studentów i doktorantów niepełnosprawnych, korzystających z pomocy BON,

b) na wniosek Kierownika danej Jednostki Organizacyjnej UR, zaakceptowany przez Rektora, BON może udzielić pomocy pracownikom tej Jednostki, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci czy doktoranci z niepełnosprawnością,

c) opiniuje wnioski kierowane do Rektora w sprawach dotyczących studentów i doktorantów niepełnosprawnych,

d) współpracuje z innymi Jednostkami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością (OWiRON, PFRON).

e) może pozyskiwać środki na swą działalność z Unii Europejskiej lub innych źródeł

III. Zasady korzystania z pomocy

5. Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, pomoc BON udzielana będzie wyłącznie tym studentom i doktorantom, którzy sami zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do Biura i udokumentują swoją niepełnosprawność.

6. Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, studiujący równocześnie na kliku kierunkach studiów może otrzymać wsparcie z BON tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

7. Studentowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje wsparcie z  BON, chyba że kontynuuje on studia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

8. Udzielenie wsparcia pracownikom poszczególnych Jednostek UR, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci czy doktoranci z niepełnosprawnością, może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Kierownika danej Jednostki UR. Decyzję o przyznaniu pomocy i jej formie podejmie Rektor UR po zaopiniowaniu przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UR.

IV. Uprawnieni do korzystania z pomocy BON

9. Do korzystania z funduszu uprawnieni są studenci i doktoranci:

a) niepełnosprawni w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

b) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadający orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz ci, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

10. Osoby ubiegające się o korzystanie z usług BON zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w BON kwestionariusza rejestracyjnego (rekrutacyjnego w przypadku szkoleń) oraz odpowiedniej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności obowiązane są złożyć kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika BON.

11. Jeśli przedstawiona dokumentacja będzie niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej, wówczas BON zwróci się o uzupełnienie dokumentacji.

12. Dokumenty składane do BON, potwierdzające stan zdrowia osoby wnioskującej, nie mogą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem, z wyłączeniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

13. W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja nie ma charakteru stałego, osoba z niepełnosprawnością lub przewlekle chora, ubiegająca się lub korzystająca z pomocy BON, jest obowiązana do uaktualniania dokumentacji na każde żądanie.

14. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo odmówić udzielenia lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Odmowa udzielana jest w formie pisemnej i powinna zawierać pisemne uzasadnienie. Od odmowy przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.

15. Złożona dokumentacja medyczna jest objęta ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

16. Student lub doktorant UR zgłaszający się po pomoc jest zobowiązany do:

a) wyrażenia pisemnie swoich potrzeb,

b) aktualizacji danych kontaktowych,

c) bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej, w przypadku gdy:

- stan zdrowia uległ zmianie,
- przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu,
- stan zdrowia jest niestabilny,

d) zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

17. Niepełnosprawny student lub doktorant UR ma prawo do:

a) wglądu we wszystkie pozostawione dokumenty dotyczące jego osoby,

b) żądania pełnej poufności informacji powierzanych pracownikom BON,

c) zaproponowania rozwiązań do wprowadzenia przez BON w jego sprawie,

d) poufnej rozmowy z wybranym pracownikiem BON z oddzielnym pomieszczeniu.