Logowanie

Zasady składania wniosków o stypendia i zapomogi na rok akademicki 2020-2021

 

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora UR z dnia 4.06.2020 r. w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego do dnia 30.09.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - oświadczenie - kopie dokumentów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - dane teleadresowe - stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

Załącznik nr 3 do Zarządzenia - dane teleadresowe - stypendium Rektora

Załącznik nr 4 do Zarządzenia - wniosek do Rektora UR o przyznanie zapomogi


UWAGA!!!

  1. Konsultacje w sprawie wniosków o stypendia odbywają się telefonicznie lub drogą email (numery telefonów i adresy email w zał. nr 2 i 3), chyba że Dziekan Kolegium / Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszego Zarządzenia dopuści możliwość złożenia osobiście wniosków w Dziekanacie (o takiej możliwości studenci zostaną poinformowani w drodze ogłoszenia na stronie UR/Kolegium).
  2. Zasady przyznawania świadczeń nie uległy zmianie (z wyjątkiem zmian wskazanych w niniejszym Zarządzeniu), należy zatem zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów, w którym określono: wzory wniosków, wykaz dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o stypendia itp.

 

 

Zapisz się do newslettera